Reno­vee­ri­tud sa­dam toob rah­va taas Sal­mis­tu ran­da

807
Port Sal­mis­tu OÜ ju­ha­tu­se lii­ge SIL­VER RÄS­TA: „Ole­te oo­da­tud juu­li vii­ma­sel pü­ha­päe­val Sal­mis­tu sa­da­ma ava­mis­peo­le!“ Fo­to Ma­ri Tep­po

Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si võit­nud Ras­ta Mu­sic OÜ kan­nab nüüd ni­me Port Sal­mis­tu OÜ.

„Sal­mis­tu sa­da­mas olid eel­mi­sel su­vel ehi­tus­tööd ja li­gi­pääs su­le­tud, ka aas­ta va­rem oli sa­dam kin­ni. Po­le enam har­ju­tud siin käi­ma, kuid ta­sa­pi­si on ha­ka­nud rah­vast tu­le­ma,“ üt­leb Port Sal­mis­tu OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Sil­ver Räs­ta.

Port Sal­mis­tu OÜ on Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si võit­nud Ras­ta Mu­sic OÜ uus ni­mi, ju­rii­di­li­selt on te­gu sa­ma fir­ma­ga. Sil­ver Räs­ta sõ­nul on Port Sal­mis­tu edas­pi­di need märk­sõ­nad, mil­le­ga ha­ka­tak­se sa­da­mat rek­laa­mi­ma. Sa­ma ni­me­ga ko­du­leht on val­mi­mi­sel. Sa­dam ava­tak­se pi­du­li­kult pühapäeval, 31. juu­lil.

Ven­da­de Sil­ver ja Raul-Stig Räs­ta osaü­hing kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tä­na­vu ke­va­del kor­ral­da­tud kon­kur­sil, pak­ku­mi­si oli 4. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sõl­mis fir­ma­ga Port Sal­mis­tu OÜ Sal­mis­tu sa­da­ma hal­da­mi­se le­pin­gu 30 aas­taks, sa­dam on et­te­võt­te hal­la­ta ala­tes 1. juu­nist. Sa­da­mas­se ra­ja­tud slip­pi saa­vad ta­su­ta ka­su­ta­da MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad.

Raul-Stig Räs­ta ja Sil­ver Räs­ta on Sal­mis­tu omad ini­me­sed, nen­de va­nae­ma-va­nai­sa ma­ja asub sa­da­mast sa­ja­kon­na meet­ri kau­gu­sel. Seal kor­ral­da­tak­se Sal­mis­tu su­ve­kont­ser­te, tä­na­vu­ne vii­ma­ne kont­sert oli möö­du­nud pü­ha­päe­val.

Sa­da­mas 58 paa­di­koh­ta
Seo­ses su­ve­kont­ser­ti­de­ga on Sal­mis­tul roh­kem ko­hal Sil­ver Räs­ta koos elu­kaas­la­se Ma­ri Tep­po­ga. Sa­da­ma kü­la­lis­te klien­di­tee­nin­du­se­ga te­ge­leb see­tõt­tu pea­mi­selt Sil­ver Räs­ta. Stig Räs­ta koos abi­kaa­sa Ka­ri­na Räs­ta­ga te­ge­le­vad ad­mi­nist­ra­tiiv­töö ja le­pin­gu­te­ga.

Sil­ver Räs­ta: „Alus­ta­si­me juu­nis, es­malt tu­li pai­gal­da­da poo­mid, et saaks alu­seid vas­tu võt­ta. Prae­gu on sa­da­mas 22 ja­hi­koh­ta väl­ja ren­di­tud. Ka me­relt on ju­ba saa­bu­nud kü­la­li­si, seo­ses su­ve­kont­ser­ti­de­ga on küm­me­kond kü­la­list tul­nud me­rea­lus­te­ga. Ava­li­kult me po­le veel sa­da­mat rek­laa­mi­nud, sel­le­ga alus­ta­me lä­hia­jal.“

Vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le on sa­da­ma ope­raa­to­ri üks üle­san­ne kor­ral­da­da au­to­de par­ki­mi­ne. Par­ki­mist on võe­tud kor­ral­da­ma Eu­ro­park, ta­su­da tu­leb mo­biil­te­le­fo­ni va­hen­du­sel.

„Par­ki­mi­se esi­me­sed 15 mi­nu­tit on ta­su­ta, et rah­val oleks või­ma­lik pä­rast tööd uju­mas käia,“ sõ­nab Sil­ver Räs­ta.

