RMK te­ge­vus­ka­vad rii­gi­met­sas Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

163

Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) koos­tas oma­va­lit­sus­te kau­pa üle­vaa­te nen­de ter­ri­too­riu­mil asu­va rii­gi­met­sa olu­kor­rast, eel­mi­se küm­ne aas­ta jook­sul teh­tud met­sa­ma­jan­dus­li­kest, loo­dus­kait­se­lis­test ja maa­pa­ran­dus­li­kest töö­dest, mat­ka­ra­da­dest ja puh­ke­koh­ta­dest ning käe­so­le­val küm­nen­dil ka­van­da­ta­vast. Üle­vaa­tes loet­le­tak­se kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga rii­gi­met­sa alad – asu­la­te lä­he­dal asu­vad või ak­tiiv­selt puh­kea­la­de­na ka­su­ta­ta­vad met­sad. Nen­de met­sa­de lä­he­du­ses ela­vaid ini­me­si kaa­sab RMK met­sa­töö­de pla­nee­ri­mis­se – koos­tab oma­va­lit­sus­te ja ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de­ga koos­töös met­sa­töö­de ka­vad ku­ni 10 aas­taks ja ava­li­kus­tab RMK ko­du­le­hel.

Met­saü­le­mad saat­sid üle­vaa­ted det­semb­ris oma­va­lit­sus­te­le, li­sa­tud oli soov min­na vo­li­ko­gu­de­le tut­vus­ta­ma.

Ida-Har­ju­maa met­saü­lem And­rus Kev­vai esit­les Raa­si­ku val­las paik­ne­va rii­gi­met­sa ter­vik­tut­vus­tust Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni­le 28. det­semb­ri koo­so­le­kul. Üle-eel­mi­sel nä­da­lal, 12. jaa­nua­ril te­gi ta Kuu­sa­lu val­las asu­vast rii­gi­met­sast üle­vaa­te Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil ning eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 20. jaa­nua­ril esit­les Ani­ja val­las paik­ne­va rii­gi­met­sa ter­vik­tut­vus­tust Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil.

Met­saü­lem And­rus Kev­vai üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et möö­du­nud nä­da­la lõ­puks oli ta käi­nud rii­gi­met­sast rää­ki­mas Ida-Har­ju­maa mets­kon­na hal­dus­piir­kon­na kuues oma­va­lit­su­ses, kol­mes on veel käi­ma­ta – Rae ja Ko­se val­las ning Lok­sal.

Ida-Har­ju­maa mets­kond hak­kab lä­hia­jal koos­ta­ma ma­jan­da­mis­ka­va­sid kol­me kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga ala koh­ta: Kuu­sa­lu-Re­hat­se piir­kon­na, Keh­ra ter­vi­ses­por­di­ra­da­de, Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Suus­aspor­di­kes­ku­se va­he­li­sed met­sad. Tea­ted saa­de­tak­se ko­gu­kon­da­de­le ja oma­va­lit­sus­te­le veeb­rua­ri al­gu­ses.

Ani­ja val­las on rii­gi­mets 23 684 hek­ta­ril
RMK hal­la­ta­vat rii­gi­maad on Ani­ja val­las 26 991 hek­ta­rit, mil­lest 23 684 hek­ta­rit on rii­gi­mets: 13 696 hek­ta­rit ma­jan­dus­met­sa, 957 hek­ta­rit ma­jan­dus­pii­ran­gu­te­ga met­sa ja 9031 hek­ta­rit ran­gelt kaits­ta­vat met­sa. Üle­jää­nu on mit­te­met­sa­maa, sel­lest 1322 hek­ta­ril on sood. Üle poo­le met­sa­dest on män­ni­kud, peaae­gu viien­dik on kaa­si­kud ja um­bes sa­mas ma­hus ka kuu­si­kud, vä­hem on tei­si leht­puu­met­si. Uuen­dus­raieid on teh­tud möö­du­nud küm­nen­dil 128 ku­ni 427 hek­ta­ril, har­ven­dus­raieid 122 ku­ni 228 hek­ta­ril aas­tas. Uut met­sa on is­tu­ta­tud aas­tas kesk­mi­selt 186 hek­ta­ril.

Aas­tal 2020 oli kes­kea­list met­sa 10 730 hek­ta­ril, noort met­sa 6524 hek­ta­ril ja va­na met­sa 6430 hek­ta­ril.

