Kõr­ve­maa Rat­ta­ring ja Ani­ja mõis osa­le­sid Tal­lin­na ko­bar­mes­sil

262
Ani­ja mõi­sa tu­run­dus­juht KAD­RI KI­VI­NURM ja te­gev­juht ÜL­LE DAUT peo- ja pul­ma­mes­sil. Fo­to Rii­vo Noor

Nä­da­la­va­he­tu­sel, 7.-8. mail toi­mus pea­lin­na lau­lu­väl­ja­kul Tal­lin­na ko­bar­mess, kus olid koos viis tee­ma­mes­si: Ees­ti toi­du­mess, ter­vi­se­mess, peo­mess ja pul­ma­mess, aian­dus­mess ja au­to­mess. Ter­vi­se­mes­sil lau­lu­väl­ja­ku õuea­lal oli esin­da­tud Kõr­ve­maa Rat­ta­ring ning si­se­ruu­mi­des ava­tud peo- ja pul­ma­mes­sil Ani­ja mõis.

Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi tel­gis jook­sis ek­raa­nilt rat­ta­rin­gi tut­vus­tav vi­deo. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, aren­dus­juht Mee­li Kuul, Ani­ja Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe ja spor­di­te­ge­vu­se kor­ral­da­ja Klen Krün­berg ja­ga­sid Rat­ta­rin­gi lo­go­ga šo­ko­laa­de ja flaie­reid, vii­sid lä­bi loo­si­mis­män­gu. Osa­le­da said kõik, kes kir­ju­tas se­de­li­le oma ni­me ja e-pos­ti aad­res­si. Mõlemal päeval loositi 10 võitjat, kes said neljale inimesele ku­ni ka­heks päe­vaks ta­su­ta rat­ta­ren­di.

„Meil oli 200 loo­si­ku­pon­gi, kah­juks said need tei­sel päe­val ju­ba paar tun­di en­ne mes­si lõp­pu ot­sa,“ sõ­nas Mee­li Kuul.

MEE­LI KUUL, TA­NEL LAAN­MÄE, KLEN KRÜN­BERG ja RII­VO NOOR tut­vus­ta­sid ter­vi­se­mes­sil Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi.

Ta li­sas, et mes­si­le min­di Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi rek­laa­mi­ma: „Kut­su­si­me ini­me­si üles jäl­gi­ma Rat­ta­rin­gi sot­siaal­mee­dia­leh­ti ja me ra­tas­te­ga sõit­ma. Mi­tu ini­mest üt­le­sid, et ka nen­de val­las on Rat­ta­rin­gi rat­ta­rent, sel­gus, et nad olid Raa­si­ku val­last. Üks meie tel­gi kü­las­ta­ja oli Ani­ja val­last. Pal­ju kü­si­ti, kas ka Tal­lin­nast on või­ma­lik me rat­taid lae­nu­ta­da. Sel­gi­ta­si­me, et Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi mõ­te on ini­me­sed meie loo­du­ses­se lii­ku­ma kut­su­da. Ar­ves­ta­des, kui külm ilm oli pü­ha­päe­val, oli rah­vast mes­sil pä­ris pal­ju.“

Ani­ja mõi­s oli te­gev­juhi Ül­le Dau­ti sõ­nul pulmames­sil esindatud es­ma­kord­selt. Osa­le­mist on küll ka­van­da­tud, kuid ko­roo­na tõt­tu on mes­si mi­tu kor­da eda­si lü­ka­tud.

„Läk­si­me sin­na koos­töös mõi­sa koh­vi­ku­ga oma või­ma­lu­si tut­vus­ta­ma. Tä­he­le­pa­nu püüd­mi­seks oli meil kau­nilt kae­tud laua­ke ja pul­ma­vä­rav. De­ko­raa­tor oli Ül­le Nii­ne­mets. Meil oli kaa­sas ka ek­raan, kus jook­sid pil­did mõi­sa vaa­de­te­ga,“ lau­sus Ül­le Daut.

Ani­ja mõi­sa mes­sia­la kü­las­ta­jai­le ja­ga­ti QR-koo­di­de­ga vi­siit­kaar­te: „Ku­na pul­ma­mess oli sel kor­ral üks osa suu­rest mes­sist, käis meid uu­dis­ta­mas pal­ju rah­vast, kel hu­vi pul­ma­de kor­ral­da­mi­se vas­tu ei ol­nud. Aga kü­las­ta­ja­te ring oli sel­le võr­ra laiem, sai­me tut­vus­ta­da, kus Ani­ja mõis asub ja mi­da seal te­hak­se.“

Ül­le Daut üt­les, et pul­mi kor­ral­da­tak­se Ani­ja mõi­sas jär­jest roh­kem, eel­mi­sel aas­tal pi­da­sid seal pul­mi 10 paa­ri, tä­na­vu­seks on mõi­sa pla­nee­ri­tud 15 pul­ma­pi­du.

Eesti Folkloorinõukogu pulmapärimuse töörühma eestvedaja Liis Burk Lahemaa Pärimuskojast ja rühma tegevuse algataja Ene Lukka said pulmamessil autasu pärimusliku pulmakombestiku uurimise ja levitamise eest.

Eelmine artikkelMATIAS KO­SE­METS Kol­gast või­tis Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel esi­ko­ha
Järgmine artikkelRaasikule rajatakse tuleval suvel künklik trikirada