SIIM AK­SEL AMER Lok­salt osa­leb Com­mu­ni­Ca­re tii­mi­ga ärii­dee­de kon­kur­sil Aju­jaht

895
Aju­ja­his osa­lev tiim Com­mu­ni­Ca­re: SIIM AK­SEL AMER, VA­DIM KO­NOV, NOR­MAN VES­TER ja AND­RE-LOIT VAL­LI.

Tar­tu Üli­koo­li ma­jan­dus­tu­den­gi­te Com­mu­ni­Ca­re on jõud­nud Aju­ja­his TOP 30sse.

Ees­ti suu­ri­ma ärii­dee­de kon­kur­si ja kii­ren­di Aju­jaht viien­dal hooa­jal asu­tak­se väl­ja va­li­ma 10 pa­ri­mat ideed – kok­ku saa­dak­se lau­päe­val, 25. jaa­nua­ril. Sa­mas jät­ku­vad Aju­ja­hi aren­gup­rog­ram­mi koo­li­tu­sed nii veeb­rua­ris kui ka märt­sis kõi­gi­le 30 tii­mi­le.

Au­hin­na­fond on see­kord 140 000 eu­rot, mil­lest 75 000 eu­rot ja­ga­tak­se au­hin­da­deks ning 65 000 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­teks. Li­saks on mi­tu ra­ha­list eriau­hin­da.

Aju­ja­hi te­le­saa­det hak­kab näi­ta­ma TV3, fi­naal kan­tak­se üle ot­se eet­ris 2. ap­ril­lil. Sel­le hooa­ja esi­mest saa­det näi­da­tak­se 13. veeb­rua­ril.

Tar­tu ma­jan­dus­tu­den­gi­te Com­mu­ni­Ca­re tii­mis on Lok­sa güm­naa­siu­mi vi­list­la­ne, üli­koo­li 1. kur­su­se üliõ­pi­la­ne Siim Ak­sel Amer. Tii­mi ju­hib ta kur­su­se­kaas­la­ne, idee au­tor Nor­man Ves­ter Pal­dis­kist – oma õpin­gu­te ajal Ing­lis­maal käis ta hool­de­ko­du­des va­ne­ma­te ini­mes­te­ga rää­ki­mas ja nen­de ae­ga veet­mas. Ka tii­mi­kaas­la­sed, Haap­sa­lust pä­rit Va­dim Ko­nov ja tart­la­ne And­re-Loit Val­li õpi­vad üli­koo­lis sa­mal kur­su­sel.

Com­mu­ni­Ca­re aren­dab kon­kur­sil suht­lus­võr­gus­tik­ku, mis ai­tab soo­dus­ta­da hool­de­ko­du­des ela­va­te ea­ka­te suht­lust vä­lis­maail­ma­ga, suu­na­tes va­ba­taht­lik­ke nen­des­se asu­tus­tes­se. Hool­de­ko­du­de ela­ni­kel käiak­se har­va kü­las, ena­mas­ti jõu­lu­de ja sün­ni­päe­va ajal. Pal­ju­del ea­ka­tel po­le­gi lä­he­da­si. Ees­tis 7 aas­tat ta­ga­si lä­bi vii­dud uu­rin­gust sel­gus, et hool­de­ko­du­des ela­va­tes va­nu­ri­test 85 prot­sen­ti kü­las­ta­tak­se kesk­mi­selt 2,3 kor­da aas­tas.

