Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kon­kur­si­tin­gi­mu­sed jäid kinnitamata

94
Sal­mis­tu ja Valk­la ela­ni­kud möö­du­nud tei­si­päe­va pä­rast­lõu­nal Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ees.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu suu­nas sa­da­ma hal­da­ja enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­te eel­nõu kol­man­da­le lu­ge­mi­se­le.

Tei­si­päe­val, 7. sep­temb­ril oli Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu is­tun­gil tei­sel lu­ge­mi­sel eel­nõu Sal­mis­tu sa­da­maa­la­le hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­seks ja sa­da­ma ope­raa­to­ri leid­mi­seks. Is­tun­gil kuu­la­ti ära muu­da­tu­set­te­pa­ne­kud, kuid hää­le­tu­se­le neid ei pan­dud, tei­ne lu­ge­mi­ne lõ­pe­ta­ti ning aru­te­lu jät­ka­tak­se vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil.

En­ne is­tun­git olid val­la­ma­ja et­te tul­nud meelt aval­da­ma Sal­mis­tu ja Valk­la kü­la 35 ela­nik­ku, kaa­sa olid too­dud paa­did. Paar päe­va va­rem saat­sid ela­ni­kud vo­li­ko­gu liik­me­te­le ja val­la­va­ne­ma­te­le pe­tit­sioo­ni, kus tea­ta­sid, et nad on eel­nõu vas­tu, ku­na kon­kur­si tin­gi­mus­tes ei ar­ves­ta­ta ko­gu­kon­na hu­vi­de ega et­te­pa­ne­ku­te­ga. Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits oli saat­nud enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­tes­se li­sa­mi­seks et­te­pa­ne­kud, et ko­ha­li­kel oleks õi­gus sa­da­ma ter­ri­too­riu­mil ren­di­ta­su­ta 4 kor­da aas­tas lä­bi viia kü­la üri­tu­si, saak­sid tu­le­va­ses sa­da­ma­hoo­nes ka­su­ta­da ruu­me kü­la­koo­so­le­ku­teks, sa­da­ma sli­pi ka­su­ta­mi­ne oleks nei­le ta­su­ta ning sa­da­ma ter­ri­too­riu­mil me­re­pääs­te­le ka­van­da­ta­vat ala ja­ga­taks kü­la­selt­si­ga. Vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon et­te­pa­ne­kuid ei toe­ta­nud.

Kü­la­rah­vast esin­da­nud Ind­rek Suits üt­les is­tun­gil vo­li­ko­gu­le, et nen­de nõud­mi­ne on eel­nõu vas­tu­võt­mi­ne eda­si lü­ka­ta, sest kü­la­rah­vast po­le kaa­sa­tud.

„Kui võ­ta­te prae­gu vas­tu ot­su­se, ei ole asi aus,“ sõ­nas ta ja sel­gi­tas, et val­la­va­lit­su­se pa­ku­tud eel­nõus­se on konf­likt sis­se prog­ram­mee­ri­tud – hoo­nes­ta­ja­le on pan­dud pal­ju ko­hus­tu­si, see­tõt­tu peab ta sa­da­ma tee­nus­te­le keh­tes­ta­ma kõr­ged hin­nad ning ko­ha­li­kel ka­lu­ri­tel tu­leb ha­ka­ta me­rel käi­mi­se eest maks­ma: „Võik­si­me neid as­ju ra­hu­li­kult aru­ta­da. Kee­gi konf­lik­ti ei soo­vi, aga see te­kib, kui sel­le tä­na sel­li­sel ku­jul vas­tu võ­ta­te.“

Vo­li­ko­gu liik­me­te ar­va­mu­sed
Mar­ti Hääl kut­sus vo­li­nik­ke mõt­le­ma, mit­te män­gi­ma koa­lit­sioo­ni kum­mi­temp­lit ega ig­no­ree­ri­ma ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na ja kü­la­selt­si soo­ve. Ku­na sa­dam peaks val­mi­ma 8. no­vemb­riks, on te­ma hin­nan­gul ra­hu­li­kult ae­ga kü­la­rah­va­ga rää­ki­da ning pan­na enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mu­sed kir­ja nii täp­selt, et po­leks mit­me­ti tõl­gen­da­mist: „Sel­li­se rap­si­mi­se­ga ei peaks nii olu­list, ko­gu val­la mak­su­maks­ja­te ra­ha eest teh­tud in­ves­tee­rin­gut kel­le­le­gi 30 aas­taks ära and­ma.“

