Kes on teie va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did val­la­va­ne­ma/lin­na­pea ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le ning miks?

96

KUU­SA­LU VALD
Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du: „Va­li­mis­lii­tu veab esi­numb­ri­na val­la­va­ne­ma kan­di­daat Ter­je Kraan­velt, kes on juh­ti­nud Kuu­sa­lu val­da na­pid 10 kuud, kuid vaa­ta­ma­ta vii­ru­sek­rii­si kee­ru­li­se­le aja­le oma töö­ga edu­kalt toi­me tul­nud. Ni­me­kir­ja ank­ru­me­heks on vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat, meie kõi­ge ko­ge­num po­lii­tik, Ur­mas Kirt­si. Miks pai­gu­ta­si­me oma ju­hi­kan­di­daa­did ni­me­kir­jas nii? Eks ik­ka sel­leks, et ni­me­kir­ja üks tu­ge­va­ma­test peab ee­sot­sas ta­ga­ma sel­le, et lii­gu­me õi­ges suu­nas, lõ­pus oli­ja aga, et selts­kond oleks üht­ne, pü­siks koos ega ke­da­gi ma­ha ei jä­taks.“

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald: „Meie va­li­mis­lii­du kan­di­daat vo­li­ko­gu esi­me­heks on Mar­ti Hääl ja val­la­va­ne­maks Hei­no Ju­no­lai­nen. Val­lae­la­ni­kelt saa­dud ta­ga­si­si­de kin­ni­tas mei­le, et Mar­ti Hää­le ta­sa­kaa­lu­kas, ava­tud ning vo­li­ko­gu heast ta­vast läh­tuv juh­ti­mi­ne 2017 sü­gi­sel eris­tus po­si­tiiv­selt nii va­ra­se­ma­te kui hi­li­se­ma­te vo­li­ko­guesi­mees­te juh­ti­miss­tii­list ja töök­va­li­tee­dist. Hei­no Ju­no­lai­nen on suur­te juh­ti­mis­ko­ge­mus­te­ga ja hea suht­le­ja, kes val­la pat­rioo­di­na so­bib häs­ti uue aren­gu­tõu­ke eest­ve­da­jaks ja ko­gu­kon­da­de kaa­sa­jaks val­la­va­lit­se­mis­se.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Kes­ke­ra­kon­na kan­di­daat Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­ha­le on Hil­le­ri Trei­salt, kel­lel on ko­ge­mus val­la­juh­ti­mi­sest Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se liik­me­na ja pi­kaaeg­ne ning tu­le­mus­lik ko­ge­mus Lok­sa abi­lin­na­pea­na.

Ehk­ki val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­dist saa­me konk­reet­selt rää­ki­da pä­rast va­li­mi­si, uue koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­sel, on Kes­k-e­ra­kon­na kan­di­daat sel­le­le ko­ha­le tä­na­ne Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann.“

Va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu: „Sel­le vo­li­ko­gu koos­sei­su ise­loo­mus­tab vas­tu­tus­tun­de­tu või­mu­võit­lus ja po­lii­ti­lis­te ame­ti­koh­ta­de ja­ga­mi­ne. Toi­mi­va koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­ni jõu­ti, kui Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti Mar­gus Soom – val­mi­vad Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tus ja Sal­mis­tu sa­da­ma ve­sie­hi­tu­se esi­me­ne etapp. Jõe­läht­me ja Hal­ja­la val­la­ga sõl­mi­ti koos­töö­le­ping ja min­nak­se riik­li­kku ühis­han­kes­se Tal­linn-La­he­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on et­te­võt­ja Mar­gus Soom. Val­la­va­ne­ma­na näe­me ava­tud, ko­gu­kon­di kaa­sa­vat de­mok­raat­li­kku juh­ti.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „Meie val­la­va­ne­ma kan­di­daat on Su­lev Vald­maa, vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat Ran­no Pool.

Su­lev Vald­maa on töö­ta­nud 25 aas­tat rah­va­saa­di­ku­na, ak­tiiv­selt osa­le­nud eri­ne­va­te ko­mis­jo­ni­de ja val­la­va­lit­su­se töös. Eru­dee­ri­tud pe­da­goo­gi­na on aja­loo-ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpi­ku­te au­tor, ko­lum­nist ja ka­he ko­ha­li­ku selt­si juht.

