Regio­naal­mi­nis­tee­riu­mi oma­va­lit­sus­te po­lii­ti­ka osa­kon­na väl­ja­sõit Kuu­sa­lu val­da

28
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­ma­ja kü­las­ta­sid eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 9. no­vemb­ril re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te po­lii­ti­ka osa­kon­na töö­ta­jad.

Pä­rast re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sa­ga tut­vu­mist koh­tu­sid kü­la­li­sed saa­lis Kuu­sa­lu val­la eri vald­kon­da­de spet­sia­lis­ti­de­ga.

Oma­va­lit­sus­te po­lii­ti­ka osa­kon­na ju­ha­ta­ja Mart Uus­järv sel­gi­tas, et ala­tes su­vest on oma­va­lit­sus­te po­lii­ti­ka osa­kond lii­de­tud re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga. Aas­tast 2015 ku­ni tä­na­vu su­ve­ni oli osa­kond ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi koos­sei­sus, en­ne se­da oli jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mis. Prae­gu töö­tab re­gio­naal­mi­nis­tee­riu­mis omaet­te osa­kon­na­na veel ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te fi­nants­juh­ti­mi­se osa­kond, kuid 1. jaa­nua­rist lii­de­tak­se mõ­le­mad osa­kon­nad üheks ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te osa­kon­naks.

Ta rää­kis, et üks uus tee­ma, mil­le­ga on ha­ka­tud te­ge­le­ma, on oma­va­lit­sus­te fi­nants­koor­mus – vaa­da­tak­se üle tu­lu­baa­si se­ni­ne mu­del, ka­van­da­tak­se oma­va­lit­sus­te tu­lu­de üm­ber­jaga­mist. Ees­märk on, et Ees­ti igas piir­kon­nas oleks hea ela­da.

Va­lit­su­se te­ge­vus­ka­vas on ka ko­ha­li­ke mak­su­de sea­du­se väl­ja­töö­ta­mi­ne. Ees­tis ko­gu­tak­se Mart Uus­jär­ve sõ­nul ko­ha­lik­ke mak­se 3-4 prot­sen­ti mak­su­tu­lust, mu­jal rii­ki­des roh­kem.

Üks põ­hi­tee­ma on ka jät­ku­suut­li­ku ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se mu­de­li koos­ta­mi­ne. Oma­va­lit­sus­te eri­ne­vu­sed jää­vad, kuid edas­pi­di ehk ei pea kõik oma­va­lit­su­sed täit­ma kõi­ki se­ni sea­du­se­ga nei­le pan­dud üle­san­deid. Kee­ru­li­se­ma­te üle­san­ne­te pu­hul võiks te­ha koos­tööd suu­re­ma­te oma­va­lit­sus­te­ga või luua oma­va­lit­sus­te ühi­ne ük­sus, mis te­ge­leb tea­tud vald­kon­da­de­ga, näi­teks jäät­me­te või ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga las­te tee­ma­ga.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt tut­vus­tas Kuu­sa­lu val­da – pind­a­la on 710 ruut­ki­lo­meet­rit, ela­nik­ke li­gi 6500. Val­las on 3 üld­ha­ri­dus­koo­li ja 4 las­teae­da, koo­li­des on õpi­la­si kok­ku li­gi­kau­du 900, las­teae­da­des on lap­si li­gi­kau­du 400. Töö­tab ka kuns­ti­de kool. Ku­lud ha­ri­du­se­le on val­laee­lar­vest 70 prot­sen­ti.

Val­la­va­nem tõ­des, et ku­na val­las on pal­ju ha­jaa­sus­tust, ka­su­ta­vad pal­jud õpi­la­sed koo­lis käi­mi­seks kor­ral­da­tud koo­li­trans­por­ti. Li­saks töö­ta­vad kord nä­da­las lii­nid ea­ka­te­le, sest riik­lik ühist­rans­port ei jõua kõikide kü­la­de­ni. Tu­le­vaks aas­taks on suur väl­ja­kut­se, kui­das ra­ha­li­selt suu­ta se­da trans­por­di­koor­must kan­da. Val­la kes­kus on Kiiu-Kuu­sa­lu, mit­te­for­maal­ne kes­kus on Lok­sa.

