SAN­NE SÄÄR: „Kuu­sa­lu, Kol­ga ja ka Lok­sa koo­li­noor­te ühi­sü­ri­tu­si võiks ol­la roh­kem.“

257
Har­ju ja Tal­lin­na koo­li­noor­te osa­lus­koh­vi­ku pea­kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne SAN­NE SÄÄR on Kol­ga koo­li vi­list­la­ne. Taa­mal Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne.

No­vemb­ri al­gu­ses Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses Har­ju­maa noor­te­le toi­mu­nud osa­lus­koh­vi­ku pea­kor­ral­da­ja oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne, 16aas­ta­ne San­ne Säär. Ta kuu­lub Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­se­sin­dus­se, möö­du­nud õp­peaas­tal oli Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent.

Maa­kond­li­ku noor­teü­ri­tu­se eest­ve­da­jaks pak­kus ta end ise – kui Ees­ti Noor­teü­hen­du­se Lii­dult tu­li et­te­pa­nek, et maa­kon­na noor­te mul­lu­ne osa­lus­koh­vik Kuu­sa­lus õn­nes­tus vä­ga häs­ti ja sa­mas ko­has võiks tä­na­vu üri­tust kor­ra­ta. Eel­mi­se osa­lus­koh­vi­ku pea­kor­ral­da­ja oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent Klaa­ra Saar, kes päl­vis aas­ta al­gu­ses Kuu­sa­lu val­la aas­ta noo­re tiit­li, käe­so­le­vast õp­peaas­tast on ta Tar­tu Üli­koo­li tu­deng.

San­ne Säär: „Eel­mi­se aas­ta osa­lus­koh­vi­kut kor­ral­da­si­me koos, Klaa­ra suu­nas nüüd noor­teü­hen­dus­te lii­dult saa­de­tud kir­ja meie koos­töög­ru­pi­le. Mi­na olin esi­me­ne, kes tea­tas, et võin kor­ral­da­da. Tä­na­vu­ses tii­mis oli sa­mu­ti õpi­la­se­sin­dus­te liik­meid nii Kol­ga kui ka Kuu­sa­lu koo­list, kok­ku paar­küm­mend noort. Mi­nul oli kõi­gi­ga liht­ne su­hel­da, tut­ta­vad on nüüd mõ­le­mas koo­lis. “

Val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­sest tun­nus­tab, et San­ne Säär sai et­te­val­mis­tus­töö­de­ga vä­ga häs­ti hak­ka­ma ja ko­gu kor­ral­dusg­rupp oli tub­li: „Mi­na olin toe­ta­vas rol­lis. San­ne moo­dus­tas mees­kon­na, noo­red lep­pi­sid kok­ku ruu­mid, trans­por­di, toit­lus­ta­mi­se, suht­le­sid koo­li­de­ga, kut­su­sid esi­ne­jad.“

Pea­kor­ral­da­ja San­ne Säär kin­ni­tas, et et­te­val­mis­tus­tööd ei ol­nud ras­ked: „Sel­li­ne te­ge­vus võ­tab ae­ga, aga mul­le vä­ga meel­dis. Teeb rõõ­mu, kui ta­ga­si­si­de on po­si­tiiv­ne, osa­le­ja­te ja ot­sus­ta­ja­te seast on mei­le kir­ju­ta­tud, et vä­ga meel­dis.“

Aru­te­lu viiel tee­mal
Osa­le­jaid oo­da­ti Har­ju ja Tal­lin­na koo­li­dest sa­da­kond, kuid sa­mal hom­mi­kul sel­gus, et Co­vid-19 tes­ti po­si­tiiv­seid tu­le­mu­si oli Ees­tis va­ra­se­mast pal­ju roh­kem – 241. Osad Tal­lin­na noo­red olid ju­ba ko­roo­na­po­si­tiiv­se­te­ga kok­ku­puu­tu­mi­se tõt­tu iso­lat­sioo­nis, mõ­ned noo­red ja ka esi­ne­jad loo­bu­sid Kuu­sal­lu sõi­dust. Kok­ku oli osa­lus­koh­vi­kus 49 noort ning 9 esi­ne­jat ehk ot­sus­ta­jat, kes tut­vus­ta­sid eri tee­ma­de töö­rüh­ma­des oma te­ge­vust ja aru­ta­sid koos noor­te­ga.

Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Lii­du et­te­pa­ne­kul olid kaks tee­mat „Kas va­li­mi­sed su­ru­vad mind kas­ti?!“ ja „Head ot­sus­ta­jad – ot­sus­ta­ge lõ­puks ära!“. Kor­ral­da­jad te­gid maa­kon­na koo­li­des idee­kor­je ja va­li­sid kol­meks noor­te pa­ku­tud tee­maks „Ma ei viit­si kaks tun­di bus­si oo­da­ta“, „Ka­su­tu koo­li­päev“ ja „Noo­red töö­le“.

Va­li­mis­test aru­ta­ti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du te­gev­di­rek­to­ri Joel Jes­se­ga – de­mok­raa­tiast ja ra­di­kaal­su­sest, noo­red va­li­ja­te­na, po­lii­ti­kud peak­sid roh­kem tut­vu­ma noor­te idee­de­ga ja ar­ves­ta­ma nen­de­ga.

Ot­sus­ta­mi­sest kõ­nel­di Tal­lin­na abi­lin­na­pea Kal­le Klan­dor­fi­ga – mas­ki­de kand­mi­se ko­hus­tu­sest, dis­tant­sõp­pest, erio­lu­kor­ra ajal ja­ga­tud in­fost.