Ran­no Pool on ak­tiiv­ne vo­li­ko­gu ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni lii­ge, töö­ta­nud val­la­va­lit­su­ses. Ak­tiiv­se et­te­võt­ja­na and­nud lei­ba ka ko­ha­li­ke­le. Isi­kuo­ma­du­selt lah­ke ja aus. EK­RE osa­kon­na moo­to­ri­na on ob­jek­tiiv­ne vo­li­ko­gu­töö lä­bi­vii­ja. Mõ­le­mad me­hed on pe­re-
i­ni­me­sed, head suht­le­jad ja pal­ju rei­si­nud.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Vallavanema kandidaat on Maarja Metstak. Tal on nii ter­vi­se­tea­dus­te (MSc) kui ka äri­kor­ral­du­se (MBA) ma­gist­rik­raa­did, on tead­mi­sed ja os­ku­sed nii ini­mes­te, prot­ses­si­de kui ka fi­nants­juh­ti­mi­ses. Ta on iga­päe­va­selt seo­tud ava­li­ku sek­to­ri ja suu­ret­te­võ­te­te efek­tiiv­sust suu­ren­da­va­te di­gi­ta­li­see­ri­mi­se, in­no­vat­sioo­ni ning in­ves­tee­rin­gu pro­jek­ti­de juh­ti­mi­se­ga. Maar­jal on ole­mas os­ku­sed, et vaa­da­ta Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­sel laia pil­ti ja pik­ka pers­pek­tii­vi, kaa­sa­ta eks­per­te ning va­hen­deid val­la in­ves­tee­rin­gu­te fi­nant­see­ri­mi­seks.

Kuu­sa­lu val­la­le on pa­rim, kui ta saab en­da­le laia­põh­ja­li­se koa­lit­sioo­ni. Maar­ja Mets­tak on sa­mu­ti va­ja­du­sel val­mis täit­ma ka vo­li­ko­gu esi­me­he rol­li.“

ANI­JA VALD
Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus: „Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Too­mas Tõ­ni­se. Too­mas on va­ra­se­malt juh­ti­nud Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu ja ala­tes 2019. aas­tast ol­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees. Li­saks on Too­ma­sel pi­kaaeg­ne juh­ti­mis­ko­ge­mus eri­ne­va­test spor­dior­ga­ni­sat­sioo­ni­dest.

Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on Rii­vo Noor. Rii­vo on va­ra­se­malt ol­nud Aeg­vii­du val­la­va­nem, Ani­ja val­la abi­val­la­va­nem aas­ta­tel 2017-2019 ja ala­tes 2019. aas­tast Ani­ja val­la­va­nem. Leia­me, et val­la eda­si­ne areng võiks jät­ku­da te­ma juh­ti­mi­sel.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di pu­hul on olu­li­ne, et ta suu­daks val­la juh­ti­mi­seks komp­lek­tee­ri­da või­me­ka ja kom­pe­tent­se mees­kon­na. Ole­me sei­su­ko­hal, et pa­ri­ma, pü­hen­du­nud ja teo­või­me­li­se val­la­va­ne­ma leia­me ava­li­ku kon­kurs­siga. Meie ni­me­kir­jas on kõik val­mis kand­ma vo­li­ko­gu esi­me­he vas­tu­tust, oo­ta­me ära va­li­mis­tu­le­mu­sed, et tea­da saa­da ka rah­va usal­du­sest.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le on meie kan­di­daat Jaa­nus Ka­lev. Jaa­nus omab pi­kaa­ja­list vo­li­ko­gu ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de juh­ti­mi­se ko­ge­must ning on oma se­ni­ses töös näi­da­nud, et os­kab ja suu­dab vo­li­ko­gu ja va­lit­su­se ühi­se ees­mär­gi ni­mel töö­le pan­na. Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on And­rus Ni­lisk. And­rus omab töö­ko­ge­must val­la­juh­ti­mi­sel nii Ko­se abi­val­la­va­ne­ma­na kui ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kauaaeg­se liik­me­na. Voo­se kü­la­va­ne­ma­na on ta näi­nud elu ka nii-öelda ro­hu­juu­re ta­san­dil.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „EK­RE-pool­ne vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Mar­gus Mo­lok. Mar­gus on kõi­ge suu­re­ma töö­ko­ge­mu­se­ga oma­va­lit­su­ses ja sa­mu­ti pi­kaa­ja­li­se ju­hi ko­ge­mu­se­ga eraet­te­võt­lu­ses.

