Ani­ja val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia peaau­hind läks Ala­ve­re koo­li­poi­si­le

861
Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR õn­nit­leb ko­da­ni­ku­kam­paa­nia peaau­hin­na võit­jat EE­RO SIK­KU. Fo­to In­geld­rin Aug

Eelmisel nä­da­lal käis 10aas­ta­ne EE­RO SIKK val­la­ma­jas või­tu vor­mis­ta­mas.

Möö­du­nud ree­del, 17. jaa­nua­ril an­dis Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Roo­kü­las ela­va­ suu­re pe­re noo­ri­ma­le lap­se­le, Ala­ve­re põ­hi­koo­lis õp­pi­va­le 10aas­ta­se­le Ee­ro Si­ku­le üle tše­ki, mil­le ra­ha­li­ne väär­tus on 400 eu­rot. Ee­ro Sikk võib en­da­le sel­le sum­ma eest va­li­da jalg­rat­ta ning va­rus­tust.

„On vä­ga suur rõõm, et meie kam­paa­nia peaau­hind läks val­la suur­pe­re­le. Ka noor­me­hel, kel­le­le loo­siõnn nae­ra­tas, oli või­du üle vä­ga hea meel,“ sõ­nas val­la­va­lit­su­se aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Val­la­va­lit­sus viis eelmise aas­ta lõ­pus lä­bi kam­paa­nia re­gist­ris­se uu­te ela­ni­ke saa­mi­seks. Kõi­gi­le, kes no­vemb­ris ja det­semb­ris re­gist­ree­ri­sid end rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Ani­ja val­la ko­da­ni­kuks, an­ti va­li­da küm­ne tä­nu­kin­gi­tu­se va­hel. No­vemb­ris-det­semb­ris sai Ani­ja vald juur­de 73 ko­da­nik­ku.

Kõi­gi nen­de va­hel, kes olid Ani­ja val­la ela­ni­ke re­gist­ris ju­ba va­rem, loo­si­ti väl­ja 10 tä­nuau­hin­da, seal­hul­gas peaau­hind, jalg­ra­tas.

„Loo­si­mis­te kor­ral­da­mi­seks mõel­dud in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas va­lis prog­ramm esial­gu väl­ja küm­me ini­mest, see­jä­rel neist ühe peaau­hin­na­saa­ja. Üle­jää­nud ühek­sa said va­li­da sa­ma­de kin­gi­tus­te va­hel, mi­da pak­ku­si­me ela­ni­ke­kam­paa­nia ajal val­da re­gist­ree­ru­nu­te­le,“ sel­gi­tas In­geld­rin Aug.

Ta üt­les, et nüüd­seks on kõi­gi kin­gi­tus­te ja loo­siau­hin­da­de saa­ja­te­ga ühen­dust võe­tud: „Mõ­ned ini­me­sed olid oma või­dust ju­ba Sõ­nu­mi­too­jast tea­da saa­nud. Mõ­ned said sel­lest tea­da, kui nei­le he­lis­ta­si­me, ning olid vä­ga meel­di­valt ül­la­tu­nud.“

Kõi­ge roh­kem va­li­ti kin­gi­tus­teks El­ro­ni 300eu­rost sõi­duk­re­dii­ti, sel­le soo­vi­jaid oli 29: „Need on ini­me­sed, ke­da eel­kõi­ge üri­ta­si­me­gi oma kam­paa­nia­ga kõ­ne­ta­da. Nad on iga­päe­va­sed ron­gi­ga sõit­jad ning ena­mas­ti olid­ki end Ani­ja val­last väl­ja kir­ju­ta­nud see­tõt­tu, et saa­vad Tal­lin­na ühist­rans­por­dis ta­su­ta sõi­ta, kui on pea­lin­na re­gist­ris. Tun­dub, see kin­gi­tus pa­ni mõ­ne­gi end Ani­ja val­da ta­ga­si re­gist­ree­ri­ma.“

Po­pu­laar­sed olid ka Coo­pi ja Circ­le K kü­tu­se kin­ke­kaardid. Tä­nu­kin­gi­tus­test va­li­ti ka õh­tu­söök Aeg­vii­du Va­na Wak­sa­li res­to­ra­nis või öö­bi­mis­või­ma­lus Voo­se Päi­ke­se­ko­du kär­je­kü­las.
El­ro­ni sõi­duk­re­diit on kõi­gi­le ju­ba ühis­kaar­ti­de­le kan­tud. Kui kee­gi soo­vi­jaist po­le se­da min­gil põh­ju­sel saa­nud, peaks pöör­du­ma val­la­va­lit­sus­se aren­dus­ju­hi poo­le. Teisi võitjaid oo­ta­vad kin­ke­kaar­did val­la­ma­jas, kü­tu­se­kaar­di va­li­nud saa­vad nei­le jä­re­le min­na ala­tes kol­ma­päe­vast. Tä­nu­kin­gid saab kät­te val­la­va­lit­su­se tei­selt kor­ru­selt kant­se­leist. Kaa­sa tu­leb võt­ta isi­kut tõen­dav do­ku­ment. Las­te au­hin­nad an­tak­se kät­te ka va­ne­ma­te­le, kui val­da re­gist­ree­rus pe­re, pii­sab, kui au­hin­da­de­le lä­heb jä­re­le pe­re üks lii­ge.

Eelmine artikkelMil­lal ava­tak­se ok­toob­ris val­mi­nud Keh­ra jäät­me­jaam?
Järgmine artikkelSIIM AK­SEL AMER Lok­salt osa­leb Com­mu­ni­Ca­re tii­mi­ga ärii­dee­de kon­kur­sil Aju­jaht