Keh­ras ja Ala­ve­res on Ani­ja val­la noor­te­le pal­ju ter­vi­se­tee­ma­li­si koo­li­tu­si

62
Anija valla noored PILLE TROLLA koolitusel Kehra noortekeskuses.

Ani­ja val­la noor­te­kes­ku­se al­ga­tu­sel on kol­me kuu jook­sul ok­toob­rist ku­ni det­semb­ri­ni Keh­ras ja Ala­ve­res pal­ju eri­ne­vaid ter­vi­se­tee­ma­li­si koo­li­tu­si. Need toi­mu­vad ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti taot­lus­voo­rust „Noor­te heaks“ ra­has­ta­tud pro­jek­ti „Ter­ve ja õn­ne­lik mi­na on mi­nu en­da te­ha“ raa­mes. Ani­ja val­la noor­te­kes­kus sai pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks toe­tust 6000 eu­rot.

Val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi rää­kis, et pro­jek­ti­idee sün­dis koos noor­te­ga.

„Na­gu iga meie pro­jek­ti pu­hul, kü­si­si­me ka nüüd noor­te et­te­pa­ne­kuid ning aru­ta­si­me lä­bi tee­mad, mis neid hu­vi­ta­vad,“ sõ­nas ta.

Koo­li­tus­te lä­bi­vad tee­mad on sek­suaal­ter­vis, ke­ha­li­ne ak­tiiv­sus, vaim­ne ter­vis, vä­li­mu­se eest hoo­lit­se­mi­ne, ter­vis­lik toi­tu­mi­ne ja es­maa­bi.

Tree­ner Pil­le Trol­la viib noor­te­le lä­bi kol­meo­sa­li­se koo­li­tu­se sel­lest, kui olu­li­ne on vaim­se ter­vi­se toe­ta­mi­sel ke­ha­li­ne ak­tiiv­sus, kui­das mär­ga­ta st­res­si ja kui­das lii­ku­mi­ne saab ol­la abiks st­res­si lee­ven­da­mi­sel. Li­saks teo­ree­ti­lis­te­le tead­mis­te­le saa­vad töö­tu­ba­des osa­le­jad prak­ti­li­si os­ku­si, mil­li­seid har­ju­tu­si koo­li­päe­va jook­sul te­ha, et säi­liks õi­ge rüht ega te­kiks ke­has liig­seid pin­geid ning ai­taks väl­ti­da va­lest rü­hist tin­gi­tud ter­vi­se­ris­ke.

Toi­tu­mis­nõus­ta­ja Dia­na Zint­šen­ko Ees­ti Toi­tu­mis­nõus­ta­ja­te Lii­dust teeb kolm töö­tu­ba ter­vis­li­kust toi­tu­mi­sest.

„Esi­me­sel kor­ral õpe­tas ta smuu­ti­de val­mis­ta­mist. Noo­red said tea­da, et smuu­ti ei koos­ne ai­nult maa­si­kast, ba­naa­nist ja jo­gur­tist, vaid ter­vis­li­ku, vi­ta­mii­ni­rik­ka ja toit­va smuu­ti saa­mi­seks võib sin­na pan­na pal­ju muud­ki,“ lau­sus Kris­tii­na Püi.

Järg­mis­tes ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se töö­tu­ba­des õpe­ta­tak­se val­mis­ta­ma ter­vis­lik­ke maius­tu­si ning sel­gi­ta­tak­se, kui­das pea­vad toi­tu­ma noo­red, kes te­ge­le­vad spor­di­ga.

Sü­gi­se­sel koo­li­va­hea­jal õpe­tas meis­ter­juuk­sur Jaa­na Han­nus töö­tu­ba­des Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses ja Keh­ra juuk­su­ri­sa­lon­gis tü­tar­las­te­le, kui­das hoi­da oma juuk­sed ter­ve­na – kui tih­ti ja kui­das tu­leks neid pes­ta, mil­li­seid juuk­se­hool­dus­va­hen­deid ka­su­ta­da, kui­das juuk­seid õi­ges­ti kam­mi­da, näi­tas et­te ka, kui­das te­ha liht­sa­maid soen­guid ja pu­nu­ti­si. Noor­mees­te­le mõel­dud koo­li­tu­sel ja­gab Jaa­na Han­nus nõuan­deid, mil­li­seid mees­te­le mõel­dud too­teid ja va­hen­deid ka­su­ta­da, et näo­nahk oleks toe­ta­tud ja kaits­tud. Tüd­ru­ku­te­le viib hü­giee­ni ja näo­hool­du­se tee­ma­li­sed töö­toad nii Keh­ras kui Ala­ve­res lä­bi OÜ Mei­gi­pi­du. Spet­sia­lis­ti käe all õpi­tak­se, kui­das oma näo­na­ha eest hoo­lit­se­da, mil­li­seid too­teid sel­leks ka­su­ta­da, või­ma­lus on õp­pi­da te­ge­ma ka oma va­nu­se­le so­bi­vat loo­mu­lik­ku mei­ki.