Val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di suh­tes on meie era­kond sei­su­ko­hal, et val­la­va­ne­ma ame­ti­koht tu­leb täi­ta ava­li­ku kon­kur­si kor­ras. See on meie ar­va­tes kõi­ge au­sam ja de­mok­raat­li­kum. Sel­li­sel ju­hul jääb ära või­ma­lik oht, et val­la­va­nem oleks min­gil­gi moel mõ­ju­ta­tav oma era­kon­na või va­li­mis­lii­du poolt. Kon­kur­si kor­ras va­li­tud val­la­va­nem vas­tu­tab oma te­gu­des võrd­selt kõi­gi vo­li­ko­gus esin­da­tud era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de ees.“

Isa­maa Era­kond: „Ühe kan­di­daa­di­ga ni­me­kir­jal po­le prak­ti­list või­ma­lust ise ei val­la­va­ne­ma ega vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­ti väl­ja pak­ku­da. Aga pak­ku­da väl­ja ke­da­gi kon­ku­ren­ti­de ni­me­kir­ja­dest po­le hoo­pis­ki soo­vi. Se­da, kas ja ke­da on või­ma­lik toe­ta­da, näi­ta­vad va­li­mis­tu­le­mu­sed.“

RAA­SI­KU VALD
Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit: „Pool­da­me, nii na­gu eel­mis­tel kor­da­del­gi, val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks ava­li­ku kon­kur­si kor­ral­da­mist. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Maar­ja Si­kut. Maar­ja poolt rää­gi­vad te­ma ko­ge­mu­sed ja taht­mi­ne vo­li­ko­gu töös kaa­sa lüüa ja ka mi­da­gi ära te­ha. Ta ei ole ini­me­ne, kes nii­sa­ma vo­li­kok­ku is­tu­ma tu­leks. Vo­li­ko­gu prae­gu­ses koos­sei­sus on ta ol­nud ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni juht ning ka vo­li­ko­gu asee­si­mees.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­rib ai­nult Sir­je Tiit­so ja sel­lest tu­le­ne­valt tee­me me koos­tööd va­li­tuks osu­tu­nud koa­lit­sioo­ni või opo­sit­sioo­ni­ga vas­ta­valt va­li­mis­tu­le­mu­se­le ja vas­ta­valt sel­le­le, mil­li­sed on ot­su­sed Raa­si­ku val­la aren­gu hü­van­guks.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „Ot­se­seid kan­di­daa­te po­le ja vas­ta­va­te­le koh­ta­de­le va­li­tak­se ini­me­sed de­mok­raat­li­kult.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald: „Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald on ot­sus­ta­nud en­ne konk­reet­se­te kan­di­daa­ti­de  ni­me­ta­mist oo­da­ta ära va­li­mis­tu­le­mu­sed. Toe­tus meie lii­du­le on vä­ga olu­li­ne, et po­si­tiiv­ne areng meie val­las jät­kuks.
Tra­dit­sioo­ni­li­selt ole­me ka­su­ta­nud vo­li­ko­gu esi­me­he, ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te, val­la­va­ne­ma kan­di­daa­ti­de ni­me­ta­mi­sel va­li­mis­tu­le­mus­te pa­re­mus­jär­jes­tust ni­me­kir­ja sees. Meie hul­gas on  vää­ri­kaid kan­di­daa­te, ka val­la­va­nem ame­ti­ko­ha­le. Ole­me ar­va­mu­sel, et val­la­va­nem peab ole­ma ko­ha­lik­ku elu tun­dev ini­me­ne. Raa­si­ku val­la põ­hi­mää­ru­se ko­ha­selt va­lib ja ni­me­tab val­la­va­ne­ma ame­tis­se vo­li­ko­gu.”

LOKSA LINN
Valimisliit Siin Me Elame: „Sõltub paljudest asjaoludest.“

Eesti Keskerakond: „Meie erakonna nimekirja linnapea ja volikogu esimehe kandidaadid nimetame pärast valimistulemuse avaldamist.“

Valimisliit Arenev Loksa: „Kindlasti tahame, et neis ametites oleksid uued inimesed ja linnapea oleks Loksa linna elanik, mitte väljastpoolt. Soovime, et linnapea oleks lõpetanud Loksa kooli ja et nii linnapeal kui volikogu esimehel oleks kõrgharidus.“