RAUL VAL­GIS­TE sai val­mis dok­fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis. 50 aas­tat hil­jem“

499
Mee­nu­tus­te päev Kol­ga­kü­las sep­temb­ris 2018. Fil­mib RAUL VAL­GIS­TE. Esi­reas is­tu­vad filmikriitik JAAK LÕH­MUS, näitlejad EVALD AA­VIK ja PAUL LAA­SIK. Fo­to Kai­sa Lin­no

Film on pan­dud vaa­ta­mi­seks Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka
Fa­ce­boo­ki-le­he­le.

ÜL­LE TAMM

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­jaks va­li­tud MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka ava­li­kus­tas eel­mi­sel nä­da­lal sot­siaal­mee­dias do­ku­men­taal­fil­mi, mil­les rää­gi­tak­se Ees­ti nõu­ko­gu­deaeg­se esi­me­se ja ain­sa sõ­ja­fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ võ­te­test Kol­ga­kü­las. Dok­film ka­jas­tab kaks aas­tat ta­ga­si, 2018. aas­ta sep­temb­ri al­gu­ses Kol­ga­kü­las toi­mu­nud kok­ku­tu­le­kut, kus mee­nu­ta­ti 50 aas­ta möö­du­mist sõ­ja­fil­mi val­mi­mi­sest. Mee­nu­tus­te il­mes­ta­mi­seks on do­ku­men­taal­fil­mi li­sa­tud män­gu­fil­mist neid kat­ken­deid, mis on üles võe­tud Kol­ga­kü­la jalg­pal­lip­lat­sil ja sel­le lä­he­dal met­sas. Film kes­tab li­gi 43 mi­nu­tit.

Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka juht ja ope­raa­tor-režis­söör-mon­tee­ri­ja Raul Val­gis­te, kes on vii­mas­tel aas­ta­tel tei­nud Kuu­sa­lu val­las ja ka naa­be­ro­ma­va­lit­sus­tes toi­mu­nud et­te­võt­mis­test küm­neid kroo­ni­ka­vi­deoid, ni­me­tab „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis. 50 aas­tat hil­jem“ oma esi­me­seks do­ku­men­taal­fil­miks: „Mind kut­su­ti Kol­ga­kü­las­se kok­ku­tu­le­kut sal­ves­ta­ma. Kui hak­ka­sin hil­jem ma­ter­ja­li üle vaa­ta­ma, sün­dis mõ­te te­ha sel­lest eral­di film. Sain Ees­ti Fil­mi Ins­ti­tuu­dilt loa ka­su­ta­da män­gu­fil­mi kat­ken­deid. „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ val­mi­mis­loos on hu­vi­pak­kuv see, et ideo­loo­gi­li­ne heit­lus ei käi­nud ai­nult ek­raa­nil, vaid ka kaad­ri ta­ga ning män­gu­film oleks või­nud ise­gi te­ge­ma­ta jää­da.“

Do­ku­men­taal­fil­mis on tal­le­ta­tud he­li­me­he­na aas­taid ta­ga­si Kol­ga­kü­las võ­te­tel osa­le­nud Enn Sä­de kir­jel­dus, kui­das Mosk­vast tu­li nõud­mi­ne fil­mi­mi­ne lõ­pe­ta­da, kuid režis­söör Jü­ri Müür ei lõ­pe­ta­nud. Män­gu­fil­mis on tol­le aja koh­ta vä­ga jul­geid dia­loo­ge, sa­mas ka pea­le­sun­ni­tud ehk sundst­see­ne, et film saaks nõu­ko­gu­de-aja­le ideo­loo­gi­li­selt so­biv.

Dok­fil­mis on fil­mik­rii­tik Jaak Lõh­mu­se jutt sel­lest, et Ees­tis on kok­ku teh­tud vaid ne­li sõ­ja­fil­mi. Esi­me­ne oli 1927. aas­tal „Noo­red kot­kad“. Män­gu­film „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ jäi ain­saks nõu­ko­gu­de ajal teh­tud Ees­ti sõ­ja­fil­miks. Taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tis on val­mi­nud „Ni­med mar­mor­tahv­lil“ ja „1944“.

Jaak Lõh­mus juh­tis tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ lõ­peb il­ma ko­hus­tus­li­ke ve­ne­keel­se­te sõ­na­de­ta „Ko­nets fil­ma“, pol­nud ka ees­ti­keel­set kir­ja „Fil­mi lõpp“. Põh­jen­dus oli, et lu­gu lä­heb ju eda­si.

Fil­mik­rii­tik mär­kis, et tol ajal osa­ti kir­ju­ta­da ri­da­de va­he­le, prae­gu on män­gu­fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ hu­vi­tav vaa­da­ta sel­lest läh­te­punk­tist.

Kol­ga­kü­las osa­les kok­ku­tu­le­kul ka näit­le­ja Evald Aa­vik, kes män­gu­fil­mis oli leit­nant Aa­va rol­lis. Evald Aa­vik rää­gib, kui­das võt­ted kest­sid Kol­ga­kü­las 80 päe­va, te­ma osa­les 31 päe­val.

Näit­le­jad ela­sid siis Lok­sal, sõi­du­ta­ti bus­si­ga võ­te­teks ko­ha­le. Fil­mi teh­ni­li­ne mees­kond elas Kol­ga­kü­las.

Do­ku­men­taal­fil­mis kõ­ne­le­vad sõ­ja­fil­mi võ­te­test veel Kol­ga­kü­la ela­ni­kud Anu Adam­son, Paul Laa­sik ja Hel­ges Mänd­mets.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kor­ter­ma­ja ela­ni­ke prob­lee­m reo­vee juh­timisega
Järgmine artikkelKujut­lus Ani­jast