Kuu­sa­lu vallas on taas las­teaia- ja kooliõ­pe­ta­ja­te pal­gad võrdsed

435
Kiiu Kiigepõnni lasteaed. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 16 poolt­hää­le­ga val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­sus­ta­mi­se alu­sed. Ala­tes 1. jaa­nua­rist 2022 ma­gist­rik­raa­di­ga või sel­le­ga võrd­sus­ta­tud ha­ri­dus­ta­se­me­ga las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su alam­määr võrd­ne üld­ha­ri­dus­koo­li­de pe­da­goo­gi­de töö­ta­su alam­mää­ra­ga, mis on 1412 eu­rot kuus. Ba­ka­lau­reu­sek­raa­di ha­ri­dus­ta­se­me­ga las­teaia-
õ­pe­ta­ja töö­ta­su alam­määr on 1342 eu­rot kuus ning kesk­ha­ri­du­se­ga ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­le mit­te­vas­ta­va las­teaiaõ­pe­ta­ja pal­ga alam­määr on 1271 eu­rot kuus. Las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su tõu­su li­sa­ku­lu on kok­ku 30 700 eu­rot, see sum­ma loo­de­tak­se saa­da rii­gi toe­tus­fon­dist, mil­le­ga toe­ta­tak­se las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su üht­lus­ta­mist üld­ha­ri­dus­koo­li­de pe­da­goo­gi­de­ga. Kuu­sa­lu val­las on koo­liõ­pe­ta­ja­te ja las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su alam­määr võrd­sus­ta­tud 2000. aas­tast.

Eelmine artikkelBiokom­post­ri­d Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ela­ni­kele
Järgmine artikkelRMK te­ge­vus­ka­vad rii­gi­met­sas Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las