Sot­siaalt­rans­por­di hind muu­tub Kuu­sa­lu val­las klien­ti­de­le õig­la­se­maks

169

Rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na jät­kab Kuu­sa­lu val­las sot­siaal­trans­por­di tee­nu­se osu­ta­mist Kop­li­met­sa OÜ. Sa­ma et­te­võ­te on Kuu­sa­lu val­las va­li­tud sot­siaalt­rans­por­di tee­nu­se osu­ta­jaks vii­ma­sel kol­mel aas­tal ning aas­tal 2018 te­gi tee­nust ük­sik­tel­li­mus­te alu­sel.

Kuu­sa­lu val­la juh­ti­va hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti Al­vi Kar­pi sõ­nul muu­tub sot­siaalt­rans­por­di eest ta­su­mi­ne uuest aas­tast klien­ti­de­le õig­la­se­maks, sest omao­sa­lu­seks on mää­ra­tud kind­lad sum­mad. Eda­si-ta­ga­si sõi­du eest ehk näi­teks haig­las­se või ars­ti juur­de ja ko­ju ta­ga­si tu­leb klien­dil ta­su­da ala­tes 1. jaa­nua­rist 2023 omao­sa­lu­se­na 25 eu­rot. Ühe­suu­na­li­se sõi­du eest ehk näi­teks sõi­duks haig­las­se või haig­last ko­ju peab klient maks­ma 15 eu­rot ning ka lii­ni­ve­du ehk re­gu­laar­ne sõit prot­se­duu­ri­le, näi­teks dia­lüü­si te­ge­ma, mak­sab sa­mu­ti 15 eu­rot kord. Omao­sa­lu­se sum­ma tu­leb ta­su­da sot­siaalt­rans­por­di au­to­ju­hi­le.

Prae­gu ta­sub klient omao­sa­lu­se­na 15 prot­sen­ti ki­lo­meet­ri hin­nast, mis on val­la­le 1,63 eu­rot – klient mak­sab 25 sen­ti ja val­la ta­su­da jääb 1,38 eu­rot ki­lo­meet­ri eest. See tä­hen­dab, et Kiius elav klient mak­sab ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni Tal­lin­nas­se ja ta­ga­si sõi­du­ta­mi­se eest um­bes 25 eu­rot, Vii­nis­tul elav ini­me­ne aga li­gi 35 eu­rot. Uuest aas­tast on omao­sa­lus kõi­gi­le võrd­ne hoo­li­ma­ta ko­du­ko­ha asu­pai­gast.

Vas­ta­valt rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­le ta­sub Kuu­sa­lu vald uuel aas­tal Kop­li­met­sa OÜ-le tee­nu­se eest 2 eu­rot ki­lo­mee­tri eest. Sel­le hin­na sees on jät­ku­valt nii klien­di uk­sest uk­se­ni sõi­du­ta­mi­ne kui ka saat­mi­ne ning oo­teaeg. Juh­ti­va hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti and­me­tel tä­hen­dab uus hind Kuu­sa­lu val­la­le tu­le­val aastal 50 000-70 000 eu­ro suu­rust ku­lu. Aas­tas on se­da tee­nust ka­su­ta­nud 100-120 val­lae­la­nik­ku. Ta li­sab, et sot­siaalt­rans­por­di tee­nu­se osu­ta­mi­ne on sea­du­sest tu­le­ne­valt oma­va­lit­su­se üle­san­ne.

Al­vi Karp: „Sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust on õi­gus taot­le­da ini­me­sel, kes lii­ku­mis­ras­kus­te või muu ter­vi­se­hä­da tõt­tu ei saa ka­su­ta­da ühist­rans­por­ti või isik­lik­ku sõi­du­kit ars­ti juur­de, do­ku­men­ti taot­le­ma mi­ne­kuks, Töö­tu­kas­sas­se sõi­duks või muuks tao­li­seks. Sel­le tee­nu­se saa­mi­seks tu­leb en­di­selt pöör­du­da val­la­va­lit­su­se poo­le ja esi­ta­da taot­lus. Hin­da­me abi­va­ja­dust ning amet­nik mää­rab ot­su­se­ga tee­nu­se ma­hu ja kor­da­de ar­vu. Kui ot­sus on käes, siis tu­leb klien­dil sõi­du tel­li­mi­seks iga kord pöör­du­da ot­se Kop­li­met­sa OÜ poo­le.“

Ta tun­nus­tab, et koos­töö on et­te­võt­te­ga ol­nud vä­ga hea: „Ole­me saa­nud val­lae­la­ni­kelt tä­nu­kõ­ne­sid, et see tee­nus on ole­mas, toi­mib vä­ga häs­ti ning Too­mas ja Tii­na Peen­sa­lu Kop­li­met­sa OÜst on äär­mi­selt to­re­dad ja abi­val­mis ini­me­sed.“

Kon­tak­tid: Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp 5196 8482;        Kop­li­met­sa OÜ, Tii­na ja Too­mas Peen­sa­lu, tel 508 2065, he­lis­ta­da E-R kell 8-16 või kirjutada tii­na­peen­sa­lu@gmail.com.

Eelmine artikkelAegviidu lasteaia renoveerimiseks üle 550 000 euro toetust
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ale­vi­ku met­sas on vä­he­malt 30 kait­sea­lust lii­ki