Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­riks kan­di­dee­ri­vad ne­li fir­mat

368
Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si pak­ku­mus­te ava­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­tis: KAIR TAM­MEL, AH­TI RAND­MER, TER­JE KRAAN­VELT, LEE­LO KON­TON, LY KO­RO­TE­JEV-PIIR, MAR­TIN UR­VA ja IND­REK SUITS. Fo­to Me­ri­lin Luks

Es­mas­päe­val, 11. ap­ril­lil kell 10 ava­ti Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se ümb­ri­kud.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se re­konst­ruee­ri­tud Sal­mis­tu sa­da­ma­le hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks ja sa­da­ma ope­raa­to­ri leid­mi­seks. Pak­ku­mi­si sai esi­ta­da li­gi kuu ae­ga, lõpp­täh­taeg oli 11. ap­rill. Tin­gi­mus oli, et pak­ku­mus tu­leb esi­ta­da kin­ni­ses ümb­ri­kus.

Es­mas­päe­va, 11. ap­ril­li hom­mi­kul kell 10 al­gas Kuu­sa­lu val­la­ma­jas val­la­va­ne­ma töö­ruu­mis ümb­ri­ke ava­lik ava­mi­ne. Ko­hal olid enam­pak­ku­mi­se hin­da­mis­ko­mis­jo­ni liik­med: ko­mis­jo­ni esi­mees, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ning val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik Ah­ti Rand­me­re, val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­tin Ur­va, Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits. Ko­mis­jo­ni koos­sei­su kin­ni­ta­tud val­la­va­lit­su­se lii­ge Ran­no Pool ei osa­le­nud. Ava­mi­se­le oli tul­nud ka pak­ku­mu­se esi­ta­nud fir­ma­de esin­da­jaid. Veel osa­le­sid Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel ja re­fe­rent Lee­lo Kon­ton.

Täh­ta­jaks oli val­la­maj­ja saa­bu­nud 4 ümb­rik­ku. Pak­ku­mi­se esi­ta­sid OÜ Ras­ta Mu­sic, Sal­mis­tu Sa­dam OÜ, Smart Ho­me OÜ ja En­ro Bal­ti OÜ.

Hoo­nes­tu­sõi­gus sea­tak­se 30 aas­taks. Sa­da­ma maa hoo­nes­tu­sõi­gu­se aas­ta­ta­su alg­hin­naks oli mää­ra­tud 1500 eu­rot, ta­ga­tis­ra­ha 3000 eu­rot. Pak­ku­mus­te ava­mi­sel sel­gus, et kõi­ge ma­da­la­ma aas­ta­ta­su­na pa­ku­tak­se 1560 eu­rot, kõr­gei­ma­na 5005 eu­rot.

Aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hoo­nes­tu­sõi­gu­se aas­ta­ta­su suu­rus ei mää­ra võit­jat, vaid an­nab pak­ku­mis­te hin­da­mi­sel ühe osa punk­ti­dest: „Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud hin­da­misk­ri­tee­riu­mi­te­le sõl­tu­vad hin­de­punk­tid veel sa­da­ma tee­nin­dus­hoo­ne ehi­tu­se ajag­raa­fi­kust ning ma­ja ehi­tus­a­lu­se pin­na suu­ru­sest ja ruu­mi­de jao­tu­sest, ope­raa­to­ri pa­ku­ta­va­test tee­nus­test ning te­ma koos­tööst ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na, va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ja noor­tes­por­di har­ras­ta­ja­te­ga, ka sa­da­mas tee­nu­seid pak­ku­ma hak­ka­va mees­kon­na koos­sei­sust, sa­mu­ti pak­ku­ja fi­nant­si­li­sest kind­lu­sest. Hin­da­mi­sel vaa­da­tak­se ka se­da, kui­das pak­ku­ja lu­bab taasta­da ka sa­da­ma tor­mi­kahjud ja muud sel­list, kri­tee­riu­mi­de loe­te­lu on pikk.“

Enam­pak­ku­mu­se üks tin­gi­mus on, et sa­da­mas jääb ala üks osa me­re­pääst­ja­te ja noor­tes­por­di­ga te­ge­le­va­te klu­bi­de ka­su­ta­da.