Siim Ak­sel Amer ju­tus­tab, et sat­tus tii­mi mul­lu sü­gi­sel toi­mu­nud Idee­ma­ra­to­nil, kur­su­se­ven­nad Nor­man Ves­ter ja And­re-Loit Val­li esi­ta­sid seal es­ma­se idee: „Mi­na ja Va­dim Ko­nov lii­tu­si­me nen­de­ga. Üri­ta­me oma et­te­võt­mis­se kaa­sa­ta hool­de­ko­du­sid ja hak­ka­me leid­ma va­ba­taht­lik­ke va­nu­ri­te­ga suht­le­ma. Võ­ta­me ap­pi kur­su­se­kaas­la­si ja sõp­ru, ka tei­si va­ba­taht­lik­ke. Har­ju­maal on abi­li­si veel vä­he, põ­hi­rõhk on prae­gu Tar­tul. Loo­me vee­bi­le­he, mis ai­tab va­ba­taht­li­ke jaoks hool­de­ko­du kü­las­ta­mist liht­sa­maks te­ha, sel­le kau­du saab end va­ba­taht­li­kuks re­gist­ree­ri­da.“

Ra­has­tust plaa­ni­tak­se vee­bi­le­he ja va­ba­taht­li­ke vär­ba­mi­sü­ri­tus­te jaoks saa­da pea­mi­selt oma­va­lit­sus­telt. Siim Ak­sel Amer mär­gib, et oma­va­lit­sus­tes on suh­tu­tud nen­de al­ga­tus­se üli­po­si­tiiv­selt: „Ise­gi po­si­tiiv­se­malt, kui os­ka­si­me ar­va­ta. Nä­hak­se, et suht­lus­vae­gus on hool­de­ko­du­des ela­va­te­le ea­ka­te­le suur prob­leem. Kui esi­me­sel kor­ral läk­si­me hool­de­ko­dus­se ea­ka­te­ga koh­tu­ma, ei osa­nud mi­da­gi oo­da­ta, pol­nud enn­ne käi­nud sel­li­ses ko­has. Aga esi­me­sed kok­ku­puu­ted olid ju­ba vah­vad, ko­he läks äge­daks ju­tus­ta­mi­seks. Ühe va­nai­ni­me­se­ga rää­ki­si­me li­gi tun­ni, sai­me tea­da, kui­das en­ne meie sün­di as­jad käi­sid. Kül­lap meid on hool­de­ko­du­des ju­ha­ta­tud esial­gu ak­tiiv­se­ma­te suht­le­ja­te juur­de ning ole­neb ju ka ter­vi­sest, kõik ei saa­gi meie­ga jut­tu aja­da.“

Ees­tis on prae­gu 65 hool­de­ko­du, esial­gu on käi­dud pea­mi­selt Tar­tu hool­de­ko­du­des. Edas­pi­di võiks kind­las­ti jõu­da ka Lok­sa­le, kus en­di­ses­se me­re­mees­te maj­ja ja haig­la­hoo­nes­se ra­ja­tud hool­de­ko­dus on pä­ris pal­ju voo­di­koh­ti, nen­tis Siim Ak­sel Amer.

En­di­se ak­tiiv­se noor­kot­ka­na tõ­deb ta, et Kait­se­lii­dus prae­gu vä­ga ak­tiiv­selt ei jõua te­gut­se­da. Sep­temb­ris kor­ral­das Siim Ak­sel Amer koos Lok­sa en­dis­te koo­li­kaas­las­te Märt Mä­gi, Kaa­rel Eel­mäe ja Mar­ko Me­tu­se ehk Lür­vo tii­mi­ga Har­ju luu­re­ret­ke. Ai­ta­sid ta ema-isa, Lok­sa ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te rüh­ma juhid Mar­git Ame­r ja Tar­mo Ame­r. Koo­li ajal lau­lis Siim Ak­sel Amer üle-ees­ti­li­ses pois­te­koo­ris Ka­lev, nüüd on ta lii­tu­nud Ees­ti Noor­te Se­ga­koo­ri­ga (ENSK), mis on loo­dud en­di­se Ees­ti Koo­li­noor­te Se­ga­koo­ri (EKNS) ase­me­le.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia peaau­hind läks Ala­ve­re koo­li­poi­si­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la ehi­tab ter­vi­se­kes­ku­se keld­ris­se pe­su­ma­ja