Swed­ban­ki Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti toe­tu­seks ko­gu­ti 400 al­kir­ja

87

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge Il­mi Ter­novs­ka­ja ko­gus Swed­ban­ki ju­ha­tu­se­le saa­de­tud kir­ja­le su­vel kok­ku 400 all­kir­ja Lok­sa lin­na ja üm­ber­kaud­se­te kü­la­de ela­ni­kelt, kes on Swed­ban­ki klien­did. Kir­jas pa­lu­ti Lok­sa­le paa­riks päe­vaks nä­da­las ta­ga­si Swed­ban­ki pan­ga­kon­to­rit. Lok­sal töö­tas ku­ni 1. mai­ni bus­si­jaa­ma ma­jas pan­ga­punkt, kus pan­ga­töö­ta­ja nõus­tas ja ai­tas klien­ti­del te­ha in­ter­ne­ti va­hen­du­sel pan­ga­toi­min­guid. Mai­kuust ala­tes on pan­ga­punkt su­le­tud.

Pan­ga­le saa­de­tud kir­ja au­tor Il­mi Ter­novs­ka­ja sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Lok­sal on nüüd mõ­nel ea­ka­mal ela­ni­kul jää­nud sel­lest ajast ar­ved elekt­ri, te­le­fo­ni ja kom­mu­naal­tee­nus­te eest ta­su­ma­ta, sest neil po­le in­ter­ne­tiü­hen­dust, nad ei ole saa­nud ra­ha üle kan­da ja li­san­du­vad vii­vi­sed.

Swed­ban­ki kon­to­ri­võr­gu juht Bri­ta Kuld­kepp vas­tas 400 all­kir­ja­ga taot­lu­se­le hil­ju­ti, et mõis­tab olu­kor­da, mit­te kõik va­ne­maea­li­sed ei tun­ne end in­ter­ne­ti­pan­ga ja mo­bii­li­pan­ga ka­su­ta­mi­sel mu­ga­valt: „Soo­vik­si­me, et meie va­ne­maea­li­sed klien­did saak­sid ka­su­ta­da me tee­nu­seid ko­dust lah­ku­ma­ta. Tea­tud juh­tu­del võib pan­gae­sin­du­se kü­las­ta­mi­ne va­ne­ma­le ini­me­se­le muu­tu­da ras­ken­da­tuks või ise­gi või­ma­tuks. See­tõt­tu on olu­li­ne lei­da jät­ku­suut­li­kum la­hen­dus.“

Ta soo­vi­tab te­ha e-ar­ve pü­si­mak­se­kor­ral­dus. Ka sel­gi­tab kon­to­ri­võr­gu juht vas­tus­kir­jas, et pank on suu­te­li­ne tu­vas­ta­ma klien­di te­le­fo­ni teel ning la­hen­da­ma te­ma kü­si­mu­si ja mu­re­sid. Veel mär­gib ta, et Lok­sa­le pai­gal­da­ti su­la­ra­ha sis­se- ja väl­ja­mak­seau­to­maat.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus kon­to­ri­võr­gu ju­hilt täp­se­mat sel­gi­tust, kui­das saab klient abi, kui he­lis­tab pan­ga nõus­ta­mis­kes­ku­se numb­ri­le 6 310 310. Sai­me vas­tu­se, et te­le­fo­ni va­hen­du­sel on või­ma­lik te­ha mak­seid, kü­si­da in­fot oma kon­to­jää­gi koh­ta, saa­da üle­vaa­de te­hin­gu­test, nõuan­deid in­ter­ne­ti­pan­ga või mo­bii­liä­pi ka­su­ta­mi­sel. Et neid te­hin­guid saaks te­le­fo­nis te­ha, peab klien­dil ole­ma sõl­mi­tud te­le­tee­nu­se le­ping. Te­hin­gu­te te­ge­mi­seks te­le­fo­ni teel on va­ja klien­dil oma isik tõen­da­da Smart-ID, PIN-kal­ku­laa­to­ri või mo­bii­li-ID­ga.

Ta li­sas veel, et üks la­hen­dus klien­ti­de­le, kel­lel en­dal ei ole ar­vu­tit ega saa ka­su­ta­da in­ter­net­ti, on või­ma­lus ka­su­ta­da Lok­sa raa­ma­tu­ko­gus ole­vat ar­vu­tit.

Lok­sa raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Õn­ne Teern kin­ni­tas toi­me­tu­se­le, et seal­ses ava­tud in­ter­ne­ti­punk­tis saab te­ha pan­gaü­le­kan­deid. Kui va­nem ini­me­ne ise ei os­ka, siis ju­ha­ta­ja ai­ta­b. Kui on tek­ki­nud kü­si­mu­si, on saa­dud abi nõuan­de­te­le­fo­ni­le he­lis­ta­des, ütles raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja.

Swed­ban­ki Lok­sa kon­tor on su­le­tud 2011. aas­tast. Pan­ga­punkt hak­kas sa­mas ko­has töö­le 2015. aas­tal. Pan­ga kon­to­ri­võr­gu ju­hi sõ­nul ka­ha­nes se­da tee­nust ka­su­ta­ta­va­te klien­ti­de hulk nii­võrd, et pan­ga ko­ha­l­olek Lok­sal ei ol­nud enam ots­tar­be­kas.