Tal­linn-Voo­se bus­si­liin on nüüd vei­di kii­rem

234
Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht AND­RUS NI­LISK Voo­se kü­las, ku­hu Tal­lin­nast sõi­dab Go­Bu­si ot­se­buss kaks kor­da päe­vas.

Ala­tes 1. ap­ril­list, kui Har­ju­maa ava­lik­ke bus­si­lii­ne tee­nin­dab lõu­na­suu­nal uue 8aas­ta­se le­pin­gu alu­sel AS Go­Bus, on vei­di muu­detud ka Ani­ja val­da lä­bi­va­te bus­si­de sõi­du­plaa­ne.

Tal­linn-Ala­ve­re-Voo­se lii­nil sõit­nud bus­sid 105A lii­de­ti lii­ni­ga 105 ning muu­tu­sid nen­de väl­ju­mi­sa­jad. Voo­selt hom­mi­kul kell 6.20 alus­ta­nud buss väl­jub nüüd 6.30, Tal­lin­nas on kell 7.43 va­ra­se­ma 7.41 ase­mel. Tal­lin­nast va­rem kell 13.30 Voo­se poo­le sõit­ma ha­ka­nud buss väl­jub nüüd 13.40, Voo­se­le jõuab 4 mi­nu­tit va­ra­se­mast hil­jem ehk 14.54. Lõu­na­ne Voo­selt väl­ju­mi­ne jäi en­di­seks – 15.35. Õh­tu­ne buss, mis alus­tas Tal­lin­nast sõit­mist kell 17.40, väl­jub nüüd 18.05 ning jõuab Voo­se­le 19.19 va­ra­se­ma 19.10 ase­mel. Va­rem sõi­tis õh­tu­ne buss Voo­selt eda­si Ko­se­le, nüüd enam mit­te. Sa­mu­ti ei sõi­da hom­mi­ku­ne buss enam kell 5.50 Ko­selt Voo­se­le, vaid alus­tab tee­kon­da Voo­selt. See tä­hen­dab, et Voo­se­le saab nüüd otsebussiga Tal­lin­nast lõu­na­l ja õh­tul, Voo­selt Tal­lin­nas­se hom­mi­ku­l või lõu­na­l.

„Sõit­jaid ei ol­nud,“ põh­jen­das hom­mi­ku­se ja õh­tu­se lii­ni muu­da­tust Põh­ja-Ees­ti Ühis­trans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht And­rus Ni­lisk.

Ta li­sas, et 105. lii­ni bus­si­de väl­ju­mi­sae­gu nii Voo­selt kui Bal­ti jaa­mast kor­ri­gee­ri­ti see­tõt­tu, et lii­nid muu­tu­sid kuue mi­nu­ti võr­ra kii­re­maks. See sai või­ma­li­kuks, ku­na vä­hen­da­ti pea­tu­si.

„Meie ees­märk oli saa­da lii­nid kii­re­maks, et nad po­leks enam sel­li­sed, mil­le koh­ta öel­dak­se „tun­ne oma ko­du­maad“. Jät­si­me ära pea­tu­si, mis on Tar­tu maan­tee ää­res. Neis pea­tu­vad lä­hi­lii­ni­de bus­sid na­gu­nii ning kau­ge­ma­te lii­ni­de bus­sid ei pea seal igas ko­has pea­tu­si te­ge­ma, küll aga pea­tu­vad kõi­gis pea­tu­stes siis, kui on põ­hi­maan­teelt ma­ha sõit­nud,“ sel­gi­tas And­rus Ni­lisk.

Ku­na ühist­rans­por­di­kes­kus on sel­le muu­da­tu­se koh­ta saa­nud sõit­jailt mär­ku­si, po­le vä­lis­ta­tud, et kor­ri­gee­ri­mi­si tu­leb veel: „Pea­me ana­lüü­si­ma, kui pal­ju on te­ge­lik­ku nõud­lust nei­le ära­jää­nud pea­tus­te­le, mil­le koh­ta on meilt nüüd kü­si­tud. Vaa­ta­me, kas ja kui pal­ju saa­me muu­da­tu­si te­ha, kui­gi eel­kõi­ge tu­leb meil läh­tu­da ena­mu­se, mit­te ühe ini­me­se soo­vist.“

