Vali­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald ei jät­ka sü­gi­sel

168
Madis Jõgi.

Ne­li aas­tat ta­ga­si ko­ha­li­kel va­li­mis­tel Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se kaks koh­ta saa­nud va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald üks juht Ma­dis Jõ­gi tea­tas Fa­ce­boo­kis va­li­mis­lii­du gru­pis, et sü­gi­sel toi­mu­va­tel va­li­mis­tel enam ei osa­le­ta oma nimekirjaga. „Tõi­me ko­ha­lik­ku po­lii­ti­kas­se uut hin­ga­mist ja muu­tu­si, aga saan aru, et sel­li­ses süs­tee­mis ei jät­ku kel­lel­gi kauaks va­ba­taht­lik­ku ener­giat, mi­nu­ga on see vä­he­malt nii,“ kir­ju­tas Ma­dis Jõ­gi, kes eel­mi­sel aas­tal lah­kus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gust. Ta aval­das pos­ti­tu­ses loo­tust, et va­li­mis­lii­dus kan­di­dee­ri­nud osa­le­vad va­li­mis­tel mõ­nes tei­ses ni­me­kir­jas.

Eelmine artikkelRaven taot­leb taas Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks toe­tust
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus taot­leb vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na tõu­su