Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ma­ja­karp on val­mis

392
Ehi­tus­fir­ma Mon­te­co ob­jek­ti­juht LAU­RI LÜÜS ja Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list KAIR TAM­MEL uue algk­las­si­ma­ja Tal­lin­na-Nar­va maan­tee pool­ses kül­jes.

Käe­so­le­val nä­da­lal alus­ta­vad ehi­ta­jad tööd koo­li söök­las.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li alg­klas­si­de ma­ja ehi­ta­jaks va­li­tud Mont­re­co OÜ lõ­pe­tas teise korruse õõnespaneelide montaaži ning ma­ja­karp sai ka­van­da­tud kõr­gu­ses val­mis. Sa­ri­ka­pi­du tu­leb pä­rast jaa­ni­päe­va, lu­bab Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel.

Mont­re­co ob­jek­ti­juht Lau­ri Lüüs kin­ni­tab, et töö­de­ga ol­lak­se graa­fi­kus, kui­gi on ol­nud ras­ku­si: „Ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hin­nad tõu­se­vad. Va­rem sai reeg­li­na min­na poo­di ja võt­ta, mi­da tar­vis, aga nüüd po­le osad ehi­tus­ma­ter­ja­lid ja va­ja­li­kud de­tai­lid enam poes va­balt saa­da­val. Ole­me see­tõt­tu töid üm­ber kor­ral­da­nud, eda­si lü­ka­nud, kuid võib öel­da, et saa­me hak­ka­ma. Plaan on, et aas­ta lõ­puks tee­me alg­klas­si­de ma­ja val­mis, an­na­me val­la­le üle, et kool võiks ha­ka­ta jaa­nua­ris sis­se ko­li­ma.“

Ta kir­jel­dab, teatud ehitusmaterjale on se­da­võrd vä­he, et oli ise­gi olu­kord, kus he­lis­tas tar­ni­ja­le ja kü­sis, kas saaks materjali osta, ning vas­tus oli, et kõik allesjäänud on tal praegu autos: „Pa­lu­sin mit­te kel­le­le­gi tei­se­le ära an­da ja sõit­sin te­ma­ga koh­tu­ma. Tõin kõik, mis tar­ni­jal au­tos oli ning vei­di jäi puu­du ka veel.“

Val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­leb, ra­ha tee­ma tu­leb ehi­ta­ja­ga ju­tuks kõi­gil töö­koo­so­le­ku­tel, mis reeg­li­na toi­mu­vad kord nä­da­las: „Ehi­ta­ja on mu­res, et ehi­tus lä­heb jär­jest kal­li­maks ning de­tai­li­de toot­jad soo­vi­vad sa­ge­li et­te­mak­su. Ole­me püüd­nud iga­ti vas­tu tul­la, lü­hen­da­nud mak­seg­raa­fi­kuid. Ka re­gio­naal­mi­nis­ter rõhutas oma hiljuti saadetud kirjas, et oma­va­lit­su­sed võik­sid töö­võt­ja­te­le ta­su­da esi­me­sel või­ma­lu­sel.“

Lau­ri Lüü­si sõ­nul töö­ta­vad juur­dee­hi­tu­sel kuue fir­ma all­töö­võt­jad – laotakse seinu, valatakse põrandaid, paigaldatakse elekt­ri­süs­tee­me, küt­te­to­rus­tik­ku ja ven­ti­lat­sioo­ni. Ena­mas­ti on te­gu Ees­ti ela­ni­ke­ga, kol­man­da­te rii­ki­de töö­ta­jad on pii­ri ta­ga oo­tel, sest reisimine on raskendatud.

Kair Tam­mel mär­gib veel, et tul­nud on ka et­te­nä­ge­ma­tuid li­sa­töid: „Õpi­las­te gar­de­roob oli keld­ri­kor­ru­sel alt soo­jus­ta­ma­ta, see suu­ren­das küt­te­ku­lu. Vun­da­ment võe­ti li­saak­na te­ge­mi­seks lah­ti, ning sel­gus, et nõu­kaa­jal oli soo­jus­tus pa­ne­ma­ta. Sel­le peab nüüd kor­da te­ge­ma.“

Kuu­sa­lu koo­li­le ra­ja­ta­va algk­las­si­ma­ja pro­jek­ti au­tor on Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ, vaa­de koo­li pea­sis­se­käi­gu poolt.