Lii­ni 105 nä­da­la­va­he­tus­te ja pü­ha­de sõi­dug­raa­fi­ku­tes muu­da­tu­si ei teh­tud. Sa­mu­ti jäid sa­maks Ko­se-Ala­ve­re-Keh­ra bus­si­liin K6 ajad. K6 väl­ju­mi­sed Ko­selt on pla­nee­ri­tud nii, et Tal­lin­nast tul­nud rei­si­jail on või­ma­lik Ko­sel üm­ber is­tu­da ja sõi­ta ku­ni Keh­ra­ni ning Keh­rast sõi­ta sa­mu­ti Ko­se­le. Mõ­le­mas suu­nas on päe­va jook­sul 3 rei­si. Ala­ve­res on kaks kor­da päe­vas või­ma­lik K6 bus­silt is­tu­da üm­ber lii­ni 105 bus­si ja sõi­ta Voo­se­le – kell 14.45 ja 19.08.
Rei­si­ja, kel on os­te­tud nel­ja tsoo­ni ük­sik­pi­let või kuu­pi­let, saab sõi­ta sa­ma pi­le­ti­ga ka siis, kui is­tub va­he­peal üm­ber tei­se bus­si. Tal­linn on 1. tsoo­nis, Har­ju­maa ää­rea­lad, seal­hul­gas Ani­ja vald, on val­da­valt 4. tsoo­nis. Ük­sik­pi­le­ti­le on mär­gi­tud sel­le keh­ti­vu­saeg, nel­jas tsoo­nis saab sa­ma pi­le­ti­ga sõi­ta ku­ni 2,5 tun­di.

Ko­gu­ja­bus­sid ka mu­ja­le?
Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ju­hilt, kas sar­na­seid üm­be­ris­tu­mi­se või­ma­lu­si on ka­vas te­ha ka ida­suu­nal, tuua ümb­rus­kon­na kü­la­dest rei­si­jad kok­ku Lok­sa­le, kust nad saak­sid sõi­ta kii­re­ma­te lii­ni­de­ga Tal­lin­nas­se.

„Pea­me ar­ves­ta­ma nii se­da, kui­das on sood­sam rii­gi jaoks, kui se­da, kui­das on ka­su­li­kum sõit­jai­le, leid­ma nen­de va­hel kesk­tee. Meie hu­vi on saa­da roh­kem sõit­jaid, kuid pea­me ar­ves­ta­ma ka rii­gi ra­ha­ko­ti­ga ja kui­das sel­lest ühist­rans­por­ti ra­has­ta­tak­se. Kuid mõt­te­ai­net siin on, mis­ki ei ole ki­vis­se raiu­tud ning pi­de­valt ana­lüü­si­me ja töö­ta­me sel­le kal­lal, et lei­da veel pa­re­maid la­hen­du­si,“ lau­sus And­rus Ni­lisk.

Ta tõ­des, et ko­roo­na aeg on il­me­kalt näi­da­nud, kui pal­ju on neid rei­si­jaid, kel­le jaoks bus­sit­rans­port on hä­da­va­ja­lik ning kui pal­ju „mui­du­rei­si­jaid“: „Prae­gu on bus­si­de­ga sõit­ma jää­nud tööl käiv ini­me­ne ehk mak­sev klient. Ära on jää­nud pen­sio­nä­rid ja õpi­la­sed, kes saa­vad sõi­ta ta­su­ta, ning bus­sid ei ole enam üle­rah­vas­ta­tud. Kui vaa­ta­me, mis kel­laa­jal kee­gi sõi­dab, on mõt­te­koht, ehk tu­leks osa lii­ne tea­tud kel­laa­jal muu­ta kõi­gi­le ta­su­li­seks, et te­ge­lik nõud­lus väl­ja tuua. Meie hu­vi on mee­li­ta­da bus­si pea­le li­saks tä­na­se­le sõit­ja­le ka au­to­ga liik­le­jaid ning pak­ku­da kõi­ki­de­le sõit­jag­rup­pi­de­le nei­le va­ja­lik­ku pa­ri­mat tee­nust. Sel­leks pea­me ana­lüü­si­ma, kui­das ol­la sel­lis­te sõit­ja­te jaoks at­rak­tiiv­sem.“

Eelmine artikkelJOHAN­NA TA­LI­HÄRM hin­gas maail­ma tipp­las­ke­suu­sa­ta­ja­te­le kuk­las­se
Järgmine artikkelMTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va