Ani­ja val­laee­lar­vest toe­ta­tak­se tä­na­vu 8 spor­dik­lu­bi

58
Anija vald.

Sih­ta­su­tu­s Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja­gas spor­dik­lu­bi­de­le val­laee­lar­vest 40 550 eu­rot, re­ser­vi jäi 3690 eu­rot.

Tä­na­vu­sest val­laee­lar­vest an­tak­se toe­tust 8 klu­bi­le. Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall saab 21 000 eu­rot, jalg­pal­lik­lu­bi Ani­ja Uni­ted 8190 eu­rot, Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi 5400 eu­rot, orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja 1400 eu­rot, tant­suk­lu­bi Fi­gu­ret 1680 eu­rot, Maad­lusk­lu­bi Ani­ja 1000 eu­rot, Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker 980 eu­rot ning Vi­ru Ju­do 900 eu­rot.

Taot­le­jaid oli roh­kem, taot­lu­si esi­ta­ti kok­ku 70 340 eu­ro suu­ru­ses sum­mas.

„Sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu ot­sus­tas, et nüüd­sest toe­ta­tak­se val­laee­lar­vest üks­nes noor­te tree­ni­mist ehk ra­ha saa­vad vaid need klu­bid, kel­le tree­nin­gu­tel osa­le­vad Ani­ja val­la lap­sed,“ üt­les Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­tu­se lii­ge Lii­vi Han­sen.

Eel­mi­sel aas­tal said spordi­klu­bid toe­tust 130 eu­rot iga tree­nin­gu­tel osa­le­va Ani­ja val­la lap­se koh­ta: „Sel aas­tal oli ra­ha nii pal­ju, et nõu­ko­gu ot­sus­tas klu­bi­sid toe­ta­da 140 eu­ro­ga lap­se koh­ta, kuid mit­te suu­re­ma sum­ma­ga, kui klu­bi taot­les. Taot­lu­se­le tu­li li­sa­da las­te ni­me­ki­ri, kont­rol­li­me üle, kas nad on Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud. Toe­tu­se saa­mi­seks peab spor­dik­lu­bi ole­ma kan­tud spor­di­re­gist­ris­se.“

Nõu­ko­gu ot­sus­tas, et ka spor­di­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks val­laee­lar­vest enam ra­ha ei an­ta, ku­na üri­tu­si kor­ral­da­tak­se pal­ju ning kõi­ke toe­ta­da ei jõuaks, kel­le­gi teis­te­le ee­lis­ta­mist ei pea sih­ta­su­tus õi­geks. Möö­du­nud aas­tal oli val­lee­lar­vest plaa­ni­tud toe­ta­da ka kä­si­pal­li­tur­nii­ri Keh­ra Cup ning Kõr­ve­maa ke­pi­kõn­ni ja käi­mis­ma­ra­to­ni lä­bi­vii­mist, kuid need jäid ära ning ra­ha ei eral­da­tud: „Al­les­jää­nud ra­ha kand­si­me üle sel­les­se aas­tas­se ja saa­me se­da va­ja­du­sel nüüd ka­su­ta­da.“

Tä­na­vu enam neid võist­lu­si val­laee­lar­vest ei toe­ta­ta, sa­mu­ti ei an­ta ra­ha täis­kas­va­nu­te tree­nin­guid kor­ral­da­va­te­le MTÜ­le Ma­ta­te Spor­dik­lu­bi Aeg­vii­dust ning rat­sas­por­dik­lu­bi­le MTÜ Pi­ni­fer En­du­ran­ce Team Ra­si­ve­rest.

Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall esin­dus­mees­kon­na toe­tu­se ot­sus­tab Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu. Tä­na­vu spon­so­ree­ri­tak­se se­da 32 000 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 10. märtsil
Järgmine artikkelPääs­tea­met tun­nus­tab RAUL KASK­LAT ja IND­REK AGA­RIT au­mär­gi­ga