Par­ki­mi­se eest ta­su­tak­se sa­da­ma hal­da­ja­te kin­ni­tu­sel kor­ra­li­kult, tä­nu sel­le­le saab pi­da­da ja kor­ras hoi­da sa­da­ma ala­le pai­gal­da­tud kon­tei­ner­tua­let­ti, mis on kü­las­ta­ja­te­le ta­su­ta ka­su­ta­da. Ka prü­gi­ko­ris­tus ran­nas ja ve­du on sa­da­ma ope­raa­to­ri üle­san­ne.

Je­ti­de­ga sõit­mi­ne kee­la­tud
Jaa­ni­päe­va pai­ku tek­ki­sid Sal­mis­tu ran­nas prob­lee­mid je­ti- ja skuut­ri­sõit­ja­te­ga, kes pa­nid oh­tu uju­ja­te tur­va­li­su­se, ran­du­sid lii­va­ran­da ning oli ka ju­hu­seid, kus sõit­jad olid eba­kai­ned.

„Muut­si­me sa­da­ma ees­kir­ja, jet­te ega skuut­reid ei saa Sal­mis­tu sa­da­mast enam vees­ka­ta. Oli­me sun­ni­tud nii ot­sus­ta­ma, mui­du oleks või­nud juh­tu­da õn­ne­tus, liht­salt kor­ra­le­kut­su­mi­ne ei ai­da­nud. Pa­ni­me väl­ja vas­ta­vad kee­lu­sil­did ja keeld on kir­jas ka sa­da­ma­re­gist­ris,“ kom­men­tee­rib Sil­ver Räs­ta.

Sa­da­ma­hoo­ne üle­tu­le­vaks su­veks
Port Sal­mis­tu OÜ on lu­ba­tud re­no­vee­ri­tud sa­da­mas­se ehi­ta­da 400ruut­meet­ri­se ehi­tu­sa­la­ga ka­he­kor­ru­se­li­ne sa­da­ma­hoo­ne, ku­hu tu­le­vad sa­da­ma­kap­te­ni ad­mi­nist­ra­tiiv­ruu­mid, res­to­ran, sau­na­komp­leks koos väi­ke­se veea­la­ga ning ma­ju­tus. Ehi­tu­se mak­su­mu­seks prog­noo­si­ti ke­va­del ku­ni 2 mil­jo­nit eu­rot.

Stig Räs­ta: „Sa­da­ma­hoo­ne osas ole­me käed löö­nud KAMP Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo­ga. Au­gus­tis alus­ta­me töö­ga, ehi­tu­se al­gu­sa­jaks on pla­nee­ri­tud märts 2023. Hoo­ne val­mib eel­da­ta­vas­ti 2024. aas­ta su­ve­hooa­jaks. Kind­las­ti tu­leb siis lei­da lä­he­dus­se uus par­ki­mis­koht, sest leia­me, et maht kas­vab olu­li­selt.“

Tä­na­vu töö­tab Sal­mis­tu ran­nas su­ve­koh­vik, sel­le tar­beks kor­ras­ta­ti koos koh­vi­ku­pi­da­ja Oli­ver Va­re­se­ga en­di­ne mi­ni­gol­fi lae­nu­tu­se kiosk.

Sa­da­ma re­no­vee­ri­mi­seks ku­lus li­gi 1,7 mil­jo­nit eu­rot
Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti mak­su­mus on 1 661 280 eu­rot, mil­lest riik an­dis Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se va­hen­du­sel Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist 790 311,40 eu­rot ja Kuu­sa­lu vald võt­tis omao­sa­lu­seks lae­nu 870 096,60 eu­rot. Kok­ku läks sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­ne val­la­le koos pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve­ga maks­ma 915 796,60 eu­rot. Sa­da­ma ehi­tas Kau­rits OÜ, ehi­tus­tööd al­ga­sid 2020. aas­ta sep­temb­ris ja lõp­pe­sid no­vemb­ris 2021. Sal­mis­tu sa­da­ma­kai ra­jas 1970nda­tel aas­ta­tel ka­lu­ri­kol­hoos Ma­jak, põl­lu­ma­jan­dus­re­for­mi­ käigus an­ti üle Kuu­sa­lu val­la­le. Sa­da­ma kai oli vii­mas­tel aas­ta­tel täie­li­kult amor­ti­see­ru­nud.

Eelmine artikkelKivi­loo mõis Raasiku vallas
Järgmine artikkelPolitseiuudised