Mar­gus Soom ar­vas, et Sal­mis­tu ko­gu­kon­na tõs­ta­ta­tud hir­mud on naa­ber­sa­da­maid vaa­da­tes mõ­ne­ti põh­jen­da­tud: „Ka­ber­nee­me sa­da­mas on kõr­ge ta­ra, kõr­ged tee­nus­te hin­nad ja klien­dis­se üleo­lev suh­tu­mi­ne, Ha­ra sa­da­mas pead si­se­ne­mi­seks lu­nas­ta­ma pi­le­ti. Hea näi­de on Võ­su sa­dam, kus suh­te­li­selt oda­valt ra­ja­ti sa­dam ja sa­da­ma­hoo­ne, ko­gu­kond suu­tis kok­ku lep­pi­da ja kor­ral­dab sa­da­ma­tööd ise.“

Mar­gus Soom soo­vi­tas Sal­mis­tu ko­gu­kon­nal lei­da Kuu­sa­lu val­la me­re­kul­tuu­ri­hu­vi­lis­te seas mõt­te­kaas­la­si, kui on kin­del veen­du­mus, asu­ta­da MTÜ või sih­ta­su­tus ning ha­ka­ta ise sa­da­mat hal­da­ma. Vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­nil soo­vi­tas ta te­ha is­tun­gil 5mi­nu­ti­li­ne va­heaeg ning eel­nõu ta­ga­si võt­ta, kut­su­da li­saks Sal­mis­tu ko­gu­kon­na­le ko­gu val­la me­re­kul­tuu­ri­hu­vi­li­si ja tee­ma uues­ti aru­te­lu­le pan­na.

Ur­mas Kirt­si sõ­nas, et on Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti juu­res ol­nud al­gu­sest pea­le ning te­ma soov on ol­nud, et sa­da­mat oleks või­ma­lik ka­su­ta­da, kuid kel­lel­gi ei peaks seal ole­ma olu­li­si soo­dus­tu­si. Ta li­sas, et sa­da­ma ope­raa­tor peab end ära ma­jan­da­ma ning kü­lal on või­ma­lik saa­da oma te­ge­vus­teks val­lalt toe­tust. Veel mär­kis ta, et vald ei oleks pan­nud 1,6 mil­jo­nit eu­rot kü­la­sa­da­mas­se, Sal­mis­tul on val­la sa­dam: „Olen ala­ti ko­gu­kon­na poolt, aga mi­nu ko­gu­kond on Kuu­sa­lu vald.“

Ta kin­ni­tas, et on op­ti­mist­lik ja kon­kur­si kau­du lei­tak­se hal­da­ja, kes ta­hab te­ha koos­tööd ka ko­ha­li­kul ko­gu­kon­na­ga.

Kris­to Pa­lu ni­me­tas kõi­ge põ­hi­mõt­te­li­se­ma kü­si­mu­se­na sli­pi ka­su­ta­mi­se ta­su­li­seks te­ge­mist ning kü­sis, miks ei toe­ta­tud te­ma et­te­pa­ne­kut, et sli­pi ka­su­ta­mi­ne oleks ta­su­ta kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le. Ta mär­kis, et sa­da­mas­se on in­ves­tee­ri­tud li­gi 900 000 eu­rot mak­su­maks­ja ra­ha ja ta­he­tak­se ta­su­li­seks te­ha vii­ma­ne me­rea­ken, kust ko­ha­li­kud saak­sid oma paa­ti­de­ga me­re­le min­na, kui­gi on mak­su­maks­ja­na sel­le ju­ba kin­ni maks­nud: „Slipp ei ole min­gi li­sa­hü­ve, see on koht, kust paat sis­se las­ta ja väl­ja tõm­ma­ta, ehk vii­ma­ne koht vä­ga pi­kal ter­ri­too­riu­mil, kus see või­ma­lus ava­li­kult üld­se veel on. See ta­he­tak­se pan­nak­se ta­ra ja lu­ku ta­ha ning te­ha ta­su­li­seks.“

In­geld­rin Aug ei pi­da­nud põh­jen­da­tuks kü­la või ko­gu val­la rah­va­le sa­da­ma­tee­nus­te ta­su­ta pak­ku­mist: „Loo­mu­li­kult ei saa vas­tu vaiel­da, et Kuu­sa­lu vald on sa­da­mas­se in­ves­tee­ri­nud, kuid se­da peab te­ge­ma ka tu­le­va­ne ope­raa­tor.“

Enn Kirs­man li­sas: „Kui eel­da­me, et ope­raa­tor saab hak­ka­ma, mit­te ei pa­ki pä­rast esi­mest hooae­ga as­ju kok­ku, pea­me loo­ma ka tin­gi­mu­sed, mil­le ar­velt ta sa­da­mat elus hoiab. Kui üt­le­me et­te, et üks või tei­ne tee­nus peab ole­ma ta­su­ta, pea­me Kuu­sa­lu val­la ra­ha­ko­ti hoid­ja­te­na nä­ge­ma sel­les et­te ka saht­li, mil­lest te­hak­se väl­ja­mak­seid, et ta­su­ta ja­ga­ta­vaid hü­ve­sid kom­pen­see­ri­da.“

Ta li­sas, et kü­la­selt­si või sa­da­mas sei­la­mi­se­ga te­ge­le­vaid noo­ri saab sa­da­ma ta­su­lis­te tee­nus­te eest ta­su­mi­sel toe­ta­da val­laee­lar­vest.