Kair Tam­mel hak­kas es­mas­päe­val pä­rast pak­ku­mus­te ava­mist di­gi­ta­li­see­ri­ma esi­ta­tud ma­ter­ja­li, et edas­ta­da elekt­roo­ni­li­sel ku­jul hin­da­mis­ko­mis­jo­ni liik­me­te­le: „Pak­ku­mu­sed on pä­ris ma­hu­kad, üks ko­gu­ni 78 le­he­kül­jel. Ko­mis­jon lep­pis kok­ku, et hin­da­ma asu­tak­se ko­he ava­mi­se­le järg­ne­val päe­val ehk tei­si­päe­val.“

Ta rõ­hu­tas, et roh­kem in­fot pak­ku­ja­te koh­ta ei ava­li­kus­ta, sa­mas li­sas, et enamik pak­ku­mu­se tei­nud et­te­võ­tetest on äri­re­gist­ri and­me­tel seo­tud Sal­mis­tu ela­ni­ke või su­vi­ta­ja­te­ga.
Mil­lal sel­gub, kes nel­jast pak­ku­jast saab õi­gu­se asu­da sa­da­mas te­gut­se­ma, ra­ja­ma tee­nin­dus­hoo­net ning pak­ku­ma sa­da­ma tee­nu­seid, vas­tas Kair Tam­mel, et enam­pak­ku­mi­se võit­ja peab kin­ni­ta­ma Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu, ent es­malt töö­tab hin­da­mis­ko­mis­jon, kes teeb ettepaneku võitja kinnitamiseks vallavalitsusele, eda­si aru­tab vo­li­ko­gu ko­mis­jon ning tõe­näo­li­selt ka koa­lit­sioon: „Val­la­vo­li­ko­gu kor­ra­li­ne is­tung on ka­van­da­tud kol­ma­päe­vaks, 20. ap­ril­liks. Kui kii­relt te­gut­se­da, võib-ol­la jõuab sel­leks ajaks te­ha kõik nõu­ta­vad toi­min­gud ja pi­da­da aru­te­lud. Kuid võib ka kauem ae­ga ku­lu­da.“

Sal­mis­tu re­no­vee­ri­tud sa­dam, ku­hu ope­raa­to­ril tu­leb ehi­ta­da tee­nin­dus­hoo­ne. Fo­to Raul Val­gis­te

Sal­mis­tu sa­da­ma ve­sie­hi­tu­se ja park­la re­konst­ruee­ri­mis­tööd lõp­pe­sid 2021. aas­ta ok­toob­ris. Ehi­tas Kau­rits OÜ, ehi­tus­tööd al­ga­sid aas­ta va­rem, sep­temb­ris 2020.

Sa­da­ma re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1 661 280 eu­rot. Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tas sa­da­ma ehi­tust 790 311,40 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald võt­tis omao­sa­lu­se ta­su­mi­seks lae­nu 870 096,60 eu­rot. Sal­mis­tu­le 1970nda­tel aas­ta­tel ra­ja­tud sa­dam oli amor­ti­see­ru­nud. En­ne re­no­vee­ri­mis­töö­de­ga alus­ta­mist käi­sid po­lii­ti­li­sed vaid­lu­sed, kas te­ha sa­dam kor­da või la­gu­ne­nud kai täie­li­kult lam­mu­ta­da. Esial­gu soo­vi­sid Sal­mis­tu ja naa­ber­kü­la Valk­la MTÜd ha­ka­ta re­no­vee­ri­tud sa­da­mat ise hal­da­ma, kuid sea­du­se jär­gi peab vald leid­ma hal­da­ja kon­kur­si­ga.

Eelmine artikkelSpor­dip­ree­miad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da
Järgmine artikkelSuur osa Voo­se kü­last saab tä­na­vu kii­re in­ter­ne­ti