Täna­vu re­konst­ruee­ri­tak­se Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tus

622
Anija vald.

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on üle 1,2 mil­jo­ni eu­ro, sel­lest roh­kem kui 881 000 eu­rot saa­dak­se Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist.

Aas­ta ta­ga­si ot­sus­tas KIK toe­ta­da val­la­va­lit­su­se ra­ha­taot­lust Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks, Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist eral­da­ti 881 844 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks hin­na­ti 1,22 mil­jo­nit eu­rot, val­la oma­osa­lu­seks 343 939 eu­rot. Möö­du­nud ke­va­del kor­ral­da­tud tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­se pro­jek­tee­ri­mis­han­ke või­tis OÜ Kesk­kon­nap­ro­jekt, pro­jekt val­mis sü­gi­sel.

KIK ra­has­tab ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mist ning ti­hen­da­mist koh­ta­des, kus la­ter­na­pos­tid on vä­ga suur­te va­he­de­ga. Tä­na­va­val­gus­tus uuen­da­tak­se Keh­ra lin­nas, Aeg­vii­du ale­vis, Üle­jõe, Leht­met­sa, Ani­ja, Ala­ve­re, Voo­se, Här­ma­ko­su ja Lil­li kü­las. Lil­lis on ühel lõi­gul val­gus­tid küll ole­mas, kuid ei põ­le, sest seal po­le Elekt­ri­le­vi­ga lii­tu­mist.

Val­la ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis sel­gi­tas, et uuen­da­tak­se val­la ko­gu tä­na­va­val­gus­tus, väl­jaar­va­tud koh­ta­des, kus se­da on vii­mas­tel aas­ta­tel ju­ba teh­tud. Eu­roa­bi toel re­no­vee­ri­tak­se kok­ku 780 val­gus­tit, koos ti­hen­da­mi­se­ga on neid pä­rast re­konst­ruee­ri­mis­töid 1090. Kõik va­nad val­gus­tid asen­da­tak­se uu­te LED-lam­pi­de­ga, seal, kus on pal­jas­juht­med või ühe­faa­si­li­sed õhu­kaab­lid, va­he­ta­tak­se need väl­ja kol­me­faa­si­lis­te vas­tu, uu­si õhu­lii­ne pan­nak­se kok­ku 31,5 ki­lo­meet­rit. 4,1 ki­lo­meet­ri ula­tu­ses ra­ja­tak­se ka maa­kaab­lit, pea­mi­selt Keh­ra lin­nas.

„Maan­teea­met ei soo­vi üle tee pan­na õhu­lii­ne, see­tõt­tu vii­me tee­de alt lä­bi maa­kaab­li,“ sõ­nas Vil­jo Leis.

Ka uued val­gus­tid pan­nak­se pea­mi­selt pui­dust mas­ti­de ot­sa, vaid koh­ta­des, ku­hu pai­gal­da­tak­se maa­kaa­bel, tu­le­vad me­tall­pos­tid. Keh­ra ja Leht­met­sa kü­la kor­ter­ma­ja­de juur­de, kus prae­gu on val­gus­tid ma­ja­de ka­tus­tel, pan­nak­se uued la­ter­na­pos­tid ja nen­de ot­sa val­gus­tid: „Kõik ma­jae­si­sed jää­vad sa­ma val­geks või hak­ka­vad ole­ma veel pa­re­mi­ni val­gus­ta­tud.“
Ani­ja val­la prae­gu­se 800 tä­na­va­val­gus­ti ko­gu­võim­sus on 96 ki­lo­vat­ti, eel­mi­se aas­ta elekt­ri­ku­lu tä­na­va­val­gus­tu­se­le oli 50 242 eu­rot. Ka­van­da­ta­va uue 1090 LED-val­gus­ti ko­gu­võim­sus hak­kab ole­ma 40 ki­lo­vat­ti.

„Nii et ra­ha­li­selt hoia­me pä­rast tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mist vä­ga pal­ju kok­ku. Kok­ku­hoi­du an­nab ka uue val­gus­tu­se sea­dis­ta­mi­ne sel­li­selt, et öö­seks lä­he­vad lam­bid sääs­tu­režii­mi­le, val­gus­tu­ge­vus on nõr­gem, kuid pä­ris pi­me­daks tä­na­vad ei jää,“ lau­sus ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list.

Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di abi­kõl­bu­li­ke töö­de mak­su­mu­seks prog­noo­si­tak­se 1,28 mil­jo­nit eu­rot. Kui ar­ves­ta­da ee­lar­ves ole­vast sum­mast ma­ha pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­tu­se jä­re­le­val­ve ku­lud, on ehi­ta­mi­seks 1,22 mil­jo­nit eu­rot: „Ehi­tu­se hin­na kal­ku­lee­ris pro­jek­tee­ri­ja, han­ke­ga võib see min­na vei­di ma­da­la­maks.“

Val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mis­töö­de täh­taeg on käe­so­le­va aas­ta lõpp. Ku­na vä­ga pal­ju val­gus­ti­te mas­te on era­maa­del, on va­ja need koor­ma­ta ser­vi­tuu­ti­de­ga. Val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud sea­da kõi­ki­de era­maa­del asu­va­te mas­ti­de alu­se­le maa­le sund­val­du­se. Ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list põh­jen­das, et siis ei ole tar­vis käia iga maao­ma­ni­ku­ga no­ta­riaal­set le­pin­gut sõl­mi­mas, vaid val­la­va­lit­sus saab an­da väl­ja kor­ral­du­se eel­nõu, mil­le koh­ta on kõi­gil maao­ma­ni­kel õi­gus kuu aja jook­sul ar­va­must aval­da­da.

