Raa­si­ku vo­li­ko­gu kii­tis heaks OÜ Ra­ven ühi­ne­mi­se Ani­ja val­la vee-et­te­võt­te­ga Vel­ko AV

173

Tei­si­päe­val, 9. no­vemb­ril võt­tis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu vas­tu ot­su­se, mil­le­ga an­ti ro­he­li­ne tu­li Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te OÜ Ra­ven ning Ani­ja val­la vee-et­te­võt­te OÜ Vel­ko AV ühen­da­mi­seks.

OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi sel­gi­tas, et pä­rast se­da, kui vo­li­ko­gu an­dis tal­le vo­li­tu­sed alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si, et lii­ta ka­he val­la vee-et­te­võt­ted, on toi­mu­nud Ani­ja ja Raa­si­ku val­la esin­da­ja­te ja ühi­ne­mis­ko­mis­jo­ni­de liik­me­te­ga mit­meid koo­s-o­le­kuid, kaa­sa­tud olid ka au­dii­tor, mak­su- ja fi­nantss­pet­sia­lis­tid, KI­Ki fi­nants­juht. Jõu­ti kok­ku­lep­pe­le, et osa­lu­sed ühi­ses vee-et­te­võt­tes ja­gu­ne­vad võrd­selt, kumb­ki oma­va­lit­sus saab sel­lest 50 prot­sen­ti ehk 2,5 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­se osa. Sa­mu­ti le­pi­ti kok­ku, et Ra­ven võ­tab Vel­ko AV-lt üle 10 mil­jo­ni eu­ro eest va­ra­sid ning vee-et­te­võt­lus­piir­kon­na, kus on 6 reo­vee­ko­gu­mi­sa­la: Aeg­vii­dus, Ala­ve­res, Voo­sel, Keh­ras, Lil­lis ja Ani­jal.

„Vee-et­te­võt­te klien­ti­de arv tõu­seb sel­le­ga um­bes 7000ni ning sel­le­ga täi­da­me piir­kond­li­ku et­te­võt­te tin­gi­mu­sed,“ mär­kis Ser­gei Ki­vi.

OÜ-l Ra­ven on prae­gu 488 000eu­ro­ne laen, mi­da ta­su­tak­se vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se pak­ku­mi­sest. Vel­ko AV-l on tee­nin­da­da 303 000 eu­rot lae­nu, käesoleval aas­tal on ka­vas võt­ta veel 200 000 eu­rot lae­nu Keh­ra reo­vee­pu­has­ti võ­re­sead­me ost­mi­seks.

Ra­ve­ni juht lau­sus, et ku­ni tänavuse aas­ta lõ­pu­ni hoi­tak­se kum­ma­gi et­te­võt­te va­rad la­hus ning ka­su­ta­tak­se oma piir­kon­na ta­ris­tu­te aren­da­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks. Ala­tes 1. jaa­nua­rist 2023 va­rad lii­de­tak­se ning neid ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma vas­ta­valt ühi­se et­te­võt­te nõu­ko­gu ot­su­se­le.

Kok­ku on le­pi­tud ka pla­nee­ri­ta­va­tes in­ves­tee­rin­gu­tes. Oma­va­lit­sus­te ÜVK­de aren­gu­ka­va­de jär­gi on Ani­ja val­la vee­ma­jan­du­se in­ves­tee­ri­mis­va­ja­dus paa­ri aas­ta ta­gus­te ar­ves­tus­te ko­ha­selt 3,2 mil­jo­nit eu­rot, Raa­si­ku val­lal 8,5 mil­jo­nit eu­rot. Ani­ja val­las on suu­ri­ma in­ves­tee­rin­gu­na lä­hiaas­ta­tel ka­vas Aeg­vii­du Jaa­ma tä­na­va piir­kon­da ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­ne, Raa­si­ku val­las ÜVK ehi­ta­mi­se jät­ka­mi­ne Raa­si­kul.

Vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind, mis Raa­si­ku val­las on prae­gu kõr­gem, peaks pä­rast vee-et­te­võ­te­te ühen­da­mist võrd­sus­tu­ma. See tä­hen­dab, et Raa­si­ku val­las, kus erai­si­ku­te­le mak­sab vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus prae­gu kok­ku 5,04 ning et­te­võ­te­te­le 5,44 eu­rot kuup­mee­ter, hak­kab see tu­le­val aas­tal maks­ma sa­ma pal­ju kui prae­gu Ani­ja val­las ehk 4,91 eu­rot kuup­mee­ter.

„Kok­ku sai le­pi­tud, et se­da ta­riifi 2023. aas­tal ei muu­de­ta,“ sõ­nas Ser­gei Ki­vi.

Et­te­võt­tel hak­kab ole­ma neljaliik­me­li­ne nõu­ko­gu, 2 lii­get Ani­ja, 2 Raa­si­ku val­last. Ra­ven võ­tab Vel­ko AV-lt üle 6 töö­ta­jat, uues et­te­võt­tes on pä­rast se­da 11 töö­ta­jat. Ühi­se et­te­võt­te ni­me po­le Ser­gei Ki­vi sõ­nul kok­ku le­pi­tud, se­da ei soo­vi­tud te­ha en­ne, kui on sel­ge, et vo­li­ko­gud kii­da­vad Ra­ve­ni-Vel­ko AV ühi­ne­mi­se heaks. Te­ma pak­kus ühe või­ma­li­ku ni­me­va­rian­di­na väl­ja ka­he et­te­võt­te ni­me­dest tu­le­ta­tud ni­me Ra­vel.

„Ja­gu­ne­mis­lep­pes on ka ta­ga­ne­mis­või­ma­lus – kui te­kib olu­kord, et üks osa­pool ta­hab min­gil põh­ju­sel le­pin­gust ta­ga­ne­da, siis on või­ma­lik se­da te­ha kum­ba­gi osa­poolt kah­jus­ta­ma­ta,“ sel­gi­tas Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja.

Vo­li­ko­gu võt­tis 16 poolt­hää­le­ga vas­tu Ra­ve­ni ja­gu­ne­mi­sot­su­se, kii­tis heaks Ra­ve­ni ja Vel­ko AV ju­ha­ta­ja­te 21. ok­toob­ril sõl­mi­tud no­ta­riaal­se ja­gu­ne­mis­le­pin­gu ning ka Ra­ve­ni uue põ­hi­kir­ja.

OÜ Ra­ven osa­ka­pi­ta­li suu­ren­da­ti 2 545 523 eu­rolt 5 091 046 eu­ro­ni, sel­lest 2 545 523 eu­ro suu­ru­se ni­mi­väär­tu­se­ga osa väl­jas­ta­tak­se Ani­ja val­la­le. Ani­ja vald ta­sub osa eest mit­te­ra­ha­li­se sis­se­mak­se­na 10 245 217,12 eu­rot, see on et­te­võ­te­te ja­gu­ne­mi­se käi­gus ülean­tav va­ra. Pä­rast osa­ka­pi­ta­li suu­ren­da­mist kuu­lub Ani­ja val­la­le osaü­hin­gu Ra­ven osa­ka­pi­ta­list 50 prot­sen­ti ning Raa­si­ku val­la­le sa­mu­ti 50 prot­sen­ti.

Vas­tu hää­le­ta­jaid ei ol­nud, üks lii­ge jäi era­poo­le­tuks.

Eelmine artikkelKuusalu kooli kettagolfirada on avatud
Järgmine artikkelRaasiku vallavalitsusse luuakse 4 uut ametikohta