Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo avas taas uk­sed

439
Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo pe­re­nai­ne BRIT TAM­ME­JÕE näi­tab tut­vus­ta­vat bro­šüü­ri, mil­le kaa­nel on nä­ha ka Aeg­vii­du raud­tee ää­res asuv Ter­vi­se­de­poo hoo­ne.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel oli li­gi kolm kuud kest­nud pau­si jä­rel taas ava­tud Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo, mil­le uus hal­da­ja on sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm.

Tä­na­vu ke­va­del an­dis 2020. aas­ta su­vel val­mi­nud Ter­vi­se­de­poo rent­nik, Sport­land Ees­ti AS val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et soo­vib 7 aas­taks sõl­mi­tud ren­di­le­pin­gu hil­je­malt 7. au­gus­til en­ne­täh­taeg­selt lõ­pe­ta­da. Sport­land Ees­ti AS, mil­le­le kuu­lub ka Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­kus, lae­nu­tas Ter­vi­se­de­poos spor­di- ja mat­ka­tar­beid. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das uue rent­ni­ku leid­mi­seks ke­va­del ja su­vel kaks ava­lik­ku kon­kurs­si, mõ­le­mad nur­ju­sid, Ter­vi­se­de­poo­le uut ope­raa­to­rit lei­da ei õn­nes­tu­nud. See­tõt­tu ot­sus­ta­ti an­da de­poo val­la­le kuu­lu­va­le sih­ta­su­tu­se hal­la­ta.

Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe sõ­nul jät­kub Ter­vi­se­de­poos spor­di­va­rus­tu­se lae­nu­ta­mi­ne. Edas­pi­di on plaa­nis ha­ka­ta Ter­vi­se­de­poo kau­du kor­ral­da­ma mat­ku ja spor­di­te­ge­vust: „Soo­vi­me Ter­vi­se­de­poo­le an­da uue hin­ga­mi­se.“

Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo pe­re­nai­ne on ko­ha­lik ela­nik Brit Tam­me­jõe. „Ku­ni aas­ta lõ­pu­ni ole­me ava­tud lau­päe­vi­ti ja pü­ha­päe­vi­ti, muul ajal vas­ta­valt bro­nee­rin­gu­te­le,“ üt­les ta.

Kui­gi Ter­vi­se­de­poo taa­sa­va­mist vä­ga suu­relt rek­laa­mi­da ei jõu­tud, oli seal taa­sa­va­mi­se esi­mes­tel päe­va­del möö­du­nud lau­päe­val-pü­ha­päe­val pe­re­nai­se kin­ni­tu­sel pä­ris pal­ju kü­las­ta­jaid: „Eel­kõi­ge käi­sid uu­dis­ta­mas ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kuid mei­le sat­tu­sid ka esi­me­sed ron­gi­ga Aeg­vii­tu tul­nud mat­ka­jad. Ne­mad uu­ri­sid või­ma­lu­si siin sau­nas käia ja spor­di­va­rus­tust ren­ti­da.“

Ter­vi­se­de­poos on kaks sau­na. Brit Tam­me­jõe rää­kis, et lau­päe­vi­ti kel­la nel­jast kuue­ni on või­ma­lus kõi­gil soo­vi­jal käia nen­de juu­res ühis­sau­nas: „Siis on mõ­le­mad sau­nad ava­tud, üks nais­te­le, tei­ne mees­te­le. Sau­na­või­ma­lust ka­su­ta­ti ju­ba esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel. Kes ühis­sau­na ei jõud­nud, said ren­ti­da pri­vaat­sau­na. Meel­di­va ül­la­tu­se­na oli see pü­ha­päe­val peaae­gu ko­gu päe­va jook­sul bro­nee­ri­tud. Tun­dub, et meie saun on ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le va­ra­se­mast tea­da ja po­pu­laar­ne. Loo­da­me, et hu­vi sau­na vas­tu jät­kub ka edas­pi­di.“

Ter­vi­se­de­poos on mat­ka­jail-spor­ti­jail või­ma­lik jät­ta isik­li­kud as­jad hoiu­kap­pi ning ren­ti­da mat­ka- ja seik­lus­tu­ris­mi va­rus­tust. Prae­gu saab ren­ti­da maas­ti­ku­rat­taid, suur­te reh­vi­de­ga FAT­rat­taid, kick­bi­ke tõu­ke­rat­taid ning rul­luis­ke. Tal­ve­hooa­jal li­san­du­vad va­li­kus­se tõu­ke­kel­gud ning murd­maa­suu­sa­va­rus­tus.

„Ku­na Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo toi­mib Kõr­ve­maa ja Aeg­vii­du piir­kon­na in­fo- ja tu­ris­mi­punk­ti­na, siis on meie kau­du või­ma­lik ha­ka­ta bro­nee­ri­ma jalg­si-, räät­sa- ja jalg­rat­ta­mat­ku ning lu­me­hooa­jal ka suu­sa­mat­ku ko­ha­li­ke ko­ge­nud gii­di­de eest­ve­da­mi­sel toit­lus­tu­se ja sau­na või­ma­lu­se­ga. Ise me gii­di­tee­nust ei pa­ku, kuid tee­me mee­lel­di koos­tööd piir­kon­na kõi­ki­de et­te­võt­ja­te­ga ning or­ga­ni­see­ri­me iga­le soo­vi­ja­le so­bi­va pa­ke­ti,“ lau­sus Brit Tam­me­jõe.

Kui tu­leb pii­sa­valt lund, et lü­ka­ta sis­se suu­sa­ra­jad, alus­ta­tak­se nen­de­ga Ter­vi­se­de­poo kõr­valt: „Te­ge­li­kult al­ga­vad suu­sa­ra­jad meie ma­jast 100 meet­rit ee­malt, aga me ra­ja­meis­ter on val­mis te­ge­ma ja hool­da­ma ka sa­da­kond meet­rit roh­kem ra­du, et oleks või­ma­lik ju­ba Ter­vi­se­de­poo uk­se juu­res suu­sad al­la pan­na ja sõit­ma min­na.“

 

Eelmine artikkelSood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mi­ne
Järgmine artikkelPenin­gi või­tis Ees­ti võist­kond­li­ke ko­roo­na ka­ri­ka­võist­lu­se tei­se eta­pi