Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses lii­de­tak­se kaks osa­kon­da

615
Andre Sepp.

Ala­tes märt­sist lii­de­tak­se val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kond ning sot­siaa­lo­sa­kond.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis jaa­nua­ri is­tun­gil vas­tu ot­su­se lii­ta ala­tes 1. märt­sist val­la­va­lit­su­se kaks osa­kon­da – ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­di­osa­kond ning sot­siaa­lo­sa­kond. Ühen­da­tud osa­kond hak­kab kand­ma ni­me ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond. Osa­kon­da on li­saks ju­ha­ta­ja­le et­te näh­tud 2 sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti ja 2 ko­du­hool­dus­töö­ta­ja ame­ti­koh­ta, las­te­kait­ses­pet­sia­list, psüh­ho­loog, sot­siaal­pe­da­goog ning poo­le ko­ha­ga pe­re­nai­ne.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et osa­kon­da­de ühen­da­mi­se­ga soo­vi­tak­se tõ­hus­ta­da juh­ti­mist ja tee­nus­te osu­ta­mist. Prae­gu­sel ka­hel osa­kon­nal on te­ma sõ­nul kat­tu­vaid üle­san­deid, sa­mu­ti kat­tu­vad osa­li­selt siht­rüh­mad ja ini­me­sed, kel­le­ga te­ge­le­tak­se. Näi­teks puue­te­ga las­te ha­ri­dust puu­du­tav kuu­lub prae­gu ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na, kuid nen­de trans­port sot­siaal­o­sa­kon­na töö­vald­kon­da.

Val­la­va­nem tõi väl­ja ka, et osa­kon­da­de pro­port­sioo­nid on eri­ne­vad, sot­siaa­lo­sa­kon­nas on li­saks ju­ha­ta­ja­le veel sot­siaal­töös­pet­sia­list ja las­te­kait­ses­pet­sia­list, sa­mu­ti kuu­lu­vad osa­kon­na koos­sei­su hool­du­sõed, ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­di­osa­kon­na koos­sei­sus on pea­le ju­ha­ta­ja vaid sot­siaal­pe­da­goog ja psüh­ho­loog, kes iga­päe­va­selt val­la­ma­jas ei ole. Eel­mi­sel aas­tal vä­he­nes ka ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na töö spor­di­vald­kon­na koor­di­nee­ri­mi­sel, ku­na val­la al­la­su­tu­se­na loo­di Raa­si­ku Val­la Sport.

St­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­se­ga kao­ta­tak­se ühe osa­kon­na ju­ha­ta­ja koht ning uue osa­kon­na koos­sei­su luuak­se juur­de tei­se sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti koht. Ühe sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti siht­rüh­ma hak­ka­vad kuu­lu­ma ea­kad ja puue­te­ga ini­me­sed ning te­ma töö­vald­kon­nas on ka sot­siaal­toe­tu­sed, tei­ne hak­kab te­ge­le­ma pe­re­de, noor­te, töö­tu­te ning ter­vi­see­den­du­se ja en­ne­tus­töö vald­kon­da­de­ga.

Val­la­va­nem kin­ni­tas, et kü­sis nii sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­jalt Lii­vi Puu­met­salt kui ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­jalt Ju­ta Asu­jalt, kas nad on val­mis asu­ma uue osa­kon­na ju­hi ko­ha­le.

„Lii­vi Puu­mets loo­bus, Ju­ta Asu­ja oli nõus,“ sõ­nas ta.

Sot­siaa­lo­sa­kon­na prae­gu­ne ju­ha­ta­ja ei soo­vi­nud jät­ka­ta ka sot­siaal­töös­pet­sia­lis­tina.

„Ot­sus­ta­sin koon­da­mi­se ka­suks. See on või­ma­lus vei­di aeg ma­ha võt­ta ja mõel­da, mi­da uut võib elul ol­la mul­le pak­ku­da,“ lau­sus Lii­vi Puu­mets, kes on Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud li­gi 25 aas­tat.

Ta on val­la­va­lit­su­ses ame­tis veeb­rua­ri lõ­pu­ni. Sa­mal ajal lah­kub ka las­te­kait­ses­pet­sia­list Anu Nõl­ve, kes asub töö­le las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na Rae val­la­va­lit­su­ses: „Mi­nu lah­ku­mi­ne po­le ot­se­selt seo­tud st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­se­ga. Olen Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses Lii­vi­ga kõr­vu­ti töö­ta­nud 25 aas­tat. Nüüd ta­han nä­ha, kui­das mu­jal sa­ma tööd te­hak­se.“

Val­la­va­li­tsus on kuu­lu­ta­nud sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti ja las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti ko­ha­le kon­kur­si.
Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na koos­sei­su ot­sus­ta­ti 1. veeb­rua­rist luua pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti ame­ti­koht. Osa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets põh­jen­das, et val­la­ar­hi­tek­ti põ­hi­te­ge­vus on ehi­tus­vald­kond. Ku­na ehi­tu­sa­las­te taot­lus­te me­net­le­mi­ne on ran­ge­malt reg­le­men­tee­ri­tud, on se­da pee­tud es­ma­täht­saks ning pla­nee­rin­gu­te­ga on ar­hi­tekt saa­nud te­ge­le­da siis, kui ae­ga jääb. Üle-eel­mi­se aas­ta lõ­pus hak­kas al­ga­ta­ta­va­te de­tailp­la­nee­rin­gu­te­ga see­tõt­tu te­ge­le­ma maa­kor­ral­da­ja, kuid osa pla­nee­rin­guid on sel­li­sed, mis nõua­vad spet­sii­fi­li­se­mat et­te­val­mis­tust. Eel­mi­sel su­vel võe­ti val­la­maj­ja poo­leks aas­taks kä­sun­dus­le­pin­gu­ga töö­le pla­nee­rin­gu­te me­net­le­ja, kui te­ma le­ping lõp­pes, ja­ga­ti hä­da­pä­ra­se­mad tööd hal­dus- ja aren­du­s­osa­kon­na teis­te töö­ta­ja­te va­hel. See oli Aa­re Et­si hin­nan­gul vaid aju­ti­ne la­hen­dus, val­la­va­lit­sus te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku luua uus ame­ti­koht. Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list hak­kab te­ge­le­ma ka val­la­le kuu­lu­va­te maa­de­ga, mil­le­le on ka­vas koos­ta­da de­tailp­la­nee­rin­gud, sa­mu­ti on te­ma üle­san­ne val­la ava­li­ke ala­de maas­ti­kup­la­nee­ri­mi­ne.

Val­la­va­lit­sus kor­ral­das no­vemb­ris pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti leid­mi­seks ava­li­ku kon­kur­si, kan­di­dee­ri­jaid oli 7. Val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­tiks va­li­ti Raa­si­kul elav Kris­ta Erg-Scacc­het­ti, kes asub ame­tis­se 3. veeb­rua­rist.

Eelmine artikkelVald sõl­mib le­pin­gu Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka­ga
Järgmine artikkelTäna­vu re­konst­ruee­ri­tak­se Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tus