Aas­ta­ni 2030 on või­ma­lik te­ha uuen­dus­raieid kesk­mi­selt 221 hek­ta­ril aas­tas. Aas­taks 2030 on Ani­ja val­las prog­noo­si­ta­valt 8416 hek­ta­rit kes­k-e­a­list, 6999 hek­ta­rit va­na ja 8268 hek­ta­rit noort met­sa.

Kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga ala­sid on kok­ku 716 hek­ta­rit: Aeg­vii­du-Ne­li­jär­ve met­sad 139, Aeg­vii­du ale­vi­kus 88, Keh­ra-Üle­jõe mets 18, Keh­ra ter­vi­se­ra­jad 113, Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­jad ja disc­golf 228 ning Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa mat­ka­ra­jad 130 hek­ta­ril.

Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa puh­ke­ala kü­las­tu­sob­jek­ti­del loen­da­ti 2020. aas­tal 48 400 kü­las­tus­kor­da. Po­pu­laar­se­mad on No­ku lõk­ke­koht, Sää­rik­soo loo­dus­ra­da, Ka­ker­da­ja loo­dus­ra­da ja Ni­ker­jär­ve tel­ki­mi­sa­la.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­si­ti met­saü­le­malt üras­ki­tõr­je koh­ta kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga rii­gi­met­sas – Üle­jõe met­sas on pal­ju kah­jus­tu­si.

And­rus Kev­vai vas­tas, et Keh­ra kül­je al­la pole üras­ki­tõr­je raie­te­ga jõu­tud ja lu­bas, et sel­le­ga ha­ka­tak­se te­ge­le­ma. Plaa­nis on käe­so­le­val aas­tal hool­da­da Keh­ra ja Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­da­de piir­kon­da.

Veel uu­ri­ti vo­li­ko­gu is­tun­gil, kas oleks või­ma­lik ko­ris­ta­da ja pu­has­ta­da Ne­li­jär­ve met­si, seal on jär­jest enam ma­ha lan­ge­nud puid, met­sas on ras­ke lii­ku­da, puid ku­kub ka jär­ve.
Met­saü­lem sel­gi­tas, et osa Ne­li­jär­ve met­sast on ran­ge kait­se all, seal ei to­hi met­sa hool­da­da. Vee­kait­se­vöön­dis on hool­dus­töid lu­ba­tud pii­ra­tud ma­hus. Har­ven­dus­raiet te­hak­se kes­k-ea­li­ses met­sas, et suu­ren­da­da puu­de kas­vu­jõu­du ja pa­ran­da­da met­sa ter­vis­lik­ku sei­sun­dit.

Kuu­sa­lu val­las on rii­gi­met­sa 18 831 hek­ta­rit
RMK hal­dab Kuu­sa­lu val­las 26 180 hek­ta­rit, mil­lest 18 831 hek­ta­rit on rii­gi­mets. Li­gi vee­rand on mit­te­met­sa­maad, sel­lest 4683 hek­ta­ril on sood.

Rii­gi­met­sast on 3755 hek­ta­ril ma­jan­dus­mets, 3914 hek­ta­ril ma­jan­dus­pii­ran­gu­te­ga mets ja 11 162 hek­ta­ril ran­gelt kaits­tav mets ehk loo­dus­re­ser­vaa­did, kait­sea­la­de ja pü­sie­lu­pai­ka­de siht­kait­se­vöön­did vää­ri­se­lu­pai­gad. Met­sa­dest li­gi kolm­vee­rand on män­ni­kud.

Möö­du­nud küm­nen­dil teh­ti uuen­dus­raieid aas­tas kesk­mi­selt 60 hek­ta­ril, har­ven­dus­raieid kesk­mi­selt 81 hek­ta­ril. Uut met­sa is­tu­ta­ti aas­tas kesk­mi­selt 54 hek­ta­ril.

Aas­tal 2020 oli kes­kea­list met­sa 8831 hek­ta­ril, va­na met­sa 7266 hek­ta­ril ja noort met­sa 2734 hek­ta­ril.

Ku­ni aas­ta­ni 2030 on või­ma­lik te­ha rii­gi­met­sas uuen­dus­raiet aas­tas kesk­mi­selt 60 hek­ta­ril ning har­ven­dus­raieid ja noo­re met­sa hool­dus­raieid aas­tas kesk­mi­selt 310 hek­ta­ril. Küm­nen­di lõ­puks prog­noo­si­tak­se Kuu­sa­lu val­da 9010 hek­ta­ri­le va­na met­sa, 6818 hek­ta­ri­le kes­kea­list met­sa ja 3003 hek­ta­ri­le noort met­sa.

