Karu lõh­kus Muuk­si kü­las õu­na­puid ja mur­dis lam­baid

161
Ra­ja­kaa­me­ra hi­li­sõh­tu­ne fo­to Muuk­sis Tur­je­väl­ja ta­lu aias käi­nud ka­rust.

Kuu­sa­lu val­las Muuk­si kü­las asu­va Tur­je­väl­ja ta­lu pe­re­nai­ne Ul­vi Lil­le­berg tõ­deb, et ei jul­ge enam hä­ma­ra­mal ajal ma­jast väl­ja min­na, sest te­ma õuel käis mit­mel öö­sel ka­ru. Ta kir­jel­dab, et üle­möö­du­nud nä­da­lal lõh­kus ka­ru õu­na­puid ja pir­ni­puu, tõm­bas laia­li kom­pos­ti­kas­ti ning lau­päe­va öö­sel vas­tu pü­ha­päe­va lam­mu­tas ae­da. Aias oli ka­ru väl­ja­hei­teid ning puu­del küü­ne­jäl­gi.

Pe­re­nai­ne pöör­dus ko­ha­li­ke ja­hi­mees­te poo­le. Ühe õu­na­puu kül­ge pan­dud ra­ja­kaa­me­ra sal­ves­tas es­mas­päe­va, 13. sep­temb­ri õh­tul ka­ru jär­je­kord­se kü­las­käi­gu. Ka­ru te­gi Muuk­sis pa­han­dust ka 500 meet­rit ee­mal paik­ne­va ta­lu lam­ba­kar­jas – mur­dis viis lam­mast ja mat­tis ma­ha, et laa­ger­duk­sid. Kesk­kon­naa­me­tist ko­ha­le kut­su­tud ja­hin­duss­pet­sia­list fik­see­ris juh­tu­nu.

Ka­ru­sid on met­sa­des pal­ju ja osad jõud­nud kü­la­des­se. Kuu­sa­lu val­las Pä­ris­peal on ka­ru kü­las­ta­nud õue­sid ning möö­da­sõit­ja­te imes­tu­seks is­tus ühel päe­val Vii­nis­tu tee ää­res Pä­ris­pea bus­si­pea­tu­ses.

Kesk­kon­naa­me­ti ja­hin­du­se peas­pet­sia­list Mar­go Tan­nik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sep­temb­ris on tul­nud ko­gu Ees­ti pea­le kok­ku küm­me­kond tea­det ka­ru­de lõ­hu­tud me­si­las­ta­ru­dest või õu­na­puu­dest: „Ka­ru käib sü­gi­se­ti ik­ka söö­gi­poo­list ot­si­mas, et ko­gu­da tal­veu­neks ras­va­va­ru. Kaks-kolm nä­da­lat veel, ok­toob­ri kes­kel lä­heb ra­hu­li­ku­maks, siis sea­vad ka­rud end ma­ga­ma.“

Ta li­sas, et me­si­ni­kel soo­vi­ta­tak­se pii­ra­ta ta­rud elekt­ri­kar­ju­se­ga, pan­na lõh­na­pel­le­teid. Ta­luae­da­dest saab ka­ru­sid ee­mal hoi­da, kui õue­tu­li jät­ta pi­me­daks ajaks põ­le­ma.

Mar­go Tan­nik nentis, et ka­ru­de koh­ta kü­si­tak­se, miks neid lu­ba­tak­se Ees­tis vä­he küt­ti­da, kui­gi nä­hak­se va­ra­se­mast roh­kem: „Eu­roo­pa Lii­dus on ka­ru ran­gelt hoi­tud. Ka­ru­del võib tuu­mi­ka­lal tõe­poo­lest kit­saks min­na, aga Lää­ne- ja Lõu­na-Ees­tis on nei­le veel ruu­mi. Kus asus­tus lä­heb ti­he­daks, sealt tõr­ju­vad va­ne­mad ka­rud noo­re­mad väl­ja ja nood lii­gu­vad eda­si.“

Kok­ku võis Ees­tis käe­so­le­val ja­hi­hooa­jal küt­ti­da 82 pruun­ka­ru, küt­ti­mis­maht sai 14. sep­temb­ri õh­tul täi­de­tud, vii­ma­ne ka­ru kü­ti­ti Vil­jan­di­maal. Har­ju­maa­le an­ti tä­na­vu pruun­ka­ru­de küt­ti­mi­seks 7 ja­hi­lu­ba. Ka­ru­jaht kes­tab kolm kuud – 1. au­gus­tist 31. ok­toob­ri­ni. Ja­ga­mi­se­le lä­he­vad lä­hia­jal ko­gu Ees­ti pea­le veel 3 ja­hi­lu­ba, need an­tak­se piir­kon­da­des­se, kus ka­rud on tei­nud kõi­ge roh­kem kah­ju, sõ­nas ja­hin­du­se peas­pet­sia­list.

Eelmine artikkelKaks Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­kat Aru­kü­la, üks Keh­ra noor­te­le
Järgmine artikkelSwed­ban­ki Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti toe­tu­seks ko­gu­ti 400 al­kir­ja