Ani­ja val­la­ju­hid rää­ki­sid RKIKi esin­da­ja­ga kerg­liik­lus­teest

35

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 7. no­vemb­ril koh­tu­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor val­la­ma­jas Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (RKIK) ta­ris­tup­ro­jek­ti­de koos­töö koor­di­naa­to­ri Kau­po Kaa­si­ku­ga.

„Aru­ta­si­me Sood­la-Kõr­ve­maa ka­van­da­ta­va kerg­liik­lus­tee­ga seon­du­vat – tee­ko­ri­do­ri asu­koh­ta, mil­li­sed peak­sid tu­le­ma tee­kat­ted ning kui­das tee ra­ja­mist fi­nant­see­ri­da,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Le­pi­ti kok­ku kerg­liik­lus­tee trass – li­gi­kau­du 20 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne tee Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juu­rest ku­ni Kiiu-Sood­la tee­ris­ti­ni hak­kab kul­ge­ma suu­res ula­tu­ses Pii­be maan­tee­ga pa­ral­leel­selt, kuid osa­li­selt üh­tib tee­ko­ri­dor Sood­la har­ju­tus­väl­ja pii­ri­ga, osa­li­selt kul­geb möö­da va­na Pii­be maan­tee ko­ri­do­ri.

Lõi­gul Kõr­ve­maa kes­ku­sest ku­ni Rau­do­ja­ni plaa­ni­tak­se kerg­liik­lus­tee­le sta­bi­li­see­ri­tud või kruu­sa­ka­tet, Rau­do­jalt Kiiu-Sood­la tee­ni asfalti või free­sas­fal­ti. Ka sta­bi­li­see­ri­tud kat­te­ga teel saab val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel sõi­ta nii ra­tas­te kui lap­se­vank­ri­ga ning teed on või­ma­lik tal­vel ka lu­mest pu­has­ta­da.

„Nii­su­gu­ne on prae­gu­ne ka­va, kuid tead­las­telt-in­se­ne­ri­delt tu­leb uu­ri­da, kas sta­bi­li­see­ri­tud ka­te so­bib tee pea­lis­kat­teks või tu­leb sel­le­le veel üks ma­ter­ja­li­kiht pea­le ve­da­da. Li­saks ar­ves­ta­tak­se veel, kui pal­ju lä­heb nii­su­gu­ne kerg­liik­lus­tee maks­ma ning kui­das ehi­ta­mist ra­has­ta­da,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et kait­se­mi­nis­tee­rium kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist ük­si kind­las­ti ei ra­has­ta, ta­he­tak­se nii val­la kui trans­por­di­ame­ti osa­lust: „Meie sei­su­koht on, et vald pa­nus­tab ta­lu­mis­ta­su­ga, mida ole­me Sood­la har­ju­tus­väl­ja eest hü­vi­ti­seks saa­nud.“

Tao­li­se il­ma as­falt­kat­te­ta kerg­liik­lus­tee 1 ki­lo­meet­ri ra­ja­mi­ne mak­sab suu­rus­jär­gus 70 000 eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­sus on va­rem mõel­nud, et vald võiks kait­se­mi­nis­tee­riu­milt Sood­la har­ju­tus­väl­ja eest saa­da­va hü­vi­ti­se eest tel­li­da kerg­liik­lus­tee pro­jek­ti ning ehi­ta­mist fi­nant­see­riks mi­nis­tee­rium. Nüüd on val­la­va­nem se­da meelt, et ka pro­jekt tel­li­tak­se-ra­has­ta­tak­se koos: „Pro­jek­ti ei hak­ka tel­li­ma en­ne, kui on sel­ge tee enam-vä­hem täp­ne mak­su­mus ning kok­ku le­pi­tud ehi­ta­mi­se ra­has­ta­mi­ses. Et ei juh­tuks, pro­jekt on ole­mas, aga ehi­ta­mi­seks ra­ha ei ja­gu.“

Val­la­va­nem loo­dab det­semb­ris kait­se­mi­nist­ri­ga all­kir­jas­ta­da sel­le­ko­ha­sed do­ku­men­did: „Ta­hak­si­me järg­mi­sel aas­tal ehi­ta­ma ha­ka­ta, aga po­le kin­del, kui­das jõua­me. See po­le või­ma­tu, kui saa­me kok­ku­lep­ped sõl­mi­tud ja tee pro­jek­tee­ri­mis­han­ge õn­nes­tub veel tä­na­vu väl­ja kuu­lu­ta­da ning pro­jekt saab ke­va­deks val­mis. Siis on reaal­ne tu­le­val aas­tal ehi­tus­han­ge lä­bi viia ning äk­ki ka ehi­ta­mist alus­ta­da.“

