Ani­ja vald hak­kab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tu­se eest kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­ma

86

Sep­temb­ri al­gu­ses koh­tus Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Sport­land Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­las ela­va küm­me­kon­na ini­mes­e­ga, et aru­ta­da, kui­das ka­su­ta­da mi­nis­tee­riu­milt har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la­de lee­ven­da­mi­seks saa­dud sih­tots­tar­be­list toe­tus­ra­ha. Va­rem oli kok­ku le­pi­tud, et sel­le eest ra­ja­tak­se Sood­la kü­la ja Kõr­ve­maa kes­kust ühen­dav kor­ras­ta­tud met­sa­tee, kus saaks ja­lu­ta­da, lii­ku­da jalg­rat­ta või lap­se­vank­ri­ga. Nüüd rää­kis val­la­va­nem, et sel­li­se met­sast kul­ge­va tee te­ge­mi­ne ei ole või­ma­lik. „Plaa­ni­si­me ka­su­ta­da met­sa­ko­ri­do­re, kuid nüüd on sel­ge, et seal liht­salt po­le maan­tee­ga üs­na pa­ral­leel­selt kul­ge­vaid met­sa­sih­te, mi­da saak­si­me sel­leks ka­su­ta­da. Esi­me­sed paar-kolm ki­lo­meet­rit saaks, siis tu­le­vad era­kin­nis­tud ning sood ja ra­bad, mis po­le lä­bi­ta­vad, üm­ber nen­de lä­heks ring lii­ga suu­reks,“ sel­gi­tas Rii­vo Noor. Ta rää­kis, et koh­tu­mi­sel ela­ni­ke­ga jõu­ti ot­sus­te­le ha­ka­ta kait­se­mi­nis­tee­riu­mi eral­da­tud ra­ha eest hoo­pis pro­jek­tee­ri­ma Pii­be maan­tee äär­de kerg­liik­lus­teed: „Ees­märk on pro­jek­tee­ri­da kerg­liik­lus­tee ko­gu­pik­ku­ses, Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­sest ku­ni Sood­la­ni, aga ei tea, kas sel­lest toe­tus­ra­hast ja­gub, loo­da­me, et saa­me vä­he­malt Rau­do­ja­ni. See on um­bes 15, ko­gu­pik­kus on paar­küm­mend ki­lo­meet­rit.“ Vas­ta­valt 2019. aas­ta sü­gi­sel sõl­mi­tud le­pin­gu­le eral­dab kait­se­mi­nis­tee­rium Ani­ja val­la­le viie aas­ta jook­sul kok­ku 177 858,20 eu­rot ehk 35 571,64 eu­rot aas­tas.