Suu­re­mad loo­dus­kait­se­li­sed tööd olid Vi­ru frees­tur­ba ja jääk­soo ning Ha­ra ra­ba taas­ta­mis­tööd. Aas­ta­tel 2021-2030 alus­ta­tak­se Kõn­nu Suur­soo taas­ta­mis­töid.

Kü­las­ta­jauu­rin­gu and­me­tel teh­ti Kuu­sa­lu val­las 2020. aas­tal RMK hal­la­ta­va­te­le kü­las­tu­sob­jek­ti­de­le 113 000 kü­las­tus­kor­da. Po­pu­laar­se­mad olid Vi­ru ra­ba õp­pe­ra­da ning La­he­maa rah­vus­par­gist veel Tsit­re, Ju­min­da ja Pu­rek­ka­ri tel­ki­mi­sa­lad. Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa puh­kea­lal olid Kuu­sa­lu val­las kü­las­ta­ta­va­mad Pauk­jär­ve, Jus­si ja Jär­gi te­lki­mi­sa­lad ning ka loo­dus­ra­jad.

Kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga ala­sid on val­las kok­ku 694 hek­ta­ril: Kuu­sa­lu ter­vi­se­ra­da ja ale­vi­ku mets 355 hek­ta­ril, Kol­ga ale­vi­ku met­sad 261 hek­ta­ril, Va­has­tu kü­la ühis­tu­te ümb­ru­se mets 46, Kiiu disc­gol­fi mets 16 hek­ta­ril ja ka Lee­gi­ran­na aren­du­se mets 16 hek­ta­ril.

Met­saü­lem And­rus Kev­vai lau­sus vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Kuu­sa­lu val­las on kok­ku­lep­ped sõl­mi­tud rii­gi­met­sa kol­mes kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga piir­kon­nas. Neist esi­me­sena sõlmiti RMK al­ga­tu­sel kok­ku­le­pe Kol­ga ko­gu­kon­na­ga 2017. aas­tast. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga on kok­ku le­pi­tud Kuu­sa­lu ale­vi­ku ümb­ru­se kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga met­sa ning Kiiu disc­gol­fi­väl­ja­ku oma­ni­ku­ga seal­se met­sa osas. Va­has­tu ja Lee­gi­ran­na ini­mes­te­ga po­le lä­bi­rää­ki­mi­si pee­tud.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­si­ti, kas RMK saaks an­da en­da hal­la­ta­va­test ala­dest ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le maad An­di­nee­me ran­na­kios­ki ümb­ru­ses ja Ta­pur­la en­di­se võr­gu­kuu­ri juu­res. Met­saü­lem vas­tas, et kait­sea­lal paik­ne­vat maad hal­dab üld­ju­hul RMK ise. An­di­nee­me maa osas on sõl­mi­tud maa ka­su­ta­mi­se le­ping, Ta­pur­la maa kü­si­must on aru­ta­tud ja aru­te­lu võiks jät­ka­ta.

Veel uu­ri­ti, kas Kuu­sa­lus võiks Met­sa tä­na­va pi­ken­du­se­na ka­van­da­da rii­gi­met­sa maa­le ela­mua­la, et ale­vit saaks laie­ne­da. Met­saü­lem sõ­nas, et RMK ei nõus­tu ela­mua­la­de ka­van­da­mi­se­ga rii­gi­met­sa ning ka ko­ha­li­kud ela­ni­kud on RMK-le kir­ju­ta­nud, et ei soo­vi sin­na uu­si ela­mua­la­sid. Kü­si­mu­se­le, miks sin­na met­sa lu­ba­tak­se ra­ja­da lii­va­kar­jää­re, vas­tas ta, et se­da ot­sus­tab mi­nis­tee­rium.

Ta­he­ti ka tea­da, mil­lal hak­kab RMK koos­ta­ma Kuu­sa­lu ale­vi­ku met­sa ma­jan­da­mi­se ka­va. Met­saü­le­ma sõ­nul ha­ka­tak­se se­da te­ge­ma käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses ja val­mi­ma peaks jaa­ni­päe­vaks. Koos­ta­mi­sest an­tak­se ko­gu­kon­na­le tea­da, kü­si­tak­se et­te­pa­ne­kuid, siis pro­jekt ava­li­kus­ta­tak­se, kor­ral­da­tak­se koh­tu­mi­si ja kü­si­tak­se ko­gu­kon­nalt pro­jek­ti koh­ta ar­va­must. Ko­gu prot­sess kes­tab 4-5 kuud.

