Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti 97 kan­di­daa­ti

43

Möö­du­nud nä­da­lal ava­li­kus­ta­ti Har­ju­maa tä­na­vu­sed aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­did. Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK), Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL), MTÜ Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­na Lea­der-grup­pi­de koos­töös toi­mu­val kon­kur­sil va­li­tak­se tä­na­vu aas­ta te­gi­jaid 11 ka­te­goo­rias: aas­ta kü­la, aas­ta sä­dei­ni­me­ne, aas­ta te­gu, aas­ta va­baü­hen­dus, aas­ta pa­nus­ta­ja, Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja ja ter­vi­se­te­gu, pa­rim si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­tav or­ga­ni­sat­sioon ning Lea­der pa­rim koos­tööp­ro­jekt, elu­kesk­kon­na pro­jekt ning et­te­võt­lusp­ro­jekt. Aas­ta kü­la ja sä­dei­ni­me­se tiit­li an­nab väl­ja Ko­du­kant Har­ju­maa, aas­ta pa­nus­ta­ja, va­baü­hen­du­se ja aas­ta teo tiit­li HEAK, Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja ja ter­vi­se­teo ning pa­ri­ma si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni HOL, Lea­der pa­ri­maid pro­jek­te tun­nus­ta­vad Har­ju­maa ne­li te­ge­vusg­rup­pi.

Kon­kur­si­le esi­ta­ti kok­ku 97 kan­di­daa­ti. Kõi­ge roh­kem no­mi­nen­te on aas­ta sä­dei­ni­me­se tiit­li­le. 21 kan­di­daa­di hul­gas on Ani­ja val­last Kõr­ve­maal loo­dus­mat­ku kor­ral­dav et­te­võt­ja Ma­ri­lin Peh­ka, Keh­ra muu­seu­mi te­gev­juht An­ne Oruaas ja Voo­se Päi­ke­se­ko­du oma­nik Ta­nel Tal­ve. Kuu­sa­lu val­last on kan­di­daa­ti­deks sea­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik, Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­li viiu­liõ­pe­ta­ja Va­le­ria Rju­mi­na, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand ning Suur­pea kü­lae­lu ak­ti­vis­tid An­ne­li La­mo­no­va, As­ta La­mo­no­va ja Õie Ki­vi.

Aas­ta va­baü­hen­du­se kan­di­daa­te on 13, nen­de seas ka MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõis Ani­ja val­last, Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus MTÜ, MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal, MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja ja Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts Kuu­sa­lu val­last ning MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi Raa­si­ku val­last.

Tiit­li­le aas­ta te­gu on 10 no­mi­nen­ti, neist kaks Ani­ja val­last: MTÜ Voo­se Kü­la­selts al­ga­tu­sel toi­mu­nud Voo­se kü­la kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu­ga ühen­da­mi­ne ja OÜ Vel­ko AV eest­ve­da­mi­sel Keh­ras­se ra­ja­tud ta­lu­turg. No­mi­nen­ti­de hul­gas on ka Lää­ne-Har­ju val­da Pal­dis­kis­se ehita­tud veel­da­tud maa­gaa­si (LNG) ter­mi­nal, mil­le ra­ja­nud Ale­xe­la ju­ha­tu­se esi­mees on Kuu­sa­lu val­la ela­nik Marti Hääl.

Aas­ta pa­nus­ta­ja kan­di­daa­te on 8. Ani­ja val­last on no­mi­nee­ri­tud Sood­la Kaup­lu­se OÜ, Kuu­sa­lu val­last Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit ning Suur­pea kü­la­ko­gu­kon­na lii­ge Vla­di­mir La­mo­nov.

Aas­ta kü­la va­li­tak­se tä­na­vu 4 kan­di­daa­di hul­gast, üks neist on Kuu­sa­lu val­la Lee­si kü­la.

Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja 13 no­mi­nen­di seas on Ani­ja val­last Sport­land Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suu­sa­kes­ku­se te­gev­juht Mar­gus Mäll. Tiit­li­le Har­ju­maa ter­vi­se­te­gu on 10 no­mi­nen­ti, nen­de seas ka Ani­ja val­la ko­gu­kon­na lap­se­va­ne­ma­te, las­teaia- ning koo­liõ­pe­ta­ja­te vest­lu­sõh­tud „Koos tead­li­ku­maks“.

Aas­ta pa­ri­ma si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni tiit­li­le on 8 no­mi­nen­ti, seal­hul­gas MTÜ Aeg­vii­du Pääs­te­selts Ani­ja val­last.

Aas­ta pa­ri­ma Lea­der et­te­võt­lusp­ro­jek­ti 3 kan­di­daa­di seas on Raa­si­ku val­last OÜ For­ce Hol­ding pro­jekt „Et­te­võt­te tee­nus­te va­li­ku laien­da­mi­ne“. Lea­de­ri pa­ri­maks koos­tööp­ro­jek­tiks on esi­ta­tud 4 ja elu­kesk­kon­na pro­jek­tiks 3 kan­di­daa­ti.

Kan­di­daa­ti­de hul­gast hak­ka­vad lau­reaa­te 8 ka­te­goo­rias va­li­ma HEA­Ki, HO­Li, Ko­du­kant Har­ju­maa ja Lea­der te­ge­vus­grup­pi­de esin­da­jad, li­saks on igas hin­da­mis­ko­mis­jo­nis sel­le ka­te­goo­ria eel­mi­se aas­ta võit­ja. Har­ju­maa ter­vi­se­te­gi­ja ja ter­vi­se­teo lau­reaa­di va­lib no­mi­nen­ti­de seast maa­kon­na ter­vi­se­nõu­ko­gu, pa­ri­ma si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­va or­ga­ni­sat­sioo­ni va­lib tur­va­li­su­se nõu­ko­gu.

Võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 22. no­vemb­ril uues kul­tuu­ri- ja ha­ri­dus­kes­ku­ses Viim­si Ar­tium. Li­saks aas­ta te­gi­ja­te­le tun­nus­ta­tak­se seal Har­ju­maa 2022. aas­ta Kau­ni ko­du kon­kur­si võit­jaid.

„Tun­nus­tu­sü­ri­tus tu­leb tä­na­vu suu­rem ja uh­kem, kui ole­me saa­nud se­da te­ha vii­mas­tel ko­roo­na-aas­ta­tel. Kui­gi la­va­le kut­su­tak­se vaid lau­reaa­did, loo­da­me pak­ku­da nii nei­le kui kõi­ki­de­le no­mi­nen­ti­de­le üle­vaid emot­sioo­ne. Vä­ga head ja tun­nus­ta­mist vää­ri­vat tööd on tei­nud nad kõik, hin­da­ja­te ülesanne on üs­na kee­ru­li­ne,“ lau­sus Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tu­sü­ri­tu­se pea­kor­ral­da­ja, HO­Li rah­va­ter­vi­se nõu­nik Ker­li Vilk.

Üri­tu­se ka­vas on moe­di­sai­ner Cä­rol Ot­ti ka­la­na­hast riie­te moe­sõu, Sil­ver Ul­vi­ku trum­mi­sõu, Lau­ra Põld­ve­re ja Vil­lu Ves­ki esi­ne­mi­ne ning Viim­si näit­le­ja­te näi­te­mäng „Mi­da sa il­ma paa­di­ta teed?“, kus arut­le­tak­se ka tun­nus­ta­mi­se olu­li­su­se üle ini­me­se elua­jal.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 2. novembril
Järgmine artikkelSood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­ne