Kol­ga kool kor­ral­dab kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li

179
Kolga kool.

Kol­ga kool aval­das Fa­ce­boo­kis tea­te, et kor­ral­dab üle­rii­gi­li­se kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li ning avab sel­le­tee­ma­li­se ko­du­le­he, ku­hu pan­nak­se kuul­de­män­gud ja jär­je­ju­tud. Es­malt kor­ral­da­tak­se tun­nus­me­loo­dia ehk sig­na­tuu­ri kon­kurss, täh­taeg on 7. det­sem­ber. Fes­ti­va­li idee au­tor on Kol­ga koo­li õpe­ta­ja, Ko­hal-Oli­ja­te näi­tet­ru­pi la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul. Ta rää­kis, et koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lid jää­vad ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu ära ja sel­lest tek­kis mõ­te an­da teat­rit­rup­pi­de­le või­ma­lus te­ha kuul­de­män­gu. Fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja, Kol­ga koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts: „Üleriigiline festival on mõeldud teatritruppidele ja harrastusteatritele. Enne on plaanis teha Kolga kooli sisene festival – siin piiranguid ei ole, osaleda võivad nii klassid, sõpruskonnad kui pered. Kooli kuuldemängude esitamise tähtaeg on 14. veebruar.“ Üleriigilise festivali täh­ta­jaks on te­ma sõ­nul plaa­nis mää­ra­ta 12. ap­rill, mis on Raa­dio­teat­ri sün­ni­päev.