REKLAAMTEKST: Kuu­sa­lu koo­li juur­de ka­van­da­ta­vast päi­ke­se­par­gist

277
Vaade bussipeatusest kavandatavale päikesepargile ja kõnealusele ristmikule. Fotole on lisatud hekk. Esimesed paneelid kavandatakse heki taha, bussipeatuses seisjale need ei paista.

Ka­van­da­me päi­ke­se­par­ki Al­li­ka kül­la Va­na-Nar­va maan­tee äär­de Kuu­sa­lu koo­li vas­ta­s a­su­va­te­le kin­nis­tu­te­le ning käe­so­le­va­ga sel­gi­ta­me mõ­nin­gaid as­pek­te, mis on olu­li­sed ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le.

Klii­ma­muu­tus­te lee­ven­da­mi­sel ja ro­he­pöör­de el­lu vii­mi­sel on ees­märk kõi­ki­del osa­pool­tel ühi­ne – lii­ku­da ro­he­li­se­ma tu­le­vi­ku suu­nas. Siin­ko­hal on olu­li­ne roll päi­ke­se- ja tuu­le­par­ki­de aren­da­mi­sel, mis või­mal­da­vad too­ta elekt­rie­ner­giat CO2 ja tei­si kesk­kon­na­le kah­ju­lik­ke osa­ke­si õh­ku pais­ka­ma­ta.

Soo­vi­me üm­ber lü­ka­ta kuul­du­se, na­gu plaa­nik­si­me kin­nis­tu­te­le ra­ja­da ve­si­ni­ku­te­hast. Te­gu on mee­dia le­vi­ta­tud va­lein­fo­ga, mil­lel puu­dub tõe­le vas­tav alus. Te­ge­lik­ku­ses ka­van­da­me kesk­kon­da sääst­vat päi­ke­se­par­ki, mil­lel on olu­li­ne roll Ees­ti ja Eu­roo­pa Lii­du klii­maees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­sel. Ve­si­ni­ku­te­hast kin­nis­tu­te­le ei ehi­ta­ta ning järg­ne­valt too­me väl­ja, miks ei oleks ve­si­ni­ku­te­ha­se ega ka mõ­ne muu ehi­ti­se vaa­del­da­va­te­le kin­nis­tu­te­le ra­ja­mi­ne või­ma­lik.

Rii­gi­ko­gus on tei­sel lu­ge­mi­sel „Maae­lu ja põl­lu­ma­jan­dus­tu­ru kor­ral­da­mi­se sea­du­se“ muut­mi­se ning sel­le­ga seon­du­valt teis­te sea­dus­te muut­mi­se sea­dus 309 SE. Eel­nõu­ga sea­tak­se kesk­mi­sest vil­ja­ka­ma­te mul­da­de­ga põl­lu­ma­jan­dus­maa­de kait­seks kit­sen­du­sed, mil­le­ga ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ük­sus peab üld- või de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel ar­ves­ta­ma.

Eel­nõu jär­gi on lu­ba­tud päi­ke­se­par­ki­de ehi­ta­mi­ne väär­tus­li­ku­le põl­lu­ma­jan­dus­maa­le, kuid sel­li­sel ju­hul peab ko­ha­lik oma­va­lit­sus päi­ke­se­par­gialu­se­le maa­le mää­ra­ma toot­mis­maa sih­tots­tar­be. Kui päi­ke­se­jaa­ma töö lõ­peb, tu­leb sel­le­le maa­le ta­ga­si mää­ra­ta maa­tu­lun­dus­maa sih­tots­tar­ve. Ni­me­ta­tud nõue an­nab kind­lu­se, et päi­ke­se­pa­nee­li­dealust väär­tus­lik­ku põl­lu­ma­jan­dus­maad ei saa hõl­ma­ta toot­mis­maa­na lõp­li­kult ega muul ots­tar­bel ning maad saab ka­su­ta­da tu­le­vi­kus jät­ku­valt ai­nult põl­lu­ma­jan­dus­maa­na.

