Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la val­gu­se-kon­kur­si võit­jad

209
Eramajadest võitis Maiken ja Argo Remliku kodu Arukülas Talve teel.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selts kuu­lu­ta­sid eel­mi­se aas­ta no­vemb­ri lõ­pus väl­ja aken­de ja hoo­vi­de kau­nis­ta­mi­se kon­kur­si „Val­gus kõn­nib Raa­si­ku val­las“, et är­gi­ta­da ini­me­si oma ko­du­hoo­ve kau­nis­ta­ma ning too­ma pi­me­das­se ae­ga val­gust, hel­gust ja tal­ve­tun­net. Kon­kur­sil osa­le­mi­seks tu­li oma ko­du­aken­dest-ae­da­dest pos­ti­ta­da fo­tod sel­leks loo­dud Fa­ce­boo­ki-le­he­le. Pa­ri­mad sel­gu­sid rah­va­hää­le­tu­sel – võit­jaiks tun­nis­ta­ti kõi­ge roh­kem meel­di­mi­si ko­gu­nud fo­tod.

Pil­te või ka vi­deo­sid saa­de­ti kon­kur­si­le 22 eri ko­hast, era- kui kor­te­re­ra­ma­ja­de aken­dest-hoo­vi­dest, aga ka jõu­lueh­tes asu­tus­test – Aru­kü­la rah­va­ma­jast ja noor­te­kes­ku­sest, Aru­kü­la las­teae­da­dest ja koo­li­ma­jast, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gust. Kon­kur­sil osa­le­nud ko­duõued olid Aru­kü­last ja Raa­si­kult ning Pi­ka­ve­re, Pe­nin­gi, Pe­ri­la, Tõ­hel­gi, Ka­le­si, Kul­li ja Här­ma kü­last.

Val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et on vä­ga ra­hul: „Osa­võt­jaid või­nuks ol­la roh­kem, aga rin­gi lii­ku­des on nä­ha, et ko­dua­ken­de ja ae­da­de kau­nis­ta­jaid on tä­na­vu pal­ju enam kui eel­mis­tel aas­ta­tel. Sel kor­ral oli ini­mes­tel kau­nis­ta­mi­seks ilm­selt roh­kem ae­ga, kuid usun, et na­tu­ke ai­tas in­nus­ta­da ka meie üles­kut­se. Eri­ti asu­tus­te pu­hul – nad on ka va­rem ak­naid-hoo­ne eh­ti­nud, kuid mit­te nii põh­ja­li­kult kui nüüd.“

Au­hin­nad ot­sus­ta­sid väl­ja an­da kol­mes ka­te­goo­rias. Ava­li­kest hoo­ne­test või­tis Aru­kü­la põ­hi­kool 109 hää­le­ga. Koo­li­ma­ja algk­las­sio­sa ak­nad olid pea­mi­selt ehi­tud kuus­ke­de ja val­gus­kar­di­na­te­ga, tei­ne kol­me­kord­ne tiib kin­gi­pak­ki­de ja eri keel­tes jõu­lu­soo­vi­de­ga.

Kor­ter­ma­ja­de võit­ja Tee­meist­ri 3 hoov Raa­si­kul.

Kor­ter­ma­ja­dest või­tis Raa­si­ku Tee­meist­ri 3. Ma­ja hoo­vis on jõu­lu­val­gus­ti­te­ga ehi­tud män­gu­ma­ja ning kolm raa­gus puud. Kon­kur­si­le oma ma­ja ela­ni­ke ühis­tööst pil­did saat­nud Ma­rian­ne Põld kom­men­tee­ris: „Hil­ju­ti val­mi­nud las­te män­gu­väl­jak ja ah­ju­soe män­gu­ma­ja sä­ra­va­te kas­ta­ni­te all. Iga kau­nis­ta­tud puu süm­bo­li­see­ri­mas üh­te tre­pi­ko­da.“

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja mär­kis, et kor­ter­ma­ja osa­le­mi­ne oli to­re ül­la­tus: „Loo­de­ta­vas­ti on nad järg­mis­tel aas­ta­tel ees­ku­juks ka teis­te­le.“

Era­ma­ja­de ka­te­goo­rias või­tis Mai­ken ja Argo Rem­li­ku ko­du Aru­kü­las Tal­ve teel, mis ko­gus 59 meel­di­mist.

„Seal ei ol­nud suu­ri ins­tal­lat­sioo­ne ega vä­ga pal­ju kau­nis­tu­si, aga aken­dest pais­tev si­se­mi­ne val­gus koos val­gus­pal­li­de­ga õues mõ­jus vä­ga arm­salt ja soo­jalt,“ sõ­nas Ju­ta Asu­ja.
Kol­me võit­jat pre­mee­ri­tak­se aian­dus­kes­ku­se 50eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Need os­te­ti KO­Pi toe­tus­ra­ha eest Raa­si­ku Rah­va­ha­ri­du­se Selt­si pro­jek­ti­le.

Eelmine artikkelKoha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed
Järgmine artikkelAni­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ela­ni­ke arv kas­vab