Kuu­sa­lu ale­vi­ku met­sas on vä­he­malt 30 kait­sea­lust lii­ki

350
Öko­loog LAU­RI KLEIN (kes­kel) ning ÜL­LE LAAS­MA (vasakul) ja EE­VA KAUN selt­sin­gust Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu pä­rast loen­gut Kuu­salu rah­va­ma­jas.

Val­mi­nud on Kuu­sa­lu asu­la lä­hia­la met­sa loo­dus­kait­sea­lus­te ja teis­te väär­tus­li­ke lii­ki­de in­ven­tuur. See on teh­tud selt­sin­gu Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu al­ga­tu­sel. Töö tel­lis selt­sin­gu pal­vel Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, in­ven­tuur läks val­la­le maks­ma li­gi 6177 eu­rot. In­ven­tuu­ri viis lä­bi maas­ti­kuö­ko­loog, elus­ti­ku eks­pert Lau­ri Klein OÜst Tisrts&Ti­gu.

In­ven­tuu­ria­lad asu­vad Kuu­sa­lu ale­vi­ku, Il­mas­ta­lu ja Re­hat­se kü­la ter­ri­too­riu­mil, kok­ku 165 hek­ta­ril. Osa­li­selt kat­tu­vad Re­hat­se maas­ti­ku­kait­se-a­la­ga. Vä­li­tööd toi­mu­sid tä­na­vu mais, juu­nis, juu­lis, au­gus­tis ja sep­temb­ris, igas kuus ka­hel päe­val. Nen­de päe­va­de jook­sul lä­bis in­ven­tee­ri­ja eda­si-ta­ga­si lii­ku­des ko­gu uu­rin­gua­la.

Uu­rin­gust sel­gus, et Kuu­sa­lu ale­vi­kust lõu­nas­se jää­vad met­sad, mis kas­va­vad vä­he­vil­ja­kal lii­va­sel pin­na­sel, on elu-, rän­de- või tal­vi­tus­paik vä­he­malt 30 kait­sea­lu­se­le lii­gi­le – ne­li lii­ki nahk­hii­ri, ka­na­kull, ki­vi­si­sa­lik, met­sis, laa­ne­rähn, lau­lu­luik, te­der, must­rähn, hii­re­viu, vään­kael, ho­bu­räs­tas, kal­da­pää­su­ke, lii­va­tüll, lõo­pist­rik, ka­he­le­hi­ne käo­keel, suur käo­põll, roo­mav öö­vil­ge, tu­me­pu­na­ne neiu­vaip, samb­li­kud. Li­saks on in­ven­tee­ri­ja ar­va­tes neis met­sa­des tõe­näo­li­selt veel küm­ne­kon­na kait­sea­lu­se lii­gi elu­paik.

Lau­ri Klei­n teeb in­ven­tuu­ri kok­ku­võt­tes et­te­pa­ne­ku, et uu­ri­tud alal tu­leks säi­li­ta­da kõik õõn­sus­te­ga, ka sur­nud ja­lal seis­vad puud. Mi­da roh­kem on met­sas sel­li­seid puid, se­da enam kas­vab met­sa elu­rik­ku­se väär­tus, sel­gi­tab ta. Met­sa­raiet ei to­hiks kind­las­ti te­ha suur­te ma­si­na­te­ga, äär­mi­sel va­ja­du­sel va­lik­raie­na ja kä­si­teh­ni­ka­ga, sest samb­li­ku­pin­nas on vä­ga tund­lik. Met­sad va­ja­vad te­ma hin­nan­gul de­tail­se­maid uu­rin­guid ja po­tent­siaal­se­te kait­sea­lus­te lii­ki­de tu­vas­ta­mist.

Ta soo­vi­tab osa seal­seid ala­sid sa­mu­ti kait­se al­la võt­ta, laien­da­da Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­la. Suu­ren­da­tud kait­se-a­la võiks ula­tu­da ale­vi­ku lõu­na­pii­ri­ni. Uu­rin­gus mär­gib ta, et plaa­nib tu­le­val su­vel omal al­ga­tu­sel ja hu­vist in­ven­tuu­ri jät­ka­ta.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et in­ven­tuu­ri kok­ku­võ­te on saa­de­tud kesk­kon­naa­me­ti­le ja Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se­le.

Selt­sing Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu kor­ral­das 12. no­vemb­ril Kuusalu rahvamajas loen­gu „Kuu­sa­lu met­sa lu­gu“, kus Lau­ri Klein tu­tvus­tas, mi­da uu­rin­gut lä­bi viies ale­vi­ku met­sa­dest lei­dis.

Ül­le Laas­ma selt­sin­gust Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Ole­me selt­sin­gus vä­ga õn­ne­li­kud, et uu­ring sai pä­rast pik­ka pin­gu­tust teoks. Võt­si­me Lau­ri Klei­ni­ga ühen­dust 2021. aas­ta al­gu­ses, alg­selt oli plaan ra­has­ta­da uu­rin­gut an­ne­tus­kam­paa­nia abil. En­ne kam­paa­nia te­ge­mist ot­sus­ta­si­me pöör­du­da val­la­va­lit­su­se poo­le. Val­la­va­lit­sus nõus­tus uu­rin­gut ra­has­ta­ma ja laien­das uu­ri­ta­va met­sa pin­da­la.“

Selt­sing ja­gas Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas loen­gut kuu­la­ma tul­nud ini­mes­te­le post­kaar­te Kuu­sa­lu met­sa­de kait­se­alus­te lii­ki­de koh­ta. Post­kaar­ti­de il­lust­rat­sioo­nid, teks­tid, di­sai­ni ja kül­jen­du­se te­gid selt­sin­gu liik­med. Kok­ku on trü­ki­tud 300 post­kaar­ti 8 eri­ne­va ku­jun­du­se­ga, neist 6 tut­vus­ta­vad kait­sea­lu­seid lii­ke, üks on alus­met­sast ja üks män­ni­puu koh­ta. Postkaarte hakatakse suurematel üritustel tasuta jagama ka edaspidi.

Post­kaar­ti­de valmistamise ja loengu kulud kattis MTÜ Litt­le Black Fish.

Selt­sing Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu asus Kuu­sa­lu ale­vi­ku ta­gu­ste met­sa­de kait­se­le, kui RMK ava­li­kus­tas Kuu­sa­lu ale­vi­ku kõr­val asu­va­te kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi (KAH) all ole­va­te met­sa­de ma­jan­da­mi­se ka­va. Selt­sing al­ga­tas all­kir­ja­de ko­gu­mi­se pe­tit­sioo­ni­le „Ei la­ge- ja tur­be­raie­te­le Kuu­sa­lu ale­vi­ku KAH met­sas“. Tä­na­vu mais tea­tas RMK, et Kuu­sa­lu ale­vi­ku ja ter­vi­se­ra­ja ümb­ru­se met­sa­des plaa­ni­ta­va­te töö­de ka­va­de koos­ta­mi­ne lü­ka­ti aas­taks eda­si – ku­ni val­la­va­li­tu­se tel­li­mu­sel val­mib ale­vi­ku kõr­val asu­va met­sa loo­dus­väär­tus­te ana­lüüs.

Eelmine artikkelSot­siaalt­rans­por­di hind muu­tub Kuu­sa­lu val­las klien­ti­de­le õig­la­se­maks
Järgmine artikkelMTÜ Aegviidu Aeg