Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­ne

252
Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ala

Kait­se­mi­nis­tee­rium saa­tis ok­toob­ri lõ­pus Ani­ja, Kuu­sa­lu, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la­va­lit­su­se­le tea­te Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) al­ga­ta­mi­se koh­ta.

Sa­ma kir­ja said har­ju­tus­väl­ja lä­he­du­ses te­gut­se­vad et­te­võt­ted ja MTÜd: Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­kus, SA Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad, MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni, MTÜ Pil­la­pa­lu Kü­la, MTÜ Si­gu­la Kü­la Ühen­dus, MTÜ Här­ma­ko­su, MTÜ Ees­ti Mat­ka­liit, MTÜ Ees­ti Met­sa Abiks, OÜ Vil­la­de Hal­dus, OÜ Paa­di­sõit, OÜ Kõr­ve­maa Ret­ke­juht ning selt­sing „Loo­dus, ini­me­ne ja sõ­ja­vä­gi“.

Kir­jas pa­lu­tak­se tea­da an­da, kui soo­vi­tak­se ol­la kaa­sa­tud erip­la­nee­rin­gu ja KSH koos­ta­mis­se. Li­sa­tud on, et pla­nee­rin­gu läh­te­sei­su­koh­ta­de ja al­ga­ta­mi­se ot­su­se­ga saab tut­vu­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel.

Kir­jas sel­gi­ta­tak­se, et rii­gi eri­pla­nee­rin­gu ees­märk on mää­ra­ta Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le ka­van­da­ta­va­te rii­gi­kait­se­lis­te ehi­tis­te ehi­tu­sõi­gus, har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni ühen­dus­ko­ri­do­ri­de ning ida pool asu­va põh­ja-lõu­na suu­na­li­se tee asu­ko­had. „Har­ju­tus­vä­li on va­ja­lik sõ­ja­li­se väl­jaõp­pe kor­ral­da­mi­seks, eel­kõi­ge sel­leks, et aren­da­da soo­mus­ma­nöö­ver­dus­või­met ja har­ju­ta­da jär­jest laie­ne­vat koos­tööd NA­TO liik­mes­rii­ki­de ük­sus­te­ga.“

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis mi­nis­tee­riu­milt, mil­lal kaa­sa­tak­se aru­te­lu­des­se laiem ava­lik­kus, et soo­vi kor­ral saak­sid kaa­sa rää­ki­da ka need, kes kir­ja saa­nud or­ga­ni­sat­sioo­ni­des­se ei kuu­lu.

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht Kad­ri Au­väärt vas­tas, et laiem ava­lik­kus kaa­sa­tak­se prot­ses­si vä­he­malt ka­hel kor­ral. Esi­mest kor­da pla­nee­rin­gu ja KSH prog­ram­mi tut­vus­ta­mi­sel, mis toi­mub orien­tee­ru­valt 2023. aas­ta esi­me­ses poo­les, ning teist kor­da pla­nee­rin­gu ja KSH aruan­de eel­nõu tut­vus­ta­mi­seks, mis op­ti­mist­li­ku graa­fi­ku ko­ha­selt toi­mub su­vel 2024.

Va­he­peal­sel pe­rioo­dil te­hak­se vas­ta­valt va­ja­du­se­le koh­tu­mi­si eri­ne­va­te as­jao­mas­te asu­tus­te, hu­vig­rup­pi­de ja vald­kond­li­ke eks­per­ti­de­ga. Kaa­sa­mis­test tea­vi­ta­tak­se ko­ha­li­kes ja riik­li­kes aja­leh­te­des ning kir­ja teel tea­ta­tak­se nei­le isi­ku­te­le ja asu­tus­te­le, kes on aval­da­nud soo­vi osa­le­da prot­ses­sis ja tea­ta­nud sel­lest e-kir­ja­ga, sa­mu­ti neile, kel­le kin­nis­tu jääb osa­li­selt või täie­li­kult rii­gi erip­la­nee­rin­gu ala­le. Oma­va­lit­su­sed on lu­ba­nud ai­da­ta koh­tu­mis­te koh­ta in­fot ja­ga­da en­da sot­siaal­mee­dia­ka­na­li­te kau­du, sel­gi­tas ta.

„Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi eri­p­la­nee­rin­gu koos­ta­mist alus­ta­tak­se de­tail­sest la­hen­du­sest. Har­ju­tus­väl­ja asu­koht on ot­sus­ta­tud Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu­ga 2030+. Pla­nee­rin­gu läh­te­sei­su­ko­had tu­gi­ne­vad kait­se­mi­nist­ri 5. sep­temb­ri 2017 käsk­kir­ja­ga keh­tes­ta­tud Sood­la har­ju­tus­väl­ja aren­dus­prog­ram­mi­le ja rii­gi erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se ot­su­se­le.“

Kü­si­mu­se­le, kui kau­ge­le on jõu­tud Sood­la har­ju­tus­väl­jal ja kesk­po­lü­goo­nil asu­va­te era­maa­de võõ­ran­da­mi­se­ga, sai toi­me­tus vas­tu­se, et ena­mus era­maid on kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja alal soe­ta­tud: „Kok­ku li­gi 50 kin­nis­tut on veel oman­da­ma­ta, neist mõ­ned on hoo­nes­ta­tud. Lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad, pea­mi­selt on toi­mu­mas so­bi­li­ku va­he­tus­maa ot­si­mi­ne.“

Eelmine artikkelHar­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti 97 kan­di­daa­ti
Järgmine artikkelAeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo avas taas uk­sed