Otsu­sed su­le­tud us­te ta­gant Ani­ja vo­li­ko­gus

868
PEEP KASK

PEEP KASK, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Re­for­mie­ra­kond

Ani­ja vo­li­ko­gu vii­ma­se is­tun­gi päe­va­kor­ras oli mi­nu jaoks oo­ta­ma­tult punkt „Val­la­va­ne­ma­le ja pal­ga­li­se­le val­la­va­lit­su­se liik­me­le tööta­su määra­mi­ne”. Ar­van, et sel­le üm­ber toi­mu­nud hu­vi­ta­vat aru­te­lu ja väl­ja­too­dud põh­ju­seid on Sõ­nu­mi­too­ja lu­ge­jal­gi hu­vi­tav tea­da.

Eel­kõi­ge tund­sin hu­vi, mis põh­jus­tel val­la­va­ne­ma töö­ta­su soo­vi­tak­se tõs­ta. Vo­li­ko­gu esi­mees vas­tas, et töö­ta­sud soo­vi­tak­se aja­ko­has­ta­da ning võrd­sus­ta­da naa­ber­val­da­de juh­ti­de pal­ka­de­ga. Vii­ta­sin as­jao­lu­le, et al­les see oli, kui ap­ril­li­kuus ot­sus­tas vo­li­ko­gu ena­mus val­la­va­ne­ma töö­ta­su suu­ren­da­da 425 eu­ro võr­ra 2900 eu­ro­ni. Tä­na­ne et­te­pa­nek li­sab sel­le­le veel 125 eu­rot ehk kok­ku on val­la­va­ne­ma palk 3025 eu­rot. Sel­le pea­le ar­vas vo­li­ko­gu ase­esi­mees Too­mas Tõ­ni­se, et val­la­va­ne­ma ja abi­val­la­va­ne­ma töö on ol­nud tu­le­mus­lik ning töö­ta­ja­te mo­ti­vee­ri­mi­ne on vä­ga täh­tis. Tä­he­le­pa­ne­lik lu­ge­ja ehk mär­kas ju­ba ise­gi, et oma põh­jen­dus­tes too­di teist kor­da sis­se ka abi­val­la­va­nem, kel­le töö­ta­su koh­ta ei ol­nud mul üh­te­gi kü­si­must. Kõ­lab, na­gu mi­na rää­gik­sin kal­list ma­jauk­sest ja mul­le an­tak­se aru, et uk­se­link on üle kul­la­tud. Au­salt – mis mul sel­lest uk­se­lin­gist, kui mind hu­vi­tab hoo­pis uks. Sel­li­seid de­ma­goo­gi­li­si vas­tu­seid ei osa­nud ma küll oo­da­ta.

Ju­hin tä­he­le­pa­nu ka sel­le­le, et ni­me­ta­tud päe­va­kor­ra­punkt lä­bis eel­ne­valt vo­li­ko­gu kaks ko­mis­jo­ni viiest. Pa­ra­ku ei ole mul ega ka val­la­ko­da­ni­kul või­ma­lik nen­de pro­to­kol­li­de­ga tut­vu­da, ku­na on mär­gi­tud asu­tu­se­si­se­seks ka­su­ta­mi­seks. Ko­mis­jo­ni­de töö ning aru­te­lud peak­sid aga ole­ma ava­li­kud.

See­ga tu­leb tun­nis­ta­da, et le­he il­mu­mi­se ajaks ei ole ma saa­nud tut­vu­da töö­ta­su suu­ren­da­mi­se va­ja­dust toe­ta­va­te ar­gu­men­ti­de­ga, ehk siis näi­teks mai­ni­tud tu­le­mus­li­ke töö­de loe­te­lu­ga või mõ­ne muu edu­ka pro­jek­ti­ga, mis oleks ala­tes 2019. aas­ta ap­ril­list tä­na­se­ni aset leid­nud ja vo­li­ko­gu asee­si­me­he põh­jen­du­si kin­ni­ta­nud.

Li­san veel, et aas­ta jook­sul on Ani­ja val­la­va­ne­ma palk tõus­nud üle 20 prot­sen­di. Ka see esi­le tõst­mi­ne ei vää­ri­nud tä­he­le­pa­nu ning is­tun­gil ol­nud vo­li­ko­gu 15 liiget olid pal­ga­tõu­su poolt. Lõ­pe­tu­seks soo­viks roh­kem sel­li­seid töö­and­jaid na­gu Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu.