Suur osa Voo­se kü­last saab tä­na­vu kii­re in­ter­ne­ti

184
ANDRUS NILISK.

OÜ Ene­fit Con­nect viib Ani­ja val­la Voo­se kü­las käe­so­le­val aas­tal kii­re in­ter­ne­ti
28 ma­ja­pi­da­mi­se­ni, rii­giee­lar­ve ja Ani­ja val­la toel saa­vad sel­le veel 13 ma­ja­pi­da­mist.

Rii­giee­lar­vest eral­da­ti Ani­ja val­la­le Voo­se kül­la kii­re in­ter­ne­ti vii­mi­seks eel­mi­sel aas­tal 10 000 eu­rot nii­ni­me­ta­tud poliitilist ka­tu­se­ra­ha. Voo­se kü­la­va­ne­ma And­rus Ni­lis­ki sõ­nul an­ti see tä­nu too­na­se­le rii­gi­ko­gu liik­me­le Er­ki Sa­vi­saa­re­le ja en­di­se­le rii­gi­ko­gu­la­se­le, Voo­se ela­ni­ku­le Ta­nel Tal­ve­le. Rii­gi­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su ajal kuu­lu­sid mõ­le­mad lai­ri­ba toe­tus­rüh­ma ja olid si­de­kaab­li vii­ma­se mii­li ehi­ta­mi­se är­gi­ta­jad. Ees­ti Lai­ri­ba Sih­ta­su­tus (ELA­SA) ra­jas ka Voo­se­le kuus aas­tat ta­ga­si kii­re in­ter­ne­ti ma­gist­raalt­ras­si, nii­ni­me­ta­tud vii­mast mii­li ehk juur­de­pää­suü­hen­du­si lõppk­lien­ti­de­ni ELA­SA ei pak­ku­nud. Sel­leks, et kii­re in­ter­net kü­la ma­ja­pi­da­mis­te­ni jõuaks, kü­sis Voo­se Kü­la­selts ka Ani­ja val­la toe­tust.

Val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest taot­les kü­la­selts 11 888,39 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. Aren­dus­juht Mee­li Kuul üt­les vo­li­ko­gu 17. märt­si is­tun­gil, et vas­ta­valt val­la va­baü­hen­dus­te toe­tus­te taot­le­mi­se kor­ra­le on in­ves­tee­rin­gu­toe­tust või­ma­lik eral­da­da 50 prot­sen­ti pro­jek­ti kogumaksumu­sest. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas eral­da­da MTÜ­le Voo­se Kü­la­selts fii­be­rop­ti­li­se lai­ri­ba­võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­seks 9359,64 eu­rot. Sa­ma suur on kü­la­selt­si oma pa­nus, li­saks rii­gilt saa­dud „ka­tu­se­ra­ha­le“ toe­tab Ene­fit Con­nect pro­jek­ti mit­te­ra­ha­li­selt ehk ma­ter­ja­li ja töö­ga, mil­le väär­tus on kok­ku 7560 eu­rot.

And­rus Ni­lisk rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Ene­fit Con­nect ta­gab sel aas­tal rii­gi ra­ha eest in­ter­ne­ti Voo­se kü­las 28 ma­ja­pi­da­mi­se­le. See viiak­se õhu­lii­ne pi­di ma­ja­des­se, ku­hu ka elek­ter jõuab õhu­lii­ni­de kau­du. Sel­le­le osa­le kü­last, kus küm­me­kond aas­tat ta­ga­si asen­da­ti elekt­ri­lii­nid maa-alu­se kaab­li­ga, tu­leb ka kii­re in­ter­net viia maa-alu­se val­gus­kaab­li­ga.

„Õhu­liin on kü­la kes­ko­sas ja lõ­peb Voo­selt Paun­kü­la poo­le min­nes Tõ­nik­se kin­nis­tu juu­res. Sel­lest eda­si viie­le kin­nis­tu­le pai­gal­da­tak­se kom­bi­nee­ri­tud la­hen­dus õhu ja maa-alu­se lii­ni kau­du. Kah­juks ei mah­tu­nud Ene­fit Con­nec­ti ee­lar­ves­se lä­hiümb­ru­se ka­hek­sa ma­ja­pi­da­mi­se va­rus­ta­mi­ne val­gus­kaab­li­ga, ku­na need saa­vad elekt­ri maa-alu­se võr­gu kau­du. See­tõt­tu hak­ka­si­me ot­si­ma või­ma­lu­si nen­de ma­ja­de­ni kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se vii­mi­seks,“ sel­gi­tas ta.
Ka­hek­sast kin­nis­tust kuue jaoks pan­nak­se kü­la oma jõu­du­de­ga maas­se Ene­fit Con­nec­ti tar­ni­tud mik­ro­to­ru, ku­hu hil­jem pu­hu­tak­se sis­se val­gus­kaa­bel. Ka­he­le kin­nis­tu­le viib kü­la­selts ise val­gus­kaab­li: „Nii tu­leb oda­vam, meil liht­salt ei jät­ku ra­ha, et kõi­ke Ene­fi­tilt tel­li­da. See osa, mil­le meie tee­me, on 2 ki­lo­meet­rit pikk. Kopp kae­vab kraa­vi val­mis, meie pai­gal­da­me kaab­li maas­se. Loo­da­me, et 18. ap­ril­lil on ma­ter­ja­lid ko­hal ja saa­me ko­pa maas­se lüüa.“
Va­ja­li­kud op­ti­ka­tööd, mik­ro­to­ru­de ühen­du­sed ja mik­ro­to­rus­se val­gus­kaab­li pu­hu­mi­se teeb

Ene­fit Con­nect – nii kaa­bel kui mik­ro­to­ru on osa nen­de toe­tu­sest Voo­se Kü­la­selt­si pro­jek­ti­le. Tu­le­vi­kus on kü­la­selt­sil plaan see osa võr­gust, ku­hu ise pan­nak­se vaid mik­ro­to­rud, an­da üle Ene­fit Con­nec­ti­le, et oleks üks võr­guo­pe­raa­tor, kes se­da hal­dab ja hool­dab, tei­ne osa jääb klien­di­võr­guks ehk kü­la­selt­si bi­lans­si.

„Ene­fi­ti prae­gus­te plaa­ni­de põh­jal võiks kii­ret in­ter­net­ti Voo­sel ha­ka­ta saa­ma sü­gi­sel. Lii­tu­mi­ne on meie pro­jek­til iga­le ka­hek­sast ma­ja­pi­da­mi­sest 200 eu­rot, seal, kus in­ter­net­ti ra­jab Ene­fit Con­nect, on lii­tu­mis­ta­su 199 eu­rot. Meil saab ole­ma ope­raa­to­ri­neut­raal­ne võrk, in­ter­ne­ti­tee­nu­se­pak­ku­jat saab igaüks ise va­li­da,“ üt­les And­rus Ni­lisk.

Sü­gi­seks peaks Voo­se kü­last ole­ma kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se­ga va­rus­ta­tud 41 ma­ja­pi­da­mist. Ta­lu­sid, mil­le­ni see ei jõua, on pä­rast se­da veel 14, neist ka­hek­sas ela­tak­se aa­sta­ring­selt. Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil rää­kis vo­li­ko­gu lii­ge Kal­le Saar­mas, et te­ma poo­le pöör­dus Voo­se ela­nik, kes ei mõist­nud, miks jääb te­ma ma­ja­pi­da­mi­ne kii­re in­ter­ne­ti või­ma­lu­sest il­ma, kui­gi ELA­SA kaev on ta­lu lä­he­dal.

Kü­la­va­nem mär­kis aja­le­he­le, kui ra­ha ei ole, ei ole või­ma­lik roh­kem te­ha. Üks­nes pro­jekt koos geoa­lus­te­ga ja no­ta­riaal­se­te ka­su­tu­sõi­gus­te sead­mis­te­ga nen­de 14 ta­lu­ni op­ti­li­se kaab­li vii­mi­seks mak­sab te­ma kin­ni­tu­sel 20 000 eu­rot, koos ehi­ta­mi­se­ga küün­dib ko­gu­mak­su­mus li­gi 100 000 eu­ro­ni.

„Kui saa­me sel aas­tal kü­la kesk­o­sa kva­li­teet­se in­ter­ne­ti­ühen­du­se­ga kat­ta, on järg­mi­sel aas­tal või­ma­lik kir­ju­ta­da uus pro­jekt, taot­le­da Lea­der-prog­ram­mist toe­tust nen­de ta­lu­de jaoks, kes prae­gu il­ma jää­vad,“ lau­sus ta.

And­rus Ni­lisk li­sas, et Kal­le Saar­ma­se ni­me­ta­tud ta­lu vas­tas üle tee on tões­ti ELA­SA ra­ja­tud ma­gist­raalt­ras­si kaev, mil­lest on või­ma­lik te­ha sealt eda­si ehi­ta­ta­va võr­gu jaoks väl­ja­võ­te, kuid hind küün­dib 5000 eu­ro­ni, li­saks tu­leb tel­li­da pro­jekt, saa­da koos­kõ­las­tu­sed, os­ta ma­ter­jal, lei­da ehi­ta­ja. Al­les siis saab val­gus­kaab­li maj­ja viia: „Mi­da­gi po­le või­ma­tut, aga kõik see nõuab ra­ha.“

Nüüd­seks on tal tea­da, et ka tä­na­vu­sed tööd lä­he­vad vei­di kal­li­maks, kui esial­gu ar­ves­ta­ti: „Plaa­ni­me siis­ki kõik ka­van­da­tu ära te­ha, kuid tu­leb mõel­da, kui­das hak­ka­ma saa­me. Kir­ju­ta­si­me li­sa­ra­ha saa­mi­seks pro­jek­ti ka ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi.“

Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­riks kan­di­dee­ri­vad ne­li fir­mat
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las tu­leb in­ves­tee­ri­mis­fes­ti­val