Näit­le­ja MIH­KEL TI­KER­PA­LU jook­sis hea­te­ge­vus­li­ku ma­ra­to­ni ko­du­kan­dis

245
MIH­KEL TI­KER­PA­LU lau­päe­val, 16. jaa­nua­ril Vii­nis­tu rah­va­ma­ja juu­res, kui üks ring oli pool­saa­rel lä­bi­tud ja tei­ne veel ees. Fo­to En­no Ti­ker­pa­lu

Viies täis­pikk hea­te­ge­vus­ma­ra­ton oli MIH­KEL TI­KER­PA­LUL pü­hen­da­tud Tal­lin­na Las­te­haig­la Toe­tus­fon­di une­kes­ku­se pro­jek­ti toe­tu­seks.

Kuu­sa­lu val­last Vii­nis­tu kü­last pä­rit näit­le­ja ja rah­vas­port­la­ne, Lok­sa güm­naa­siu­mi vi­list­la­ne Mih­kel Ti­ker­pa­lu kut­sus Fa­ce­boo­kis osa­le­ma hea­te­ge­vus­li­kus en­nus­tus­võist­lu­ses „Mih­kel Ti­ker­pa­lu jook­seb las­te une heaks“. En­nus­tus­võist­lu­ses osa­le­nud said an­ne­ta­da Tal­lin­na Las­te­haig­la Toe­tus­fon­di une­kes­ku­se loo­mi­se pro­jek­ti heaks. Au­hin­na­loo­sis osa­le­mi­seks pii­sas 5eu­ro­sest toe­tu­sest. En­nus­ta­da tu­li, mil­li­se aja­ga lõ­pe­tab näit­le­ja 42,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se jook­su­ma­ra­to­ni Pä­ris­pea pool­saa­rel.

Kõi­ge täp­sem en­nus­ta­ja – Vi­ha­soost pä­rit Mih­kel Al­le­mann, kes en­nus­tas näit­le­ja tu­le­mu­seks 4:28.13 – sai au­hin­naks kin­gi­ko­ti spon­so­ri­te kin­gi­tus­te­ga. Kõi­gi­le en­nus­ta­ja­te­le olid loo­siau­hin­nad. Pea­le iga­kord­se­te toe­ta­ja­te, oma ko­du­teat­ri Ees­ti Nu­ku­teat­ri ja Va­ne­mui­se teat­ri, toe­ta­sid Mih­kel Ti­ker­pa­lu viien­dat hea­te­ge­vus­ma­ra­to­ni au­hin­da­de­ga Vii­nis­tu ho­tell ja ran­na­res­to, spor­dik­lu­bi Re­val-Sport, Ees­ti Loo­dus­muu­seum, Apol­lo, Ka­dar­bi­ku, Pau­lig ja pal­jud tei­sed.

Mih­kel Ti­ker­pa­lu jook­su­ra­da kul­ges val­da­valt möö­da maan­teed. Start oli lau­päe­val, 16. jaa­nua­ril kell 11 Vii­nis­tu kü­la sil­di juu­rest. Mars­ruut kul­ges lä­bi Tur­bu­nee­me ja Ka­sis­pea Lok­sa­le, sealt lä­bi Lok­sa lin­na Suur­pea­le, eda­si Pä­ris­pea­le, siis lä­bi Vii­nis­tu uues­ti Tur­bu­nee­me ja Lok­sa, kus suun­dus ter­vi­se­kes­ku­se juu­rest möö­da Pos­ti tä­na­vat Tal­lin­na tä­na­va­le ning maan­teel taas Suur­pealt lä­bi Pä­ris­pea­le. Fi­niš oli Pä­ris­peal paar­sa­da meet­rit en­ne Pu­rek­ka­ri nee­me park­lat. Jooks kes­tis 4 tun­di 37 mi­nu­tit ja 39 se­kun­dit.

Mih­kel Ti­ker­pa­lu: „En­nus­ta­ma sai ha­ka­ta ju­ba no­vemb­ris, pak­ku­mi­si te­ha 15. jaa­nua­ri sü­daöö­ni. Si­si­mas ar­va­sin, et jook­sen na­tu­ke kii­re­mi­ni, ning eel­da­sin, et fi­ni­šee­ri­mi­s-a­ja võiks pak­ku­da va­he­mi­kus 3 tun­di 50 mi­nu­ti ku­ni 4 tun­di 20 mi­nu­tit. Kuid siis ei tead­nud, et 16. jaa­nua­ril on kül­ma li­gi küm­me kraa­di ja pi­de­valt sa­jab lund juur­de.“

Ta ju­tus­tas, et esi­mest rin­gi oli liht­ne joos­ta. Tei­se rin­gi ajal hak­ka­sid ja­lad vä­si­ma, Lok­sal Pos­ti tä­na­val oli vä­ga ras­ke eda­si min­na ja ta kut­sus järg­mi­se toit­lus­tus­punk­ti lä­he­ma­le. Se­ni oli jooks­nud ük­si, sealt eda­si pa­lus, et au­to­ga ol­daks lä­he­du­ses, kui juh­tu­mi­si ei suu­da ko­gu dis­tant­si lä­bi­da.