Eel­ni­me­ta­tud lä­he­ne­mist soo­vi­me ka pla­nee­ri­ta­va­le päi­ke­se­par­gi­le. See vä­lis­tab täie­li­kult või­ma­lu­se ra­ja­da kin­nis­tu­le ve­si­ni­ku­te­has või mõ­ni muu ehi­tis, mis ei ole päi­ke­se­park. Päi­ke­se­pa­nee­li­de pai­gal­da­mi­ne ei mõ­ju­ta mul­la vil­ja­kust ning sa­mu­ti ei ehi­ta­ta päi­ke­se­par­ki koht­kind­laid alus­konst­rukt­sioo­ne, tä­nu mil­le­le on kin­nis­tu­te alg­set sei­su­kor­da il­ma kesk­kon­na kah­ju­de­ta hil­jem liht­ne taas­ta­da. Li­saks ei te­ki­ta päi­ke­se­pa­nee­li­de­ga elekt­rie­ner­gia toot­mi­ne kesk­kon­naoht­lik­ke häi­rin­guid (mü­ra, lõhn, ke­mi­kaa­lid), mis vä­hen­dak­sid naab­rus­kon­na kin­nis­tu­te väär­tust.

Rist­mi­ke näh­ta­vu­se kait­seks on maan­teea­met mää­rat­le­nud tee­kait­se­vöön­did, ku­hu ehi­ta­mi­ne seal­hul­gas ka päi­ke­se­pa­nee­li­de pai­gal­da­mi­ne ei ole lu­ba­tud. Päi­ke­se­par­gi­ga külg­ne­va­te tee­de tee­kait­se­vöön­di ula­tus on 33 meet­rit tee tel­jest, mis tä­hen­dab, et esi­me­sed pa­nee­lid saab pai­gal­da­da teest al­les li­gi 40 meet­ri kau­gu­se­le. Rist­mi­ku näh­ta­vu­se hu­vi­des jäe­tak­se pa­nee­lid pai­gal­da­ma­ta ka kin­nis­tu­le 35201:002:0093. Bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni­dest on see­ga esi­me­sed pa­nee­lid al­les li­gi 100 meet­ri ja 45 meet­ri kau­gu­sel ning ar­ves­ta­des as­jao­lu, et kin­nis­tu­te maa­pind on põh­ja suu­nas ne­ga­tiiv­se kal­de­ga, vä­he­neb pa­nee­li­de mõ­ju rist­mi­ku näh­ta­vu­se­le veel­gi. Ris­ti­mi­ku vi­suaal­se­te muu­tus­te vä­hen­da­mi­seks ole­me val­mis kin­nis­tu­te Va­na-Nar­va maan­tee ja Kuu­sa­lu-Valk­la tee äär­se­le osa­le is­tu­ta­ma he­ki. He­ki is­tu­ta­mi­se osas kaa­lu­me kind­las­ti ka kõi­ki naab­ri­te et­te­pa­ne­kuid.

Li­saks pa­ku­me naab­ri­te­le ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li­le ja spor­di­hoo­ne­le ot­se­lii­ni­ga päi­ke­se­par­gis too­de­ta­va ro­he­li­se elekt­rie­ner­gia tar­bi­mi­se või­ma­lust. Lä­bi ot­se­lii­ni tar­bi­des ei kaas­ne võr­gu­ta­su­sid ning kok­ku­võt­tes vä­he­neb elekt­rie­ner­gia ar­ve li­gi­kau­du 40 prot­sen­ti. Par­gis too­de­tud elekt­ri­ener­gia tar­bi­ja­te­le väl­jas­ta­me ka ro­he­mär­gi­se. Ko­ha­li­kul ko­gu­kon­nal ning Kuu­sa­lu kesk­koo­lil ava­neb aga või­ma­lus näi­teks koo­li­tun­di­de raa­mes tut­vu­da kaa­saaeg­se ro­he­li­se ener­gia­toot­mi­se­ga ning kaa­sa­ta sta­tis­ti­li­si and­meid õpi­las­te uu­ri­mis­töö­des.

Ka­van­da­ta­va päi­ke­se­par­gi pla­nee­ri­mi­sel on ar­ves­ta­tud ning ar­ves­ta­tak­se ka järg­ne­va­tes etap­pi­des kõi­ki­de kit­sen­dus­te­ga, mis an­tud kin­nis­tuid hõl­ma­vad. Lii­ni- ja tee­kait­se­vöön­di­tes­se pa­nee­le ei pai­gal­da­ta ning ole­me tead­li­kud, et pea­me ar­ves­ta­ma ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sist ja maa­pa­ran­du­sa­last tu­le­ne­vaid nõu­deid. Sa­mu­ti ei pii­ra me lä­bi­pää­su kin­nis­tu­te kes­kelt jooks­val teel. Kõi­ki pii­ran­guid jär­gi­me ran­gelt ning päi­ke­se­park pro­jek­tee­ri­tak­se vas­ta­valt kõi­ki­de­le et­te­näh­tud nõue­te­le.

Täien­da­va­te­le kü­si­mus­te­le vas­ta­me 29. juu­nil kell 18-20 Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.