Ok­toob­rist ala­tes toi­mu­vad Keh­ra noor­te­kes­ku­ses üks kord nä­da­las ka es­maa­bi töö­toad, juhendaja on kait­se­lii­du noor­te­inst­ruk­tor ja nais­ko­du­kait­se Keh­ra rüh­ma jaos­kon­na lii­ge He­le Mar­gus.

„Es­maa­bi­kur­su­sed on mõel­dud 4.-6. klas­si õpi­las­te­le. Kur­su­seid on kaks, kum­mas­ki 8 töö­tu­ba. Pea­mi­ne ees­märk on noor­te­le õpe­ta­da, kui­das an­da va­ja­du­sel es­mast abi, kui­das toi­mi­da põ­le­tus­te ja mür­gis­tus­te kor­ral ning kui­das kut­su­da abi, lä­bi te­hak­se ka elus­ta­mi­ne. Ko­gu õpe toi­mub prak­ti­lis­te üle­san­ne­te kau­du, et tead­mi­sed kin­nis­tuk­sid ning nad os­kak­sid ai­da­ta, kui kel­lel­gi mi­da­gi juh­tub,“ rää­kis noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja.

Ta li­sas: „Noo­red män­gi­vad lä­bi ka hä­daa­bi­kut­sun­gi. Tih­ti­pea­le ei tea ka täis­kas­va­nud ini­me­sed, mi­da täp­selt te­ha, kui on va­ja abi kut­su­da. Need 20 noort, kes es­maa­bi­koo­li­tu­se lä­bi­vad, os­ka­vad sel­li­ses olu­kor­ras jää­da ra­hu­li­kuks ja kut­su­da abi.“

Es­maa­bi töö­tu­ba­des kä­sit­le­tak­se veel sõl­tu­vusp­rob­lee­me ja nen­de­ga seo­tud oh­tu­sid.

Käe­so­le­va nel­ja­päe­va, 16. no­vemb­ri õh­tul on Keh­ra rah­va­ma­jas Epp Kär­si­ni noor­te­le mõel­dud sek­suaal­ter­vi­se koo­li­tus, ku­hu on oo­da­tud noo­red ala­tes 4. klas­sist. Kris­tii­na Püi mär­kis, et koo­li­tus toi­mub noor­te tun­gi­val soo­vi­l ning kä­sit­le­tak­se tee­ma­sid, mil­lest noortel on kodus vanematega või koolis õpetajatega ebamugav rääkida: „Kool käsitleb seksuaalteemasid üldiselt, Epp Kärsini koolitusel on noortel võimalus otse küsida ning saada ka vastused, mis on neile olulised ja vajalikud. Esi­me­ses osas tu­leb jut­tu mees­te ja nais­te ana­too­miast, hü­giee­nist, ar­mu­mi­sest, ar­mas­tu­sest, ene­se­vää­ri­ku­sest, va­he­kor­rast, nau­din­gu­test ja muust. Tei­ses osas vas­tab koo­li­ta­ja osa­le­ja­te esi­ta­tud kü­si­mus­te­le.“

Val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja üt­les, et kõi­ki­des­se pro­jek­ti „Ter­ve ja õn­ne­lik mi­na on mi­nu en­da te­ha“ töö­tu­ba­des­se on se­ni hu­vi­li­si jät­ku­nud, sest need on noor­te en­da soo­vi­tud koo­li­tu­sed. Koo­li­tus­te­le saab re­gist­ree­ru­da Keh­ra noor­te­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki-le­hel too­dud lin­ki­de kau­du. Oo­da­tud on Ani­ja val­la kõik noo­red, li­saks Keh­ra­le ka Aeg­vii­dust, Ala­ve­rest ja mu­jalt.

Eelmine artikkelRegio­naal­mi­nis­tee­riu­mi oma­va­lit­sus­te po­lii­ti­ka osa­kon­na väl­ja­sõit Kuu­sa­lu val­da
Järgmine artikkelAIN VIL­LAU sai koos jää­keeg­li koon­di­se­ga MMi hõ­be­me­da­li