Raa­si­ku val­las on rii­gi­mets 3048 hek­ta­ril
RMK hal­dab rii­gi­le kuu­lu­vat maad Raa­si­ku val­las 3484 hek­ta­ril. Sel­lest 3048 hek­ta­rit on rii­gi­mets: ma­jan­dus­met­sa 2661 hek­ta­rit, ma­jan­dus­pii­ran­gu­te­ga met­sa 16 hek­ta­rit ja ran­gelt kaits­ta­vat met­sa 327 hek­ta­rit. Kol­man­dik rii­gi­met­sast on kuu­si­kud ja kaa­si­kud. Rii­gi mit­te­met­sa­maast on 12 prot­sen­ti sood – 199 hek­ta­rit.

Möö­du­nud küm­nen­dil teh­ti uuen­dus­raieid kesk­mi­selt 7 hek­ta­ril ja har­ven­dus­raieid 2,6 hek­ta­ril aas­tas.

Aas­tal 2020 oli kes­kea­list met­sa 1454 hek­ta­ril, va­na met­sa 1205 hek­ta­ril ja noort met­sa 389 hek­ta­ril.

Aas­taks 2030 on või­ma­lik te­ha uuen­dus­raieid aas­tas kesk­mi­selt 80 hek­ta­ril, hool­dus­raieid kesk­mi­selt 47 hek­ta­ril. Sel­leks ajaks on val­las asu­vast rii­gi­met­sast 1157 hek­ta­ril noor mets, 1024 hek­ta­ril kes­ke­a­li­ne mets ja 867 hek­ta­ril va­na mets.

RMK hal­la­ta­va­test kü­las­tus­ob­jek­ti­dest lä­bib Raa­si­ku val­da Pe­ra­kü­la-Aeg­vii­du-Ähi­jär­ve mat­ka­tee 4,4 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne lõik.

Kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga met­saa­la­sid on kaks, kok­ku 133 hek­ta­rit: Aru­kü­la män­ni­ku park­mets 33 hek­ta­ril ning Kurg­la tii­gid ja lii­ku­mis­ra­jad 100 hek­ta­ril. Kurg­la mat­ka- ja lii­ku­mis­ra­jad on RMK le­pin­gu­ga an­tud MTÜ Raa­si­ku Ra­jad ka­su­tus­se.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni is­tun­gil rää­gi­ti kõr­gen­da­tud hu­vi­ga ala­dest. Uu­ri­ti, kas Aru­kü­la män­ni­kus­se on ka­van­da­tud raieid. Met­saü­lem üt­les, et lä­he­ma paa­ri aas­ta väl­tel seal raieid ei teh­ta.

Ta­he­ti ka tea­da, miks on se­ni val­las met­sa vä­he raiu­tud ja lä­hiaas­ta­tel ka­vas on raie­mah­tu­sid olu­li­selt suu­ren­da­da. And­rus Kev­vai sel­gi­tas, et Raa­si­ku val­las on põ­list rii­gi­met­sa suh­te­li­selt vä­he. Pä­ris suu­res ma­hus on seal rii­gi­met­sa koos­sei­sus ta­gas­ta­ma­ta jää­nud en­di­si kar­ja­maid, mis va­ja­vad uuen­da­mist – te­gu on keh­ve­ma kva­li­tee­di­ga met­sa­de­ga.

Lok­sa lin­nas on rii­gi­met­sa 22 hek­ta­rit
RMK hal­dab Lok­sa lin­nas 25 hek­ta­rit rii­gi­maad, mil­lest 22 hek­ta­rit on rii­gi­mets ning 3 hek­ta­rit ran­na-ala.

Kõik 25 hek­ta­rit on Lok­sal kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga alad. Ka Lok­sal on plaa­nis edas­pi­di­sed met­sa­tööd koos­kõ­las­ta­da ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga.

Kõrgendatud avaliku huviga riigimetsad
• Anija vallas Aegviidu-Nelijärve metsad, Aegviidu aleviku mets, Kehra Ülejõe mets, Kehra terviserajad, Kõrvemaa tervise- ja discgolfiradade mets, Aegviidu-Kõrvemaa matkaradade mets.
• Kuusalu vallas Kuusalu tervserada ja aleviku mets, Kolga aleviku metsad ning Vahastu küla, Leegiranna elamuarenduse ja Kiiu discgolfiradade metsad.
• Raasiku vallas Aruküla männiku parkmets, Kurgla tiikide ja liikumisradadega metsa-ala.
• Loksal kogu riigimetsamaa ja ranna-ala.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vallas on taas las­teaia- ja kooliõ­pe­ta­ja­te pal­gad võrdsed
Järgmine artikkelAND­RE SEPP on HOLi te­gev­juht