Ani­ja val­la­ toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le

17
MEELI KUUL.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas va­baü­hen­dus­te­le selt­si­te­ge­vu­se ee­lar­vest an­ta­vad toe­tu­sed ko­gu­sum­mas 42 165 eu­rot.

Toe­tu­se saa­mi­seks tu­li MTÜ­del esi­ta­da taot­lu­sed möö­du­nud aas­ta 20. ok­toob­riks. Taot­lu­sed vaa­tas lä­bi val­la­va­lit­su­se kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jon, kes esi­tas oma et­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le.

Aren­dus­ju­hi Mee­li Kuu­li sõ­nul lae­kus val­la­va­lit­su­se­le 24 taot­lust. Ko­mis­jon aru­tas 20 taot­lu­se ra­has­ta­mist, ku­na nel­ja­le taot­le­ja­le toe­tu­se eral­da­mi­ne on vo­li­ko­gu pä­de­vu­ses. Li­saks MTÜ­de­le mõel­dud in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te­le on vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da toe­tu­sed MTÜ­le Spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall ning sih­ta­su­tu­se­le Ani­ja Mõi­sa Hal­dus. Val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga ra­hul­da­ti 16 toe­tust täie­li­kult, 3 osa­li­selt, üks jäi ra­hul­da­ma­ta.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab 14 480 eu­rot te­ge­vus­toe­tust ning 300 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust Keh­ra 5. pa­be­ri­päe­va esi­ne­ja­te ta­su­deks, 70 eu­rot aja­loo­kon­ve­rent­si rek­laa­mi- ja bü­roo­ku­lu­deks ning 200 eu­rot Keh­ra muu­seu­mi fil­mik­lu­bi fil­mi­de esi­tus­ta­su­deks, esi­ne­ja­te trans­por­diks ja rek­laa­mi­ku­lu­deks. Pro­jek­ti­toe­tu­si saa­vad MTÜd omao­sa­lu­se osa­li­seks kat­mi­seks vaid ju­hul, kui on saa­nud vä­he­malt ühe po­si­tiiv­se ot­su­se kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks.

MTÜ­le Trii­bik an­tak­se 8000 eu­rot nu­ku­teat­ri Keh­ra Nukk te­ge­vus­ku­lu­deks. Aeg­vii­du Pääs­te­selts saab te­ge­vus­toe­tust 3260 eu­rot, MTÜ Keh­ra Kas­sid tea­vi­tus­te­ge­vu­seks ning loo­ma­de trans­por­di- ja ve­te­ri­naar­tee­nus­te ku­lu­deks 2570 eu­rot, Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing väl­ja­sõi­du jaoks Hiiu­maa­le 1500 eu­rot, MTÜ Põr­gu­värk Põr­gu­põh­ja päe­va ja EV taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pik­ni­ku kor­ral­da­mi­seks 1100 eu­rot. MTÜ­le Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu an­tak­se uue kü­lap­lat­si ra­ja­mi­seks, üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks ja muu­deks kü­lae­lu aren­da­mi­se­ga seo­tud te­ge­vus­teks 1345 eu­rot, MTÜ­le Ela­mus­ma­ra­to­nid Kõr­ve­maa 4. ela­mus­ma­ra­to­ni kor­ral­da­mi­seks 1000 eu­rot.

MTÜ Ing­ver saab 945 eu­rot Keh­ra ai­ta bul­ler­ja­ni ja korst­na pai­gal­da­mi­seks, MTÜ Keh­ra Kan­di Ka­la­va­rud 500 eu­rot ko­ha­va­ru­de täien­da­mi­seks, MTÜ HC Keh­ra Fännk­lu­bi 500 eu­rot rah­va­jook­su au­hin­da­deks ning MTÜ Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal 300 eu­rot maa­li­mis­tar­ve­te jaoks. MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõis saab Nõmb­ra val­gus­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­seks 2800 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust.

