Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ela­ni­ke arv kas­vab

410

Raa­si­ku val­las kas­vas ela­ni­ke arv aas­ta­ga 98, Ani­ja val­las 38 ja Kuu­sa­lu val­las 33 ini­me­se võr­ra.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pus kor­ral­da­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sed taas kam­paa­nia, et kut­su­da neis val­da­des ela­vad, kuid mu­ja­le sis­se kir­ju­ta­tud ini­me­sed end rah­vas­ti­ku­re­gist­ris re­gist­ree­ri­ma ko­du­val­la ela­ni­keks. Riik an­nab osa iga mak­su­maks­ja tu­lu­mak­sust ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le, ku­hu ini­me­ne oli rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel eel­mi­se lõ­pus sis­se kir­ju­ta­tud.

Ani­ja val­las 6273 ela­nik­ku
Ani­ja val­la rah­vaarv oli 1. jaa­nua­ril 2020. aas­tal 6235, tä­na­vu 1. jaa­nua­ri sei­su­ga oli 6273 ehk 38 ini­me­se võr­ra roh­kem. Te­ge­lik kasv oli suu­rem, ku­na mul­lu 2. jaa­nua­ril ar­ves­tas riik oma­va­lit­sus­te ela­ni­ke hul­gast väl­ja isi­kud, kel­le elu­koht oli mär­gi­tud vaid val­la või lin­na täp­su­se­ga. Ani­ja vald „kao­tas“ sel­le­ga 83 ela­nik­ku.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pus viis val­la­va­lit­sus lä­bi ela­ni­ke­kam­paa­nia. Kõik, kes re­gist­ree­ri­sid end det­semb­ri jook­sul Ani­ja val­la ela­ni­kuks, sa­mu­ti iga nen­de pe­re­lii­ge, kes sel ajal val­lae­la­ni­ke re­gist­ris­se li­san­dus, said sar­na­selt aas­ta va­rem toi­mu­nud kam­paa­nia­ga va­li­da ühe küm­nest kin­gi­tu­sest: El­ro­ni 300eu­ro­ne sõi­duk­re­diit, Coo­pi kin­ke­kaart 100 eu­ro väär­tu­ses, Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mus, 100eurone kinkekaart Voo­se Päi­ke­se­ko­dult, Aeg­vii­du res­to­ra­nilt Va­na Wak­sal, Keh­ra või Aeg­vii­du spor­di­hoo­nelt, Ani­ja mõi­salt, Keh­ra pit­sa­koh­vi­kult, kinkekaart „Seik­lus Kõr­ve­maal“ või Circ­le K kü­tu­se­kaart sa­mu­ti 100 eu­ro väär­tu­ses.

Kam­paa­nia-pe­rioo­dil re­gist­ree­ris end Ani­ja val­la ela­ni­kuks 81 ini­mest. Neist um­bes 90 prot­sen­ti tu­lid Tal­lin­na re­gist­rist. Ani­ja val­last läks mu­ja­le re­gist­ris­se 25 ini­mest. Numb­rid või­vad veel muu­tu­da, ku­na ini­mes­tel on ta­gant­jä­re­le ka­he nä­da­la jook­sul või­ma­lik re­gist­ree­ri­da end det­semb­ri lõ­pu sei­su­ga oma­va­lit­sus­se, kus nad ela­vad.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor hin­das kam­paa­niat edu­kaks.

„Kui­gi lõp­li­kud numb­rid po­le veel tea­da, olen tu­le­mu­se­ga vä­ga ra­hul, meie val­la ela­ni­ke arv kas­vab kind­lalt,“ lau­sus ta.

Uued ko­da­ni­kud ee­lis­ta­sid sel aas­tal kin­gi­tus­test Coo­pi kin­ke­kaar­ti, järg­ne­sid El­ro­ni sõi­du­kre­diit ja Circ­le K kin­ke­kaart. Kin­gi­tu­sed saab val­la­va­lit­su­sest kät­te lä­hi­nä­da­lail, kui on lõp­li­kult tea­da rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­med 31. det­semb­ri sei­su­ga.

Tu­le­val nä­da­lal on ka­vas väl­ja loo­si­da au­hin­du ka kõi­gi nen­de va­hel, kes olid Ani­ja val­la ko­da­ni­kud ju­ba en­ne kam­paa­nia­pe­rioo­di. Väl­ja loo­si­tak­se 10 au­hin­da, peaau­hind on jalg­ra­tas, üle­jää­nud 9 võit­jat saa­vad va­li­da ühe kam­paa­nia ajal pa­ku­tud küm­nest au­hin­nast.