„Ini­me­si, kel­le maal asu­vad val­la­le kuu­lu­vad tä­na­va­val­gus­tid, on roh­kem kui sa­da. Nen­de jaoks ei muu­tu sund­val­du­se sead­mi­se­ga mi­da­gi. Ku­na te­gu on õhu­lii­ni­de­ga, siis ei ha­ka­ta nen­de maa peal kae­va­ma, mõ­nel pool tu­leb või­bol­la vaid tä­na­va­val­gus­tus­post väl­ja va­he­ta­da,“ kin­ni­tas Vil­jo Leis.

Ta li­sas, et pro­jek­tee­ri­ja on maa­o­ma­nik­ke tea­vi­ta­nud, val­la­va­lit­sus võ­tab veel kõi­gi­ga ühen­dust, saa­dab tea­vi­tus­kir­ja.

Ka­van­da­tak­se ka uu­te tee­de-tä­na­va­te val­gus­ta­mist
Koos tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­se pro­jek­ti­ga tel­lis val­la­va­lit­sus Kesk­kon­nap­ro­jek­tilt ka asu­la­tes mõ­ne­de tä­na­va­te ja kü­la­des uu­te tee­lõi­ku­de val­gus­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­se. Need on nii­ni­me­ta­tud mit­te­abi­kõlb­li­kud ku­lud, mil­le jaoks eu­ro­toe­tust ka­su­ta­da ei saa. Kuid Ani­ja val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves on tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­se oma­fi­nant­see­rin­guks ar­ves­ta­tud 382 000 eu­rot ehk roh­kem, kui eu­rop­ro­jek­ti omao­sa­lu­seks peaks ku­lu­ma.

„Tee­me ühe han­ke, kuid toe­tus­meet­me mit­tea­bi­kõlb­li­kud tööd on han­kes eral­di osa­na. Siis saa­me sõl­tu­valt pak­ku­mis­te mak­su­mu­sest kas pak­ku­mi­sed ta­ga­si lü­ka­ta või ha­ka­ta pak­ku­ja­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­ma ja ka­van­da­tud töö­de mah­tu vä­hen­da­ma,“ rää­kis ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list.

Uus tä­na­va­val­gus­tus on ka­van­da­tud Keh­ras Met­sa ja Las­te põik­tä­na­va­te­le, Sa­lo tä­na­va­le ja pro­me­naa­di kõn­ni­tee­le, Leht­met­sas Suu­re­ki­vi, Vai­nu ja Än­ki tee­le, Üle­jõe lin­nao­sas Jõe­kal­da, Oja­le­pa ja Oja­kal­da tee­le, Aeg­vii­dus Tel­lis­ki­vi, Vaa­ri­ka, Maa­si­ka, Ko­se­nõm­me, Par­gi, Bas­sei­ni ja Mäe tä­na­va­te­le. Kü­la­des on ka­vas val­gus­ta­da Ani­jal lõik mõi­sast ku­ni esi­mes­te ma­ja­de­ni, Ala­ve­res Roo­kü­la tee al­gus, Voo­sel on pla­nee­ri­tud li­sa­da val­gus­teid kü­la kes­ke­le, li­saks val­gus­ta­da kü­la­va­he­tee äär Paun­kü­la suu­nal, Lil­lis Raa­di­ku tee ma­ja­de­va­he­li­ne osa, Här­ma­ko­sus pi­ken­da­da Nii­di­põl­lu tee äär­set tä­na­va­val­gus­tust 6 pos­ti võr­ra. Uu­te val­gus­tus­lii­ni­de pik­kus on 5,5 ki­lo­meet­rit. Nen­de töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks on kal­ku­lee­ri­tud li­gi­kau­du 200 000 eu­rot.

Kui tä­na­vu õn­nes­tub uut tä­na­va­val­gus­tust ra­ja­da osa­li­selt, alus­ta­tak­se piir­kon­da­dest, kus on roh­kem ela­nik­ke. Kü­la­des, kus tä­na­va­val­gus­tust üld­se ei ole, se­da ka ei ka­van­da­ta.
„Ha­jaa­sus­tu­ses võib tul­la kõ­ne al­la bus­si­pea­tus­te val­gus­ta­mi­ne päi­ke­se­pa­nee­li­de­ga, muid koh­ti, mis val­gus­ta­mist va­jak­sid, ma ei näe,“ üt­les Vil­jo Leis.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­ses lii­de­tak­se kaks osa­kon­da
Järgmine artikkelOtsu­sed su­le­tud us­te ta­gant Ani­ja vo­li­ko­gus