MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va

587
MAR­GIT EE­RIK MTÜst Tuu­le­kell kut­sub Raa­si­ku ela­nik­ke ava­ma üheks su­ve­päe­vaks oma ko­duõue­des teeaiad.

„Soo­vi­me eri­ne­da ning ot­sus­ta­si­me Raa­si­kul va­li­da oma tee – tee­me 1. au­gus­til koh­vi­ku­te­päe­va ase­mel teeae­da­de päe­va,“ sõ­nas kor­ral­da­ja MAR­GIT EE­RIK.

Kui ko­roo­na­pii­ran­guid sel ajal ei ole, kor­ral­dab MTÜ Tuu­le­kell pü­ha­päe­val, 1. au­gus­til Raa­si­kul ava­tud teeae­da­de päe­va „Tee Raa­si­ku­le“. Aas­taid on Tuu­le­kell vii­nud lä­bi Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na­päe­va ning kor­ral­da­nud ki­hel­kon­na eri pai­gus teat­rip­ro­jek­te, teeae­da­de päe­va ka­van­da­tak­se es­ma­kord­selt.

„Raa­si­ku on ar­mas ja tur­va­li­ne ale­vik, ku­hu on vii­mas­tel aas­ta­tel ko­li­nud pal­ju uu­si ela­nik­ke. Kui poo­di lä­hed, ei tun­ne enam vä­ga pal­ju­sid, kes vas­tu tu­le­vad. Va­rem tead­sin ena­mi­ku pu­hul vä­he­malt se­da, et te­gu on Raa­si­ku ini­me­se­ga, nüüd enam mit­te. Ko­gu­kon­na­päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ üks ees­märk on­gi, et siin­sed uued ja va­nad ela­ni­kud saak­sid oma­va­hel tut­ta­vaks ning ko­gu­kon­na­si­se­ne suht­lus muu­tuks ak­tiiv­se­maks. See­tõt­tu kut­su­me hu­vi­li­si üles ava­ma üheks päe­vaks oma ko­duaiad,“ üt­les MTÜ Tuu­le­kell ju­ha­tu­se lii­ge Mar­git Ee­rik.

Ta li­sas, et kui kõik­jal on vä­ga po­pu­laar­seks saa­nud ko­du­koh­vi­ku­te­päe­vad, siis Raa­si­kul ot­sus­ta­ti ol­la oma­näo­li­sed ja ava­da üheks su­ve­päe­vaks ko­du­des teeaiad: „Soo­vi­me oma al­ga­tu­se­ga pro­pa­gee­ri­da ter­vis­lik­ke elu­vii­se ja loo­dus­lä­he­dust, pan­na ini­me­si mär­ka­ma meie ko­du­kan­di põl­du­del ja ae­da­des kas­va­vaid ra­vim­tai­mi, mil­lest on või­ma­lik mik­si­da vä­ga ter­vis­lik­ke tee­sid.“

Mar­git Ee­rik tõi näi­teks, et te­ma isik­lik lem­mik on nur­me­nu­ku­tee ning ke­va­de­ti Raa­si­ku ümb­ru­ses nur­me­nu­kud lau­sa vo­ha­vad kas­va­da. Kui­gi teeae­da­de päev on ka­van­da­tud au­gus­ti al­gu­ses­se, soo­vi­tab ta osa­le­mi­sest hu­vi­ta­tuil ha­ka­ta te­ge­ma et­te­val­mis­tu­si, sest tai­me­de kor­ja­mi­se aeg on pea­gi käes.

„Soo­vi­ta­me läh­tu­da põ­hi­mõt­test, et liht­su­ses pei­tub võ­lu, ning kor­ja­ta ra­vim­tee jaoks just neid tai­mi, mis kas­va­vad meie oma ko­du­ko­has,“ lau­sus ta.

Teeae­da­de päe­val on plaa­nis va­li­da ka pa­rim tai­me­tee, eel­da­tak­se igalt teeaialt en­da väl­ja­mõel­dud ret­sep­ti jär­gi teh­tud tee pak­ku­mist. Kuid ko­dus­tes teeae­da­des võib müüa ka koh­vi, eri­ne­vaid roo­ga­sid ja küp­se­ti­si, sa­mu­ti mee­le­la­hu­tust, mi­da kel­le­gi fan­taa­sia ja os­ku­sed pa­ras­ja­gu lu­ba­vad: „Oleks vä­ga to­re, kui igas sel päe­val ava­tud teeaias oleks teis­test eri­nev me­nüü ja kul­tuu­rip­rog­ramm. Tai­me­tee on meie ai­nu­ke tin­gi­mus, kõik muu on osa­le­ja­te en­da va­li­da.“

Päe­va jook­sul kü­las­ta­vad kõi­ki teeae­du ko­gu­kon­na esin­da­ja­test hin­da­jad. Nad de­gus­tee­ri­vad igas teeaias seal­set oma ret­sep­ti jär­gi val­mis­ta­tud teed ning va­li­vad väl­ja kolm pa­re­mat. Neist va­li­tak­se võit­ja Ani­ja ja Raa­si­ku val­la pii­ril, naa­ber­val­la Lin­nak­se kü­las asu­va Nur­me ta­lu õues, kus teeae­da­de päe­va lõ­pe­tu­seks ava­tak­se õh­tu­ne teeaed. Seal pa­ku­tak­se žürii­le kol­me kõi­ge roh­kem meel­di­nud teed kõi­gi­le de­gus­tee­ri­da ning lem­mik­tee sel­gub rah­va­hää­le­tu­sel. Enim hää­li ko­gu­nud tee ret­sept kuu­lu­ta­tak­se Raa­si­ku teeks ning se­da on plaa­nis edas­pi­di ha­ka­ta koos ko­ha­li­kus ke­raa­mi­ka­keld­ris val­mi­nud tee­tas­si­ga tu­rus­ta­ma Raa­si­ku mee­ne osa­na. Teeae­da­de päev lõ­peb Nur­me ta­lu hoo­vis an­samb­li Puu­luup kont­ser­di­ga.

Kor­ral­da­jad oo­ta­vad, et tee­ae­da­de ava­mi­sest hu­vi­ta­tud ini­me­sed an­nak­sid en­dast tea­da hil­je­malt 23. ap­ril­liks: „Raa­si­kul on mi­tu elu­ra­joo­ni: Te­ha­se tee piir­kond, sel­le lä­his­tel ka Kam­bi ja Tee­meist­ri tee, üle raud­tee piir­kond, uu­sa­sum piir­kond Mist­ra ja Kon­su­mi lä­his­tel, ale­vi­ku kes­kus, Hal­ja­va piir­kond. To­re, kui igas neist oleks sel päe­val ava­tud vä­he­malt üks teeaed. Kuid ka Raa­si­ku­ga piir­ne­vad lä­hi­kü­lad on oo­da­tud, kui ta­ha­vad ava­da oma teeaiad. Et kü­las­ta­jai­le saaks sel­lest üks päev vah­vat kul­ge­mist möö­da Raa­si­ku teed.“

Eelmine artikkelTal­linn-Voo­se bus­si­liin on nüüd vei­di kii­rem
Järgmine artikkelPolitseiuudised