Kolm MTÜd said toe­tust vä­hem kui taot­le­sid. Mee­li Kuul sel­gi­tas, et se­ga­koor Han­ni­jög­gi taot­les 3585 eu­rot, kuid ko­mis­jo­ni et­te­pa­nek oli eral­da­da koo­ri trans­por­di- ja ruu­mi­de ren­di­ku­lu­deks 1650 eu­rot. Ida-Har­ju Me­sin­dusk­lu­bi soo­vis Ani­ja mõi­sas toi­mu­va me­sin­dus­fes­ti­va­li mee­le­la­hu­tu­se jaoks 3600 eu­rot, ko­mis­jo­ni soo­vi­tus oli va­li­da me­sin­dus­fes­ti­va­li esi­ne­ja hin­nak­las­sis ku­ni 1800 eu­rot, see summa eral­da­ti ka toe­tuseks. Osa­li­selt ra­hul­da­ti veel KÜ Koo­li 2a taot­lus. Kor­te­riü­his­tu soo­vis män­gu­plat­si uuen­da­mi­seks 2145 eu­rot, val­la­va­lit­sus eral­das1345 eu­rot ühe­kord­se te­ge­vu­se toe­tust Koo­li tä­nav 2a ja Kes­ku­se tä­nav 7 juu­res ole­va lii­va­kas­ti ja pin­ki­de kor­da te­ge­mi­seks.

Toe­tust ei an­tud MTÜ­le Tõu­koe­ra­selts Occ­hi­lu­po, kes taot­les Paa­si­ku koer­te­mõi­sa jõu­lu­maa jaoks 4875 eu­rot.

„Ko­mis­jon te­gi val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku esial­gu toe­tust mit­te an­da, kuid te­ha se­da ju­hul, kui on ole­mas vä­he­malt üks kaas­fi­nant­see­ri­ja. Siis võib val­la­va­lit­sus ot­su­se üle vaa­da­ta ning eral­da­da MTÜ­le toe­tust pro­jek­ti omao­sa­lu­se osa­li­seks kat­mi­seks,“ sel­gi­tas Mee­li Kuul.
Ani­ja val­la va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se kor­ra jär­gi võib ku­lu­ta­ma­ta jää­nud toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mi­seks taot­le­da ühe aas­ta võr­ra pi­ken­dust. 2021. aas­tal jäi Pik­va-Ara­va kü­la­selt­sil ka­su­ta­ma­ta 195 ja Roo­kü­la Kü­la­selt­sil 700 eu­rot. Roo­kü­la Kü­la­selts taot­les mul­lu ra­ha jalg­pal­li­väl­ja­ku hool­da­mi­seks, kü­lap­lat­si pin­ki­de jaoks ning mo­ti­vat­sioo­ni­ü­ri­tu­se kor­ral­da­mi­seks. Nüüd uut ra­ha­taot­lust ei teh­tud: „Kui Roo­kü­la Kü­la­selts teeb toe­tu­se ka­su­ta­mi­se aru­and­lu­se kor­da, saab eel­mi­se aas­ta toe­tust ka­su­ta­da käesoleval aas­tal. Pik­va-Ara­va kü­la­del jäi mullu osa­li­selt ka­su­ta­ma­ta uue kü­lap­lat­si ra­ja­mi­se ra­ha. Sel­leks taot­le­ti toe­tust ka tä­na­vu. Ku­na kü­la­selts põh­jen­das, et ma­ter­ja­lid on kal­li­ne­nud, kand­si­me ka möö­du­nud aas­ta jää­gi käe­so­le­vas­se aas­tas­se, tä­na­vust toe­tust kü­la­selt­si­le sel­le ar­velt vä­he­maks ei võt­nud.“

Va­baü­hen­dus­te­le selt­si­te­ge­vu­se toe­tus­te re­ser­vis on tänavuseks aas­taks veel 4216,50 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de töö­rühm
Järgmine artikkelLume­tõr­je on val­da­de­le ka­he kuu­ga maks­ma läi­nud sa­du tu­han­deid eu­ro­sid