Kuu­sa­lu Hoo­le­la ehi­tab ter­vi­se­kes­ku­se keld­ris­se pe­su­ma­ja

1386
MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se liik­med KAIE US­TAV, KAI­LI ALL­MÄ­GI ja MA­RIA PRÄÄTS pe­su­ma­jaks teh­ta­vas keld­ri­ruu­mis, kus osad va­he­sei­nad lä­he­vad lam­mu­ta­mi­se­le.

Pe­su­ma­ja ra­ja­mist toe­tab Ko­da­ni­kuü­hen­du­se Siht­ka­pi­tal kok­ku 27 765 eu­ro­ga.

Li­gi kolm aas­tat ta­ga­si asu­ta­tud MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la, mis osu­tab Kuu­sa­lu val­las eri­hoo­le­kan­de tee­nu­seid ko­du­ses kesk­kon­nas, kor­ral­das hil­ju­ti sot­siaal­mee­dias vik­to­rii­ni. Kü­si­ti, mi­da ehi­ta­tak­se ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne keld­ri­ruu­mi­des­se. Kol­me vas­tu­se­va­rian­di seas oli ka pe­su­ma­ja, mil­le ena­mik vas­ta­nu­test ära ar­vas. Loo­si tah­tel või­tis man­go­moo­si pur­gi Karl Vi­li­põld, kel­le­le on Hoo­le­la töö­ta­ja­te sõ­nul vik­to­rii­ni au­hind veel üle and­ma­ta.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la töö­ruu­mid asu­vad Kuu­sa­lu ale­vi­kus ter­vi­se­kes­ku­se ma­ja keld­ri­kor­ru­sel. Riik ra­has­tab psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te iga­päe­vae­lu toe­ta­mi­se, toe­ta­tud ela­mi­se ja töö­ta­mi­se ning pi­ka­aja­li­se kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nust. Klien­te on kok­ku 22, töö­ta­jaid 6: MTÜ ju­ha­tus­se kuu­lu­vad te­ge­vus­ju­hen­da­jad Kai­li All­mä­gi, Ma­ria Prääts ja eri­hoo­le­kan­de tee­nus­te koor­di­naa­tor Kaie Us­tav ning te­ge­vus­ju­hen­da­ja Eli­na Aa­sa, kaks osa­li­se koor­mu­se­ga te­ge­vus­ju­hen­da­jat Tag­ni Jõe­leht ja An­ne Ma­sing.

Kuu­sa­lu vald toe­tab Hoo­le­lat raa­ma­tu­pi­da­mi­sega ja juh­ti­mist mii­ni­mum­pal­ga­ga ning an­nab te­ge­vus­toe­tust.

Pe­su­ma­ja tu­leb Hoo­le­la ruu­mi­de kõr­val jõu­saa­li­na ka­su­tu­ses ol­nud pin­na­le, mi­da on li­gi 30 ruut­meet­rit. Vii­ma­sel ajal oli see pi­gem lao­paik.

Ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le, pe­su­ma­jaks ehi­ta­ta­vad ruu­mid on an­tud Kuu­sa­lu Hoo­le­la­le ren­di­le, sel­le eest te­hak­se re­mon­di­ku­lu­de osas ta­saar­vel­dus.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la saab pe­su­ma­ja te­ge­mi­seks toe­tus­ra­ha Ko­da­ni­kuü­hen­du­se Siht­ka­pi­ta­lilt (KÜSK). Hoo­le­la esi­tas men­tor­fir­ma Cla­ri­tas aren­gueks­per­di Kat­rin Suur­soo abi­ga KÜS­Ki aren­gu­hüp­pe toe­tus­voo­ru kaks ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti, mõ­le­mad said ra­has­tu­se, et tõs­ta MTÜ oma­tu­lu tee­ni­mi­se või­me­kust sot­siaal­se et­te­võt­lu­se abil ning an­da psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le tööd ja pi­kaa­ja­lis­te­le töö­tu­te­le või­ma­lus osa­le­da töö­har­ju­tu­ses. Pe­su­ma­ja ärip­laa­ni koos­ta­mi­seks an­dis KÜSK 2565 eu­rot ning ehi­ta­mi­seks ja teh­ni­ka soe­ta­mi­seks 24 999,99 eu­rot. Pe­su­ma­ja peab töö­le hak­ka­ma 2021. aas­ta esi­me­ses poo­les.