Har­ju­tus­väl­ja­de hü­vi­tis Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­le
Vabariigi valitsus kinnitas 19. ok­toob­ril oma­va­lit­sus­te­le kait­se­väe ja kait­se­lii­du har­ju­tu­sa­la­de­ga kaas­ne­va­te olu­lis­te häi­rin­gu­te hü­vi­ta­mis­te tin­gi­mu­sed ja kor­ra. Kom­pen­sat­sioo­ni saa­vad 16 oma­va­lit­sust, nen­de hul­gas ka Ani­ja ja Kuu­sa­lu vald, kes se­ni said kait­se­mi­nis­tee­riu­milt iga-aas­tast hü­vi­tist vas­ta­valt hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pe­le. Ani­ja vald on ala­tes 2019. aas­tast saa­nud hü­vi­tist 35 571,64 eu­rot aastas, uue mää­ru­se jär­gi saab ala­tes tä­na­vu­sest 57 103 eu­rot, Kuu­sa­lu vald on se­ni saa­nud le­pin­gu jär­gi 142 160, 88 eu­rot, nüüd saab 146 239 eu­rot.

Ani­ja val­la­va­nem mär­kis, et kui­gi koos teis­te oma­va­lit­sus­te­ga teh­ti va­lit­su­se eel­nõus­se pal­ju pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid, ei võe­tud neist üh­te­gi ar­ves­se: „Käi­sin sel tee­mal koos val­da­de-lin­na­de lii­du esin­da­ja­ga ka kait­se­mi­nis­tee­riu­mis, kuid meie hääl jäi hüüd­ja hää­leks kõr­bes, mi­nis­tee­riu­mi väl­ja­pa­ku­tud hü­vi­tis­te kor­da ei muu­de­tud.“

Vas­ta­valt va­lit­su­se mää­ru­se­le moo­dus­tab har­ju­tus­väl­ja­de eest oma­va­lit­sus­te­le maks­ta­vast ta­lu­mis­ta­sust kol­man­di­ku har­ju­tus­väl­ja ja sel­le mõ­jua­la pin­da­la hü­vi­tis ning kaks kol­man­dik­ku elu­ruu­mi­de hü­vi­tis. Oma­va­lit­sus­ju­hid soo­vi­sid, et ta­sust suu­re­ma osa moo­dus­taks pin­da­la hü­vi­tis, väik­se­ma sel­le mõ­jua­la hü­vi­tis. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pak­kus li­saks pin­da­la hü­vi­ti­se­le väl­ja ka ela­ni­ku ta­lu­vus­hü­vi­tist, mi­da ar­ves­ta­taks mõ­jua­la­le re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke ar­vu jär­gi. Sa­mu­ti soo­vi­sid oma­va­lit­su­sed kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni­le ning Sood­la ja veel mit­me­le har­ju­tus­väl­ja­le tun­du­valt suu­re­mat mõ­jua­la kui 4000 meet­rit.

Ani­ja vald ka­van­dab ta­lu­mis­ta­su ka­su­ta­da Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Ala­tes 2019. aas­tast on sel­leks koos tä­na­vu­se hü­vi­ti­se­ga kok­ku li­gi 200 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lu val­la­le an­ta­va sum­ma suu­rus­järk on enam­vä­hem sa­ma, mis oli se­ni: „Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tab, kui­das soo­vib se­da ka­su­ta­da. Val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud se­le­tus­kir­jas muu­tu­si ei ole ning ra­ha ka­su­ta­mi­ne võib jät­ku­da sa­ma­del tin­gi­mus­tel, na­gu võis va­rem. Ka edas­pi­di tu­leb raha ka­su­ta­mi­se koh­ta esi­ta­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le aruan­ne, siia­ni on har­ju­tu­sa­la­de ta­lu­vus­ta­su läi­nud Kuu­sa­lu val­la tee­de­le.“

Eelmine artikkelKeh­ra krun­ti­de oks­jo­nid nur­ju­sid
Järgmine artikkelRegio­naal­mi­nis­tee­riu­mi oma­va­lit­sus­te po­lii­ti­ka osa­kon­na väl­ja­sõit Kuu­sa­lu val­da