Raven taot­leb taas Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks toe­tust

51
SERGEI KIVI.

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­ja Ra­ven esi­tab Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) kesk­kon­nap­rog­ram­mi taot­lu­se saa­da li­gi­kau­du 1 mil­jon eu­rot toe­tust Raa­si­ku ale­vi­ku kes­kos­sa ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni väl­jae­hi­ta­mi­seks.

Ra­ven on Raa­si­ku­le ÜVK ra­ja­mi­se tei­seks eta­piks kü­si­nud KI­Ki toe­tust ka ka­hel eel­mi­sel aas­tal. Üle-eel­mi­sel aas­tal taot­le­ti ra­ha ale­vi­ku se­ni ühis­vee­vär­gi­ta osa ÜVK­ga va­rus­ta­mi­seks. Toe­tust ei saa­dud, ku­na taot­lu­si oli kolm kor­da suu­re­mas ma­hus, kui oli ra­ha. Ku­na eel­mi­sel aas­tal oli KI­Kis vee­ma­jan­du­seks mõel­dud toe­tus­sum­mat tun­du­valt vä­hen­da­tud, ja­ga­ti Raa­si­ku ÜVK­ta piir­kond ka­heks ning esi­ta­ti taot­lus ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­ta­mi­seks Raa­si­ku kes­ka­su­las­se. Seegi taot­lus lü­ka­ti ta­ga­si.

Tä­na­vu taot­leb Ra­ven KI­Kist toe­tust sa­mu­ti kes­ka­su­la ÜVK jaoks. Vee­ma­jan­du­se jaoks on KI­Ki kesk­kon­nap­rog­ram­mis 5,2 mil­jo­nit eu­rot, Ra­ven soo­vib sel­lest li­gi viien­di­ku, et ra­ja­da ÜVK kes­ka­su­las­se ehk raud­teest põh­ja­poole ku­ni ki­ri­ku­ni.

Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi sõ­nul on suu­rem tõe­näo­sus saa­da toe­tust neil pro­jek­ti­del, mil­le omao­sa­lus on suu­rem: „Mullu esi­ta­si­me pro­jek­ti, mil­le­le taot­le­si­me 60 prot­sen­ti toe­tust, omao­sa­lu­seks ar­ves­ta­si­me 40 prot­sen­ti. See lü­ka­ti ta­ga­si ka­hel põh­ju­sel, omao­sa­lust pee­ti väi­ke­seks ning toe­tus­ra­ha ei jät­ku­nud. Sel aas­tal lä­he­me pro­jek­ti­le toe­tust kü­si­ma 57 prot­sen­ti, omao­sa­lu­seks ka­van­da­me 43 prot­sen­ti.“

Ser­gei Ki­vi sel­gi­tas, et veel suu­re­ma omao­sa­lu­se­ga ÜVK süs­tee­me ehi­ta­da ei ole mõist­lik, kaas­neks nii­gi kõr­ge vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­hin­na suur tõus: „Ena­mik Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tu­sel ra­ja­tud ÜVK süs­tee­me on teh­tud 20prot­sen­di­li­se omaosaluse­ga.“

Ku­na Raa­si­ku reos­tus­koor­mus on al­la 2000 ini­mek­vi­va­len­di, on sin­na ÜVK ra­ja­mi­seks se­ni saa­nud toe­tust taot­le­da vaid KI­Kist, Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di toe­tus nii väi­kes­te­le asu­la­te­le po­le mõel­dud. Eel­mi­sel aas­tal an­ti tea­da, et Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di järg­mi­ne toe­tus­voor peaks laie­ne­ma ka al­la 2000 ini­mek­vi­va­len­di­ga reos­tus­koor­mu­se­ga ala­de­le. Fon­di ava­ne­mi­ne peaks sel­gu­ma sü­gi­sel: „Oo­ta­me vä­ga sel­le ava­ne­mist, suu­re­ma toe­tu­se­ga saak­si­me pal­ju roh­kem ära te­ha, hoi­da vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­rii­fi ma­da­lal.“

KI­Ki taot­lu­se esi­ta­mi­se täh­taeg on 1. märts, toe­tu­se­saa­jad peak­sid sel­gu­ma hil­je­malt jaa­ni­päe­vaks.

„Oleks hea, kui õn­nes­tuks vä­he­malt osa ale­vi­ku ma­ja­pi­da­mis­test lä­hia­jal ÜVK­ga va­rus­ta­da. Mi­da hil­je­maks see lük­kub, se­da hal­ve­mad on toe­tu­se saa­mi­se tin­gi­mu­sed ehk se­da suu­rem võib ol­la ra­ha, mis tu­leb meil en­dal ühis­vee­vär­gi ra­ja­mis­se in­ves­tee­ri­da,“ lau­sus Ser­gei Ki­vi.