Aas­ta pa­rim noor­ta­lu­nik – PRII­DU VEER­SA­LU Uu­ri kü­last

975
Pa­rim noor­ta­lu­nik PRII­DU VEER­SA­LU koos pe­re­nai­se KÄ­DI KRÖÖNK­VIS­TI­GA. Fo­to Maa Elu

Ees­ti Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­liit kuu­lu­tas ree­del, 13. no­vemb­ril Pär­nus ta­lu­ni­ke tä­nuü­ri­tu­sel-lõi­kus­peol pa­ri­maks noor­ta­lu­ni­kuks Prii­du Veer­sa­lu Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lust, mis asub Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las.

Sel­gi­tu­ses on öel­dud, et pa­rim noor­ta­lu­nik võt­tis va­ne­ma­telt ta­lu­pi­da­mi­se üle viis aas­tat ta­ga­si: „Üheks ees­mär­giks ta­lu üle­võt­mi­sel oli ehi­ta­da suur kaa­saeg­ne laut, mis on nüüd­seks ka val­mis saa­nud ning ma­hu­tab ku­ni 250 põ­hi­kar­ja­loo­ma. Põ­hi­li­ne sis­se­tu­le­kual­li­kas on tõu­loo­ma­de ning lam­ba­li­ha müük. Li­saks te­gel­dak­se La­he­maa loo­dus­kau­ni­te ka­das­ti­ke hool­da­mi­se­ga ning kä­si­töö­too­de­te müü­gi­ga. Kõik pe­re­liik­med on ta­lu te­ge­mis­tes­se kaa­sa­tud, ka 92aas­ta­ne va­nae­ma on usin abis­ta­ja.“

Au­hin­na võt­tis ta Pär­nus vas­tu koos Ii­sa­ka ta­lu pe­re­nai­se Kä­di Kröönk­vis­ti­ga, kes on pä­rit Kiiu-Aab­last, töö­tab Tal­lin­nas rii­gia­su­tus­tes rii­gi­han­ge­te eks­per­di­na. Prii­du Veer­sa­lu üt­leb, et va­bal ajal ai­tab pe­re­nai­ne ta­lu­töö­de­ga ja koos aru­ta­tak­se, kui­das pa­re­mi­ni ma­jan­da­da.
Prii­du Veer­sa­lu: „Te­ge­le­me si­ni­se tek­se­li tõu­lam­mas­te kas­va­tu­se ja tõua­re­tu­se­ga. Pa­ne­me rõh­ku kva­li­tee­di­le ja loo­ma­de heao­lu­le, põ­hi­kar­jas on prae­gu 90 lam­mast.“

Ta li­sas, et pal­ju ae­ga ku­lub Uu­ri ja Muuk­si kü­la ka­das­ti­ke hool­da­mi­se­le kok­ku­lep­pel ko­ha­li­ke maao­ma­ni­ke­ga. Kä­sit­si on taas­ta­tud 30 hek­ta­rit, lä­hia­jal kor­ras­ta­tak­se veel 11 hek­ta­rit. Tal­vi­sel ajal har­ven­da­tak­se ka­das­tik­ke, ke­va­del las­tak­se lam­bad sin­na kar­ja­maa­le.

Ii­sa­ka ta­lu asu­ta­sid Väi­no ja Ma­re Veer­sa­lu 1990. aas­tal, mis on Prii­du Veer­sa­lu sün­niaas­ta. Pä­rast Kol­ga koo­li lõ­pe­ta­mist oman­das kõrg­ha­ri­du­se tu­ris­miet­te­võt­lu­ses, mil­le koh­ta lau­sub nüüd, et et­te­võt­lus­ha­ri­dus on ta­lu­pi­da­mi­ses ka­suks. Ta oli lap­se­na ta­lu­pi­da­mis­töö­de juu­res. Suu­re­mal mää­ral hak­kas pa­nus­ta­ma 2012. aas­tast isa kõr­val abi­li­se­na. Paar aas­tat ta­ga­si lõ­pe­tas Olust­ve­re Tee­nin­dus- ja Maa­ma­jan­dus­koo­li, õp­pis lam­ba­kas­va­tust ja li­ha­teh­no­loo­giat.

Noor­ta­lu­ni­ku kon­kur­si koh­ta lau­sus Prii­du Veer­sa­lu, et ar­ves­ta­ti põlv­kon­da­de jär­je­pi­de­vust ja ül­dist pa­nust põl­lu­ma­jan­dus­sek­to­ri aren­gus­se.

Ii­sa­ka ta­lus ai­tab pea­le Väi­no ja Ma­re Veer­sa­lu kä­si­tööd te­ha ka ema­pool­ne va­nae­ma Er­na Kask, kes vil­dib sal­li­de­le kau­nis­tu­seks lil­li ja or­na­men­te. Te­malt on pe­re nais­liin, nii tü­tar Ma­re kui ka tüt­re­tüt­red Ul­la Moks ja Liis Burk, pä­ri­nud nä­pu­tööos­ku­se ja -ar­mas­tu­se.

Eelmine artikkelTor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­se­le Hooand­ja­ga üle 10 000 eu­ro
Järgmine artikkelTei­se Kü­la Tea­ter tõi Kõn­nu kü­la­ma­jas la­va­le „Mä­ge­de ilu­dus­ku­nin­gan­na“