Prae­gu­seks on ruu­mid Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­ti­de abi­ga pu­has­ta­tud, veeb­rua­ris kor­ral­da­tak­se ehi­ta­ja leid­mi­seks han­ge. Rak­ve­re pe­su­ma­ja Go Clean OÜ ai­tas väl­ja va­li­da ja tel­li­da teh­ni­ka – kaks suurt pe­su­ma­si­nat, mis on 18- ja 14ki­log­ram­mi­sed, 10ki­log­ram­mi­se ma­hu­ta­vu­se­ga kui­va­ti, pe­su trii­ki­mis­ma­sin ka­lan­der ja au­rut­rii­ki­mis­laud. Või­ma­li­ke klien­ti­de­na nä­hak­se ümb­rus­kon­na ma­ju­tus- ja toit­lus­tu­sa­su­tu­si, ka las­teae­du, juuk­su­reid, erai­si­kuid. Fa­ce­boo­kis teh­tud vik­to­rii­ni tu­le­mu­sel võe­ti ühen­dust Aeg­vii­du ühest ma­ju­tu­set­te­võt­test.

Pe­su­ma­ja idee au­tor Kai­li All­mä­gi rõ­hu­tab, et tee­nus hak­kab ole­ma ta­su­li­ne, hin­nad tu­le­vad kaa­lu- ja tu­ru­põ­hi­sed. Kee­mi­list pu­has­tust te­ge­ma ei ha­ka­ta.

Ko­ris­tus­tee­nus kor­te­ri­ühis­tu­te­le ja vai­ba­ku­du­mi­ne
Kuu­sa­lu Hoo­le­la asus hil­jaae­gu oma klien­ti­de abil pak­ku­ma kor­te­riü­his­tu­te­le ko­ris­tus­tee­nust – kord nä­da­las ko­ri­do­ri­de kuiv- ja märg­pe­su, tol­mu­võt­mi­ne. Prae­gu on le­ping sõl­mi­tud Kuu­sa­lus ühe kor­te­riü­his­tu­ga.

Kaie Us­tav: „Tee­nu­se käi­vi­ta­mi­ne võt­tis ae­ga, pi­da­si­me lä­bi­rää­ki­mi­si, kor­te­riü­his­tu kü­sis liik­me­telt nõu­so­le­kut. Koos­töö on häs­ti käi­ma läi­nud, nu­ri­naid po­le. Kut­sun üles tei­si­gi kor­te­riü­his­tuid, tel­li­ge meilt ko­ris­tus­tee­nus.“

Ühe uue töö­na on käi­vi­ta­tud kalt­su­vai­pa­de ku­du­mi­ne. Esi­me­sed proo­vi­vai­bad on val­mis, nai­sed lõi­ka­vad kalt­su­ri­ba­sid. Edas­pi­di on ka­vas ha­ka­ta laa­ta­del neid vai­pu müü­ma.
Me­hed on ra­ken­da­tud val­la hea­kor­ra­töö­del, sel­les osas te­hak­se koos­tööd val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si­ga. Hoo­le­la klien­te on hea­kor­ra­töö­de­le ap­pi tel­li­nud veel Jõe­kää­ru Pe­re­puh­kus ja au­to­re­mon­di­fir­ma E20. Ko­ha­lik­ke ea­kaid ai­da­tak­se küt­te­puu­de ve­da­mi­sel-lõh­ku­mi­sel. Ai­da­tak­se ka rah­va­ma­ja ko­ris­ta­da ja seal pi­le­teid müüa.

Köö­gi­vil­jaaed Al­li­ka kü­las
Möö­du­nud su­vel ra­jas Kuu­sa­lu Hoo­le­la va­na koo­li­ma­ja juur­de Al­li­ka kül­la köö­gi­vil­jaaia, al­ga­ta­ja ja üks pea­mi­si ju­hen­da­jaid on Ma­ria Prääts.

Su­vel müü­di aia­saa­du­si ning sü­gi­sel teh­ti hoi­di­seid, mi­da on prae­gu­gi veel saa­da­val. Ka saab os­ta sü­gav­kül­mu­ta­tud til­li, pe­ter­sel­li, muid mait­se­tai­mi.

Aia­pi­da­mi­se­ga on ka­vas jät­ka­ta, tu­le­val su­vel plaa­ni­tak­se te­ge­vust laien­da­da.

 

Eelmine artikkelSIIM AK­SEL AMER Lok­salt osa­leb Com­mu­ni­Ca­re tii­mi­ga ärii­dee­de kon­kur­sil Aju­jaht
Järgmine artikkelAruküla rahvamaja juubel pühendati 45 aastat tagasi valminud hoonele