Noor­te töö­ta­mi­sest rää­gi­ti et­te­võt­ja Rain Käärs­ti ning Har­ju­maa Et­te­võ­tlus- ja Aren­dus­kes­ku­se noor­te et­te­võt­lik­ku­se pro­jek­ti­ju­hi Ger­li Vee­lei­di­ga – su­vi­se töö­ta­mi­se või­ma­lus­test, töö­le­pin­gu va­ja­lik­ku­sest, et­te­võt­lu­sõp­pest koo­lis.

Koo­li tee­mal toi­mu­nud aru­te­lul osa­le­sid An­ni­ke Sood­la ja Britt Jär­vet ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mist – koo­lis võiks õpe­ta­da ka vii­sa­kust ja ee­ti­kat, ava­lik­ku esi­ne­mist, roh­kem võiks ol­la sek­suaa­lõ­pe­tust ja po­lii­ti­kaa­las­te tead­mis­te ja­ga­mist.

Ava­li­ke bus­si­lii­ni­de tee­mat aru­ta­ti Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­sest And­rus Ni­lis­ki, Kad­ri Kroo­ni ja Kat­rin Han­ko­ga – pa­ran­da­da tu­leks in­fo saa­mi­se või­ma­lu­si bus­si­lii­ni­dest, ühist­rans­por­dis võiks ol­la hääl­tea­vi­tus lä­he­ne­va pea­tu­se koh­ta.

Jaa­nua­ris on ka­vas kor­ral­da­da noor­te­le jät­kuü­ri­tus, kus ana­lüü­si­tak­se töög­rup­pi­des rää­gi­tut ja soo­vi­tu­si, et jõu­da konk­reet­se­te et­te­pa­ne­ku­te­ni.

Osa­lus­koh­vi­ku kor­ral­dusg­ru­pis olid Kuu­sa­lu koo­list San­ne Säär, õpi­la­se­sin­du­se juht Kärt Kir­si­maa ja Al­len La­rin, Juu­li Jo­han­na Aa­man, Kris­tin Mä­ki­še­va, Oskar Pais­te, Joo­sep Mürk, Anett Kirt, Sig­rid Sil­las­te, Jaa­na Lau­rend, Ma­riel­la Soom, Art­hur Sepp ja Mia Si­ri­la. Jan-Erik Voo­re ja Hol­ger Vit­sur olid Haab­nee­me koo­list. Kol­ga koo­list kuu­lu­sid mees­kon­da Gre­te Tuur, Mar­ten Sest­verk, Lau­ra Ma­ria Ro­hi ja Pil­le-Riin Plakk.

Noor­te­vo­li­ko­gu va­li­mi­sed ke­va­del
Möö­du­nud nä­dal oli noor­soo­töö nä­dal, foo­ku­ses olid noor­te osa­lus ja et­te­võt­lik­kus. Noor­tein­fo­por­taal Tee­viit ning ha­ri­dus- ja noor­tea­met kut­su­sid nä­da­la raa­mes kor­ral­da­ma te­maa­ti­li­si te­ge­vu­si noor­te­le, noor­soo­töö­ta­ja­te­le ja ko­gu­kon­na­le.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas no­vemb­ri al­gu­ses val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se. Noor­te­vo­li­ko­gu moo­dus­ta­mi­sest ha­ka­ti rää­ki­ma eel­mi­sel aas­tal Klaa­ra Saa­re al­ga­tu­sel. Su­vel käi­di noor­teü­hin­gu­te lii­du kor­ral­da­tud su­ve­koo­li­tu­sel, järg­mi­ne koo­li­tus tu­leb det­semb­ris.

Val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik loo­dab, et ke­va­deks on noor­te­vo­li­ko­gu va­li­tud: „Ka va­li­mi­sed vii­me lä­bi koos Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li ak­tiiv­se­ma­te noor­te­ga. Det­semb­ris tu­leb aru­te­lu, kui­das va­li­mi­sed kor­ral­da­me.“

San­ne Säär sõ­nab, et noor­te­vo­li­ko­gus peaks ole­ma mõ­le­ma piir­kon­na õpi­la­si, kes ela­vad val­las. Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li õpi­las­te oma­va­he­li­ne suht­lus on kas­va­nud tä­nu ka­hele osa­lus­koh­vi­kule ja eel­mi­sel sü­gi­sel Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ol­nud noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­sele.

„Koos­tööd ja ühi­seid et­te­võt­mi­si peaks ole­ma roh­kem. Aas­ta va­rem ei tul­nud üks­ki Kol­ga koo­lis 9. klas­si lõ­pe­ta­nud noor Kuu­sa­lu kesk­koo­li eda­si õp­pi­ma, min­di mu­ja­le güm­naa­siu­mis­se. Kui oma­va­hel kok­ku ei puu­tu, on ee­lar­va­mu­sed. Ühi­sed te­ge­vu­sed an­na­vad uu­si sõp­ru. Sü­gi­sest õpi­vad Kuu­sa­lus 10. klas­sis 6 noort Kol­gast. Tee­ma, mil­le­le peak­si­me sa­mu­ti noor­te­vo­li­ko­gus tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ma, oleks see, kui­das hoi­da güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­nud noo­ri ko­du­ko­has ning mil­li­seid te­ge­vu­si nei­le pak­ku­da,“ lau­sub ta.

Eelmine artikkelJõu­lu­puud Keh­ras, Kiius ja Lok­sal
Järgmine artikkelKol­ga kool kor­ral­dab kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li