Raa­si­ku val­las 5162 ela­nik­ku
Raa­si­ku val­la rah­vaarv oli 2020. aas­ta 1. jaa­nua­ril 5073. 2. jaa­nua­ril 2020 ar­ves­ta­ti sel­lest ma­ha 47 val­la täp­su­se­ga ko­da­nik­ku. Tä­na­vu 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on val­las 5161 ela­nik­ku.

Ela­ni­ke re­gist­ris­se mee­li­ta­mi­seks viis val­la­va­lit­sus 23. no­vemb­rist aas­ta lõ­pu­ni lä­bi män­gu „Raa­si­ku val­la kõi­ge suu­rem fänn“, mis koos­nes 8 väl­ja­kut­sest. Li­saks en­da Raa­si­ku val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­mi­se­le või sõb­ra sel­leks veen­mi­se­le and­sid punk­te söö­mi­ne mõ­ne ko­ha­li­ku toit­lus­ta­ja juu­res, raa­ma­tu lae­nu­ta­mi­ne raa­ma­tu­ko­gust, ta­lu­tu­rult ost­mi­ne, reh­vi­va­he­tus või re­mon­di­tööd ko­ha­li­kus töö­ko­jas, osa­le­mi­ne kul­tuu­riü­ri­tus­tel-töö­tu­ba­des või ük­si ela­va­te­le ea­ka­te­le koo­ki­de ko­gu­mi­se akt­sioo­nis ning mõ­ne val­la elu pa­re­maks muut­va te­ge­vu­se al­ga­ta­mi­ne.

Kam­paa­nia-ajal li­san­dus re­gist­ris­se 35 ko­da­nik­ku, neist 19 tu­li Tal­lin­na re­gist­rist, lah­ku­jaid oli 21.

Val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et kui jät­ta kõr­va­le aas­ta, mil teh­ti 5000 ela­ni­ku kam­paa­niat, oli mul­lu­ne ela­ni­ke ar­vu kasv Raa­si­ku val­la suu­rim ning ko­da­nik­ke tu­li re­gist­ris­se juur­de sta­biil­selt ko­gu aas­ta jook­sul: „Siis­ki tu­leb aas­ta lõ­pus ini­mes­te­le meel­de tu­le­ta­da, et kir­ju­tak­sid end ko­du­val­da sis­se. Pal­jud olid mei­le sel­le eest tä­nu­li­kud. Roh­kem pöö­ra­si­me tä­he­le­pa­nu Kul­li kü­la­le, seal sai teh­tud ka uk­selt uk­se­le ko­du­kü­las­tu­si. Sai­me ka sealt re­gist­ris­se uu­si ela­nik­ke.“

Val­la fän­ni­män­gu täi­de­tud leh­ti oo­da­tak­se val­la­maj­ja 10. jaa­nua­ri­ni. Peaau­hind kõi­ge suu­re­ma­le punk­ti­ko­gu­ja­le on spaa­pää­se pe­re­le. Li­saks loo­sib val­la­va­lit­sus kõi­gi eel­mi­se aas­ta tei­sel poo­laas­tal val­da re­gist­ree­ru­nu­te va­hel väl­ja Raa­si­ku jõu­saa­li aas­tase ta­su­ta ka­su­tu­sõi­gu­se, Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­se ning pääs­med Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tud teat­rie­ten­dus­te­le. Iga au­hin­da loo­si­tak­se väl­ja kaks.

Kuu­sa­lu val­las 6491 ela­nik­ku
Kuu­sa­lu val­las oli aas­ta ta­ga­si 1. jaa­nua­ril 6458 ela­nik­ku. 2020. aas­ta 2. jaa­nua­ril, kui val­la täp­su­se­ga ela­ni­kud re­gist­rist väl­ja ar­va­ti, vä­he­nes val­la­ko­da­ni­ke arv re­gist­ris 77 ini­me­se võr­ra. Tänavu 1. jaanuari seisuga on vallas 6491 elanikku.

Ko­da­ni­ku­kam­paa­niat ei kor­ral­da­tud, kuid det­semb­ris suu­re­nes ko­da­ni­ke arv 11 ini­me­se võr­ra.

Ela­ni­ke arv 1. jaa­nua­ri 2021 sei­su­ga
Ani­ja vald – 6273 (1. jaanuaril 2020 oli 6235)
Kuu­sa­lu vald – 6491 (1. jaanuaril 2020 oli 6458)
Raa­si­ku vald – 5161 (1. jaanuaril 2020 oli 5073)
Lok­sa linn – 2563 (1. jaanuaril 2020 oli 2541)

Eelmine artikkelSel­gu­sid Raa­si­ku val­la val­gu­se-kon­kur­si võit­jad
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la pe­rears­ti­kon­kurss