Tei­se Kü­la Tea­ter tõi Kõn­nu kü­la­ma­jas la­va­le „Mä­ge­de ilu­dus­ku­nin­gan­na“

566
„Mä­ge­de ilu­dus­ku­nin­gan­na“ Kõn­nus: Pat – JAA­NUS NAI­RI­MÄE, Mau­reen – PIL­LE SMIR­NO­VA, Mag – EL­VI REIN­VALD ja Ray – ÜL­LAR PÄRN. Fo­to Sig­rid Roo­pa

PARANDATUD on Elvi Reinvaldi tsitaati.

Kui Kuu­sa­lu val­las Kõn­nu kü­la­ma­jas esie­ten­dus eel­mi­se aas­ta au­gus­tis And­rus Ki­vi­räh­ki „Ka­hek­sa var­ba­ga ku­nin­gas“, ei ol­nud Kõn­nu vast­loo­dud näi­te­rin­gil veel ni­me. La­vas­tu­se mõ­le­mad osa­täit­jad Pil­le Smir­no­va Kem­ba kü­last ja Kul­dar Pärn Kol­ga­kü­last as­tu­sid siis es­ma­kord­selt har­ras­tus­näit­le­ja­na pub­li­ku et­te.

Tei­se Kü­la Teat­ri ni­me all män­gis Pil­le Smir­no­va tä­na­vu su­vel juu­li al­gu­ses Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las ja sep­temb­ris Kol­ga muu­seu­mis Väi­no Ui­bo mo­no­näi­den­dit „Hõ­be­pulm“. Kok­ku on se­da tük­ki män­gi­tud nel­jal kor­ral.

Möö­du­nud lau­päe­val, 14. no­vemb­ril oli Tei­se Kü­la Teat­ril järg­mi­ne esie­ten­dus – ka­he­vaa­tu­se­li­ne draa­ma „Mä­ge­de ilu­dus­ku­nin­gan­na“, mil­le au­tor on Ii­ri näi­te­kir­ja­nik Mar­tin Mc­do­nagh. Va­na ema Mag on El­vi Rein­vald Kem­ba kü­last ja te­ma tü­tart Mau­ree­ni män­gib la­vas­ta­ja Pil­le Smir­no­va. Ka sel­les tü­kis te­gid kaks osa­täit­jat la­va­de­büü­di – naa­ber­ta­lu noor­me­he Pa­to rol­lis on Kõn­nu kü­la­va­nem Jaa­nus Nai­ri­mäe, te­ma ven­na Ray rol­lis Val­ge­jõe kü­la­va­nem Ül­lar Pärn. Kul­dar Pärn on sel­les tü­kis ning ka „Hõ­be­pul­mas“ he­li- ja val­gus­teh­nik.

Tru­pi eest­ve­da­ja ja la­vas­ta­ja Pil­le Smir­no­va rää­kis, et tru­pi­le ni­me ot­si­des tu­li mõ­te, koos käiak­se Kõn­nus, kuid näit­le­jad on eri kü­la­dest, miks ei võiks ni­mi ol­la Tei­se Kü­la Tea­ter.
Pil­le Smor­no­va sõ­nul on „Mä­ge­de ku­nin­gan­na“ te­ma lem­mik­näi­dend: „Nä­gin ETVs ja jäi kum­mi­ta­ma. Kui sat­tu­sin rää­ki­ma Kuu­sa­lu Rah­va­teat­ri näit­le­ja El­vi Rein­val­di­ga, sel­gus, et on ka te­ma lem­mik. Ei jää­nud­ki muud üle, kui näi­dend la­va­le tuua. Te­ge­vus toi­mub küll Ii­ri­maal, kuid sa­ma­su­gu­sed prob­lee­mid on ka Ees­tis.“

Peao­sa­täit­ja El­vi Rein­vald rõ­hu­tas sa­mu­ti oo­ta­ma­tut kok­ku­sat­tu­must: „Käi­sin vaa­ta­mas „Ka­hek­sa var­ba­ga ku­nin­gat“ ja kü­si­sin, mis edas­pi­di plaa­nis. Et ka­vas oli järg­mi­se­na „Mä­ge­de ilu­dus­ku­nin­gan­na“, oli ül­la­tus. See näi­dend on mul aas­taid ol­nud nii-öel­da kuk­las, tekst on mul ar­vu­tis, olen aas­ta­te jook­sul kor­du­valt lu­ge­nud. Kut­se­li­sed teat­rid ja har­ras­tus­teat­rid män­gi­sid, oo­ta­sin, et mil­lal hoog ma­ha jah­tub, siis Kuu­sa­lu tru­pi­le pak­ku­da. Et mi­na võik­sin män­gi­da, se­da ei mõel­nud. Aga nüüd tu­li Pil­le Smir­no­va ja pak­kus Ma­gi rol­li.“
Näi­den­dis „Mä­ge­de ku­nin­gan­na“ on kand­vad rol­lid nais­tel. Ük­si­kus kü­las ela­vad ema ja 40aas­ta­ne tü­tar, kes ei saa mu­ja­le min­na, ku­na ema hoiab te­da en­da juu­res. Tükk rää­gib emaar­mas­tu­sest, vih­ka­mi­sest ja üks­tei­sest sõl­tu­mi­sest.

