Salmistu Suurekivi hosteli omanik vaidlustas ettekirjutuse

2556

Salmistu külakoosolekul vaieldi eelmisel laupäeval, kas hostel peaks küla keskel tegevuse lõpetama.

Kuusalu valla Salmistu külas asub suvemajade vahe­tus läheduses Suurekivi hostel, mille külalised pidutsevad teinekord hommikuni ning sellega kaasnenud lärm on korduvalt häirinud külarahva öörahu, kohale on kutsutud politsei. Tänavu augustis käi­sid seal peod mitmel korral kella 6-7 hommikul.

Salmistu külakogu otsustas augustis, et taotleb Kuusalu vallavalitsuselt hosteli tegevus senises asukohas lõpetada. Vallavalitsus koostas 18. augustil sellest ajendatuna Suurekivi hosteli omanikule, OÜle P.P. Ehitus ettekirjutuse korraldada hosteli tegevus nii, et sellega ei häiritaks kaasini­meste rahu. Selgituses on lisatud, et vastavalt Kuusalu valla avaliku korra eeskirjale võib vallavalitsus piirata ettevõtte lahtiolekuaega või kustutada selle majandustegevuse registrist, kui kaubandustegevusega häiritakse va­he­tus läheduses elavate ini­meste rahu või kahjustatakse muul viisil nende huve.

OÜ P.P. Ehitus saatis 1. septembril  Kuusalu   vallava­litsusele vaide, milles palus tunnistada ettekirjutus täies mahus kehtetuks. Firma põhjendab vaiet sellega, et enne ettekirjutuse tegemist oleks tulnud anda Suurekivi hosteli omanikule võimalus esitada oma arvamus või vastuväited, kuid puhkemaja juhatajaga ei ole ühendust võetud.

„Nõustume, et Kuusalu valla avaliku korra eeskiri kehtib kogu valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik täitmiseks kõikidele valla haldusterritooriumil viibivatele ja tegutsevatele juriidilistele ning füüsilistele isikutele. Samuti ei ole meie sooviks eirata mõnda teist seadust, näiteks kaubandustegevuse seadust, kuid me ei saa nõustuda antud ettekirjutusega ilma erinevate osapoolte ära­kuulamiseta ning menetlusse kaasamiseta,” teatas hosteli omanik.

Kuusalu vallavalitsus arutas vaiet eelmise neljapäeva istungil, 30. septembril ning otsustas jätta see rahuldamata. Vallavalitsus põhjendab, et ettekirjutus on seaduslik, ei kahjusta P.P. Ehituse õigusi ega ole ettevõttele pannud ebaseaduslikult kohustusi.

Küla pole üksmeelel
Pühapäeval, 3. oktoobril kogunesid Salmistu elanikud küla üldkoosolekule, et arutada küla arengukava muutmist. Sellega seoses kerkis taas üles hosteli küsimus, sest küla-kogu ettepanek on lisada arengukavasse Suurekivi puhkemaja tegevuse lõpetamine Salmistu keskel.

Salmistu külavanem Toivo Lepik ütles, et vaieldi pikalt, kuna mõned osalenud olid teist meelt, otsust seekord vastu ei võetud. Lepiti kokku, et küla järgmine üldkoosolek toi­mub enne jõule ja siis otsustatakse, kuidas arengukava muudetakse ning kas sinna lisatakse hosteli sulgemine.

Toivo Lepik: „Omal ajal on tehtud suur viga, et Salmistu küla keskele anti hostelile tegevusluba. Sellise asutuse koht ei tohiks olla rannakülas elumajade vahel.”