Koo­li söö­gi­saal poo­le suu­remaks
Li­saks uue­le ma­ja­tii­va­le saab Kuu­sa­lu kool suu­re­ma söök­la – prae­gu­se söö­gi­saa­li pi­ken­dus te­hak­se juur­dee­hi­tu­se esimesele korrusele, mil­le pea­le tu­leb koo­li­ma­ja au­la fua­jeest ava­nev ter­rass. Prae­gu­ne söö­gi­saal on jää­nud koo­li li­gi 700 õpi­la­se­le kit­saks.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik rää­gib, et soov on edaspidi toi­du­va­li­kut laien­da­da, söök­las­se pan­nak­se kül­ma ja kuu­ma toi­du le­tid, õpi­la­sed saa­vad ha­ka­ta en­da­le ise toi­tu tõst­ma: „Ta­ha­me, et va­li­kus oleks vä­he­malt kaks sa­la­tit, rii­si, kar­tu­lit. Kui­das aja­li­selt söö­gi­va­he­tun­di­de­ga ole­ma hak­kab, män­gi­me lä­bi siis, kui uus söö­gi­saal val­mis.“

Üle­mi­ne­kuk­las­si­de koo­liaas­ta lõp­pes möö­du­nud ree­del. Ala­tes nel­ja­päe­vast ha­ka­ti söök­lat tüh­jaks ko­li­ma. In­ven­tar vii­di va­nas­se võim­las­se ja osa­des­se klas­si­des­se. Es­mas­päe­val asu­ti köö­gist teh­ni­kat de­mon­tee­ri­ma. Ko­gu söök­la põ­rand te­hak­se uus.

Kris­ti Ta­rik: „Köö­gi­teh­ni­kat väl­ja ei va­he­ta­ta, aga pan­nak­se üks suu­rem ka­tel, et kor­ra­ga saaks val­mis­ta­da roh­kem toi­tu. Söö­gi­saa­li esi­se­le ala­le li­sa­tak­se kä­te­pe­se­mi­seks kraa­ni­kaus­se. Õpe­ta­ja­te prae­gu­se gar­de­roo­bi ase­me­le ehi­ta­tak­se õpi­las­te puh­ke­nurk koos laia tre­pis­ti­ku­ga, mis tõu­seb tei­se­le kor­ru­se­le. Se­ni­se pea­sis­se­käi­gu juur­de te­hak­se koo­liõe ka­bi­net.“

Tar­ne­ras­kus­te tõt­tu po­le üh­te­gi suurt muu­tust te­ge­ma pi­da­nud, on di­rek­tor ra­hul.

Pikad ter­rassid
Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja pro­jek­tee­ri­nud ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ on ka­van­da­nud üm­ber uue ma­ja­tii­va ter­ras­si, mis jääb pui­dust fas­saa­di­kau­nis­tus­te ta­ha. Kolm­nurk­selt ku­jun­da­tud fas­saa­di­kau­nis­tu­sed on ka mõel­dud var­ja­ma päi­ke­se eest, et klas­si­des ei lä­heks lii­ga pa­la­vaks, eri­ti lõu­na­pool­se­tes klas­si­des.

Juur­dee­hi­tus lä­heb Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma koos käi­be­mak­su­ga 3 574 888 eu­rot, ehi­ta­ta­vat pin­da on kok­ku li­gi 3200 ruut­meet­rit. Algklassimaja juur­dee­hi­tus on ehi­ta­tud en­di­se õpi­las­ko­du ase­me­le, lam­mu­ta­mi­seks ku­lus 43 2000 eu­rot. Juur­dee­hi­tu­se ehitustööde fi­nant­see­ri­mi­seks võt­tis Kuu­sa­lu vald SEB Pan­gast lae­nu.

Eelmine artikkelREKLAAMTEKST: Kuu­sa­lu koo­li juur­de ka­van­da­ta­vast päi­ke­se­par­gist
Järgmine artikkelRaa­si­kul il­mus juu­ni­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­te­raa­mat