Val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­rote­jev-Piir sõ­nas, et tä­na­vus­se val­laee­lar­ves­se on tu­lu­mak­su lae­ku­nud se­ni häs­ti, 250 000 eu­ro ula­tu­ses on prae­gu­seks üle­lae­ku­mist ning ka­van­da­tak­se li­saee­lar­vet.

Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man rää­kis, et Kuu­sa­lu vald on üks Eest viiest oma­va­lit­su­sest, kes ei saa rii­gilt toe­tust las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su üht­lus­ta­mi­se eest koo­liõ­pe­ta­ja­te­ga. Kuu­sa­lu vald üht­lus­tas pal­gad ju­ba va­rem, 2017. aas­tal ning on vä­ga ebaõi­ge, et vald jääb see­tõt­tu rii­gi toest il­ma. Toe­tust saa­vad need oma­va­lit­su­sed, kes al­les hil­jaae­gu on asu­nud töö­ta­su­sid üht­lus­ta­ma. Ta aval­das loo­tust, et se­da olu­kor­da saab muu­ta ja ka Kuu­sa­lu val­da toe­ta­tak­se.

Juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp te­gi üle­vaa­te sot­siaal­tööst val­las. Ala­tes ke­va­dest on käi­vi­ta­tud ea­ka­te nõu­ko­gu te­ge­vus. Tu­le­vi­kus on soov laien­da­da päe­va­kes­ku­se tee­nust üle­val­la­li­selt. Seo­ses hool­dus­re­for­mi­ga on ka­he­kor­dis­tu­nud hool­de­ko­du­des ole­va­te ea­ka­te arv. Oma­va­lit­sus ta­sub nüüd ea­ka hool­dus­ta­su, li­saks rii­gi eral­da­tud toe­tu­se­le tu­leb juur­de maks­ta ka val­laee­lar­vest. Ea­ka­te­le ko­dus osu­ta­ta­va­te tee­nus­te täien­da­vaks aren­da­mi­seks ra­ha ei ja­gu.

Mart Uus­järv kü­sis, kui­das Kuu­sa­lu val­lal on suh­ted Lok­sa lin­na­ga ja kas on aru­ta­tud või­ma­li­ku lii­tu­mi­se tee­mat.

Ter­je Kraan­velt vas­tas, et töö­a­la­selt su­hel­dak­se kol­lee­gi­de­ga Lok­sa lin­nast sa­ge­li, eri­ti ha­ri­du­se suu­nal. Ühi­ne­mist ei ole vii­ma­sel ajal aru­ta­tud, aas­taid ta­ga­si esi­ta­ti Lok­sa­le et­te­pa­nek, uue­le kat­se­le ei ole min­dud.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge Mait Kröönst­röm üt­les, et esi­tas mõ­ni aas­ta ta­ga­si val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na kaks eel­nõud ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­seks. Ku­na Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees oli siis Lok­sa lin­na­pea, need eel­nõud hu­vi ei pak­ku­nud.

Mait Kröönst­röm tõs­ta­tas loo­dus­kait­se­lis­te pii­ran­gu­te tee­ma. Suu­rem osa La­he­maa rah­vus­par­gist asub Kuu­sa­lu val­las. Rah­vus­par­gi kü­la­de eda­sis­e aren­gu osas on ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja kesk­kon­na­kaits­ja­te sei­su­ko­had vas­tu­pi­di­sed. See­tõt­tu on Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne jää­nud taas seis­ma, kui­gi üldp­la­nee­rin­gut on va­ja uuen­da­da. Re­gio­naal­mi­nis­tee­riu­mi töö­ta­jad ar­va­sid, et Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu võiks ja­ga­da ka­heks.

Kõ­ne al­la tu­li ka maa­mak­su kü­si­mus. Kuu­sa­lu val­la­va­nem lau­sus, et ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist saa­de­tud esialg­sed prog­noo­sid näi­ta­sid 2024. aas­tal lae­ku­va maa­mak­su kas­vu, kuid prae­gus­te and­me­te jär­gi lae­kub uuel aas­tal maa­mak­su 10 000 eu­rot vä­hem.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­ju­hid rää­ki­sid RKIKi esin­da­ja­ga kerg­liik­lus­teest
Järgmine artikkelKeh­ras ja Ala­ve­res on Ani­ja val­la noor­te­le pal­ju ter­vi­se­tee­ma­li­si koo­li­tu­si