El­vi Rein­vald: „Tükk on psüh­ho­loo­gi­li­ne ja emot­sio­naal­ne, proo­vi­des ana­lüü­si­si­me pal­ju. Kartsin, kuidas on algajate harrastusnäitlejatega koos mängida, et ootavad minust liiga palju. Trupp on aga üht­la­ne, part­ne­rid on la­val vä­ga head ja män­gi­vad loo­mu­li­kult. Vä­ga meel­div ko­ge­mus.“

Kul­dar ja Ül­lar Pär­na ema, Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Uve Pärn kii­tis, et esie­ten­dus tu­li tru­pil häs­ti väl­ja: „El­vi elas suu­re­pä­ra­selt rol­li sis­se, tal on roh­kem ko­ge­must. As­jaar­mas­ta­ja­te koh­ta oli kõik vä­ga häs­ti teh­tud ja saal elas kaa­sa.“

Järg­mi­sel lau­päe­val män­gi­tak­se tük­ki Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las, ka seal on ruum väi­ke ja ko­roo­nao­hu tõt­tu pa­lu­tak­se pub­li­kul pi­let eel­ne­valt bro­nee­ri­da, mak­si­maal­selt ma­hub saa­li paar­küm­mend ini­mest. La­vas­ta­ja lu­bas, et edas­pi­di on soov min­na sel­le la­vas­tu­se­ga esi­ne­ma ka Kol­ga­kü­la ja Võh­ma rah­va­maj­ja.

Pi­le­ti­tu­lu kü­la­ma­ja heaks
Pil­le Smir­no­va tu­li pe­re­ga Kuu­sa­lu val­da Kem­ba kü­las­se ela­ma 2001. aas­tal. Ta rää­kis, et töö­ta­vad koos abi­kaa­sa­ga trü­ki­ko­jas: „Na­gu igal kol­man­dal eest­la­sel, on mi­nul­gi sees väi­ke teat­ri­pi­sik. La­ped on suu­red ja nüüd on ae­ga teat­rit te­ha. La­vas­ta­jaks ma en­nast ei ni­me­ta. Pi­gem sä­tin näi­den­di la­va­le. Meil on nii, et kõik an­na­vad nõu ja pa­ku­vad. Mis tun­dub so­biv, pa­ne­me la­vas­tus­se.“

Pi­le­ti­tu­lu lä­heb Kõn­nu kü­la­teat­ril kü­la­ma­ja kor­da­te­ge­mi­seks – kui au­to­ri­ta­su ja muud ku­lu­tu­sed kae­tud. Eel­mi­se la­vas­tu­se tu­lu läks kü­la­ma­ja juu­res kü­lap­lat­sil ka­tu­sea­lu­se uuen­da­mi­seks.

Kõn­nu kü­la­ma­ja kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le. Ma­jas on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu fi­liaal, Elio­ni ka­su­tu­ses ole­vad ruu­mid ning saal, köök, kõr­val­ruu­mid. Hoo­net on ha­ka­nud kor­ras­ta­ma MTÜ Kõn­nu Kü­la­selts, mil­le asu­ta­jad ja ju­ha­tu­se liik­med on Kõn­nu ela­ni­kud Sig­rid Roo­pa ja Kad­ri Park­tal. Kaks aas­tat ta­ga­si pan­di nen­de eest­ve­da­mi­sel EV100 kin­gi­tu­se­na kü­lap­lat­si­le li­pu­mast ja teh­ti kiik.

Tä­nu Lea­der-prog­ram­mist Aren­dus­ko­ja kau­du saa­dud 13 896 eu­ro suu­ru­se­le toe­tu­se­le on nüüd­seks kü­la­ma­jas kaa­saeg­ne köök, omao­sa­lu­se 3474 eu­rot an­dis Kuu­sa­lu vald. Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP) saa­dud toe­tus­ra­ha­de abil on väl­ja va­he­ta­tud ko­gu hoo­ne ak­nad – mul­lu ke­va­del eral­da­tud 2000 eu­ro eest said kor­da poo­led ak­nad ja sü­gi­sel an­tud 2000 eu­ro toel üle­jää­nud. Vald andis omaosaluseks 1000 eurot. Tä­na­vu KO­Pist an­tud 3591 eu­ro eest te­hak­se uus ahi. Sig­rid Roo­pa on kir­ju­ta­nud järg­mi­se pro­jek­ti – KO­Pist taot­le­tak­se ra­ha WC re­mon­diks.

Sig­rid Roo­pa: „Plaa­nime pro­jek­ti­de­ga jät­ka­ta, soov on ma­ja seest täies­ti kor­da saa­da.“

Eelmine artikkelAas­ta pa­rim noor­ta­lu­nik – PRII­DU VEER­SA­LU Uu­ri kü­last
Järgmine artikkelAru­kü­las ja Raa­si­kul uued pa­kiau­to­maa­did