Hea­te­ge­vus­ma­ra­to­nid ja ma­ra­to­ni­jook­sud on te­ma sõ­nul nüüd teh­tud, edas­pi­di plaa­nib joos­ta lü­he­ma­te dis­tant­si­de­ga rah­vas­por­diü­ri­tus­tel. Eri­ne­vaid star­te tu­leb ke­va­del ja su­ve al­gu­ses, aga järg­mi­ne suu­rem väl­ja­kut­se on Triath­lon Es­to­nia pool­pikk triat­lon 14. au­gus­til, ku­hu ta on esin­dus­näo­na kut­su­tud osa­le­ma. Siis joostakse 21,1 ki­lo­meet­rit ning na­gu ik­ka triat­lo­nis, tu­leb en­ne se­da veel uju­da ja jalg­rat­ta­ga sõi­ta.

Va­ra­se­ma­tel hea­te­ge­vus­ma­ra­to­ni­del jook­sis ta ka­hel esi­me­sel kor­ral in­tel­lek­ti­puu­de­ga las­te­le ja noor­te­le mõel­dud Maar­ja Kü­la ning ka­hel järg­mi­sel kor­ral sih­ta­su­tu­se Ai­tan Lap­si toe­tu­seks.

„Jooks­mi­se­ga olen ak­tiiv­se­malt te­ge­le­nud 7 aas­tat. Ki­lo­meet­reid hak­ka­sin ta­sa­pi­si ko­gu­ma ju­ba kesk­koo­lis. Prae­gu jook­sen nä­da­las 4-5 kor­da, li­saks teen üld­ke­ha­list et­te­val­mis­tust. En­ne viien­dat hea­te­ge­vus­ma­ra­to­ni sain abi toi­tu­mis­nõus­ta­jalt Erik Or­gult. Eral­di tree­ne­rit mul pol­nud, küll aga tree­ni­sin ma­ra­to­ni et­te­val­mis­tu­seks mõel­dud tree­ning­ka­va alu­sel,“ sõ­nas näit­le­ja.

Ta li­sas, et alg­selt oli plaan si­du­da viies hea­te­ge­vus­ma­ra­ton Va­na-Aas­ta Ma­ra­to­ni­ga, mis pi­di toi­mu­ma Tal­lin­nas 19. det­semb­ril, kuid lü­ka­ti es­malt eda­si 16. jaa­nua­ri­le, aga lük­kus taas pii­ran­gu­te tõt­tu eda­si, ja toi­mub nüüd loo­de­ta­vas­ti 3. ap­ril­lil.

Iga­päe­va­selt töö­tab Mih­kel Ti­ker­pa­lu Ees­ti Noor­soo­teat­ris, kus nüüd, kui mee­le­la­hu­tus ja tea­ter sei­sa­vad, osa­leb ük­si­ku­tes proo­vi­des, et val­mis­tu­da esi­me­sel või­ma­lu­sel al­ga­va­teks eten­dus­teks. Ära on jää­nud ka ta en­da MTÜ kor­ral­da­tud muu­si­ka­li­se ko­möö­dia „Isal on plaan“ eten­du­sed, kus näit­le­ja on la­val koos muu­si­ku Ma­dis Kree­va­ni­ga. Vii­ma­ne eten­dus oli möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris, isa­de­päe­val Vii­nis­tul ning Mih­kel Ti­ker­pa­lu mär­kis, et ke­va­del jõu­tak­se ehk esi­ne­ma ka Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, kui pii­ran­guid lee­ven­da­tak­se.

ETV sar­ja „Õn­ne 13“ Uue­va­ri­ku noor­pe­re­me­he Int­su rol­li­ga ja saa­te­sar­ja­ga „Su nä­gu kõ­lab vars­ti tut­ta­valt“ te­le­vaa­ta­ja­te seas tun­tust ko­gu­nud Mih­kel Ti­ker­pa­lu al­ga­tas 2017. aas­tal Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud „Mih­kel Ti­ker­pa­lu 100 star­ti Ees­ti­maa pin­nal“. Et­te­võt­mi­se sa­jas start oli sa­mu­ti pla­nee­ri­tud Va­na-Aas­ta Ma­ra­to­ni­le, aga sai olu­de sun­nil ära teh­tud Tal­lin­nas „Ees­ti Öö­jooks – Üle­mis­te e­ri” ni­me kand­nud rah­vas­por­diü­ri­tu­sel.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­na­võit­jad
Järgmine artikkelEKA ja TalTechi tudengid Suurpeal, Pärispeal, Haras