Enn Kirs­ma­ni et­te­pa­ne­kul kuu­lu­ta­ti väl­ja viie­mi­nu­ti­li­ne va­heaeg. Pä­rast va­heae­ga te­gi vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann et­te­pa­ne­ku pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid mit­te hää­le­ta­da, vaid lõ­pe­ta­da tei­ne lu­ge­mi­ne ja suu­na­ta eel­nõu kol­man­da­le lu­ge­mi­se­le: „Et va­he­peal saak­sid val­la­va­lit­sus ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni liik­med su­hel­da Sal­mis­tu rah­va­ga ja lei­da komp­ro­miss.“
Sel­le et­te­pa­ne­ku poolt oli 11, vas­tu 6 opo­sit­sioo­ni esin­da­jat. Mar­ti Hääl põh­jen­das, et sel­li­ne ot­sus oli me­net­lus­li­kult lu­ba­ma­tu, sest pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid ei hää­le­ta­tud ja tei­ne lu­ge­mi­ne tul­nuks kat­kes­ta­da.

Pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­se täh­ta­jaks hää­le­ta­ti 20. sep­tem­ber. Vär­ner Loots­mann te­gi val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku or­ga­ni­see­ri­da tee­ma aru­ta­mi­seks kü­la­ko­gu­kon­na esin­da­ja­te­ga kok­ku­saa­mi­ne, ku­hu kaa­sa­tak­se ka vo­li­ko­gu liik­meid.

Val­la ja kü­lae­sin­da­ja­te koh­tu­mi­ne
Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits ni­me­tas sa­da­ma kon­kur­si­tin­gi­mus­te ot­sus­ta­mi­se eda­si­lük­ka­mist väi­ke­seks töö­või­duks ning üt­les, et kü­lae­sin­da­jad oo­ta­vad nüüd val­la­va­lit­su­se kut­set kok­ku­saa­mi­se­le: „Val­mis­ta­me oma­kes­kis et­te konk­reet­sed et­te­pa­ne­kud. Kaa­lu­me mõist­lik­ke va­rian­te, et meie hu­vid olek­sid kaits­tud ja et leiaks ka hoo­nes­ta­ja. Min­gil ju­hul ei soo­vi te­ki­ta­da nii suu­ri li­sa­tin­gi­mu­si, et hoo­nes­ta­jat ei tu­le­gi. Kui­das te­ha, et kõik osa­poo­led olek­sid ra­hul, se­da pea­me­gi aru­ta­ma.“

Valla kommunikatsioonispetsialist andis Sõnumitoojale teada, et kohtumine Salmistu külavanema ja külaseltsi esindajatega toimub 20. septembril kell 17.

Salmistu külavanem Indrek Suits: „See on arusaamatu, volikogu eelnõusse tuleb parandusettepanekud ära saata samal päeval, kuid enne valla esindajatega kokkusaamist. See pole siis enam kohtumine, mida ootasime, kus soovisime läbirääkimistega arutelu. Kirjalikult oleme ettepanekuid teinud mitu korda, neid pole arvestatud. Ei saa aru, kas peame need nüüd uuesti esitama.“

Sa­dam on peaae­gu val­mis
Vas­ta­valt han­ke­le­pin­gu­le peab ehi­ta­ja OÜ Kau­rits and­ma val­mis Sal­mis­tu sa­da­ma Kuu­sa­lu val­la­le üle hil­je­malt no­vemb­ri al­gu­ses. Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li sõ­nul on sa­dam peaae­gu val­mis, te­hak­se elekt­ri­töid, pan­nak­se val­gus­teid. Sa­da­ma ala on aia­ga pii­ra­tud ja vä­rav su­le­tud.

Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­tööd al­ga­sid aas­ta ta­ga­si sep­temb­ris. Töö­de ko­gu­mak­su­mus on 1 661 280 eu­rot, mil­lest 790 311,40 eu­rot on rii­gi toe­tus Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­me re­ser­vist. Kuu­sa­lu vald võt­tis 870 096,60 eu­ro suu­ru­se omao­sa­lu­se kat­teks pan­gast lae­nu.

Eelmine artikkelAni­ja vald hak­kab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tu­se eest kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­ma
Järgmine artikkelToe­tu­sed MTÜ-­de­le Kuu­sa­lu val­la re­serv­fon­dist