Raa­si­ku kor­ter­ma­ja ela­ni­ke prob­lee­m reo­vee juh­timisega

1211
Kas me tões­ti jää­me 21. sa­jan­dil ka­na­li­sat­sioo­ni­ta, kü­si­vad Raa­si­ku Pae­pe­re kor­te­riü­his­tu liik­med, kes po­le nõus lo­kaal­set ma­hu­tit pai­gal­da­ma. Maja ees seisab Paepere KÜ juhatuse liige Kristiina Parve.

Li­gi kaks aas­ta­küm­met ta­ga­si, veeb­rua­ris 2001, käi­sid Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil noo­red me­hed soo­vi­ga ära os­ta Raa­si­kul Pae tä­na­val aas­taid seis­nud „ton­di­loss“ – kor­ter­ma­ja, mil­le ehi­ta­mi­ne oli 16 aas­tat va­rem jää­nud poo­le­li. Ma­ja oli oma töö­ta­jai­le ehi­ta­ma ha­ka­nud ko­ha­lik vil­di­vab­rik ehk vab­ri­ku Teks­tiil Raa­si­ku jaos­kond. Pä­rast val­da­de taas­loo­mist sai Raa­si­ku vald poo­li­ku ma­ja­kar­bi en­da­le.

Kui tek­ki­sid hu­vi­li­sed, kes soo­vi­sid 1985. aas­tast poo­le­li­seis­va­na kol­me­kord­se ma­ja­kar­bi val­mis ehi­ta­da, nõus­tus vo­li­ko­gu sel­le kok­ku­lep­pe­hin­na­ga müü­ma. Ühek­sa kor­te­ri­ga ela­mu sai val­mis 2002. aas­tal ning sin­na ko­li­ti ela­ma. Kuid 18 aas­tat hil­jem, aas­tal 2020 on sel­le kor­ter­ma­ja ela­ni­kud reaal­se ohu ees, et ma­ja võib jää­da ka­na­li­sat­sioo­ni­ta.

Prob­lee­mi juu­red ula­tu­vad aas­ta­küm­ne­te ta­ha. En­ne se­da, kui Pae tä­nav 1 asu­va ma­ja ehi­tus jäi 1985. aas­tal poo­le­li, jõu­dis vil­di­vab­rik väl­ja ehi­ta­da ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku kor­rus­ma­jast oma set­te­kae­vu­ni. Ka 2002. aas­tal, kui ma­ja val­mis, ha­ka­ti reo­vett sin­na juh­ti­ma, kui­gi vab­ri­ku­hoo­ne­te uueks oma­ni­kuks oli sel­leks ajaks saa­nud OÜ Vii­dest.

„Maja ostjad te­gid Vii­des­ti ja val­la­va­lit­su­se­ga kok­ku­lep­pe, et või­me oma ka­na­li­sat­sioo­ni suu­na­ta nen­de ma­hu­tis­se se­ni, ku­ni vald ehi­tab mei­le väl­ja ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni,“ üt­leb Pae­pe­re kor­te­riü­his­tu ju­ha­tu­se lii­ge Erik Tamm­soo.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp mä­le­tab, ka­su­tus­lu­ba an­ti kor­rus­ma­ja­le tin­gi­mu­sel, et ka­na­li­see­ri­vad reo­vee en­di­se vil­di­vab­ri­ku ter­ri­too­riu­mil asu­vas­se set­te­kae­vu.

Vii­des­ti juht Re­vo Rem­mel kin­ni­tab see­vas­tu, et min­git tao­list kok­ku­le­pet nen­de­ga po­le ol­nud, et­te­võ­te on al­gu­sest pea­le ol­nud sel­le vas­tu, et kor­ter­ma­ja oma reo­vee nen­de ma­hu­tis­se suu­naks.

„Ole­me nei­le li­gi kaks­küm­mend aas­tat vas­tu tul­nud, kui­gi ko­gu aeg aval­da­nud soo­vi, et prob­leem la­hen­da­taks,“ lau­sub ta ega mõis­ta, kui­das üld­se oli või­ma­lik aas­taid ta­ga­si an­da ka­su­tus­lu­ba ma­ja­le, kus pol­nud oma ka­na­li­sat­sioo­ni.

Se­da, et aas­ta­te jook­sul on val­la­ma­jas toi­mu­nud mi­tu kok­ku­saa­mist, kus on kõ­ne all ol­nud Vii­des­ti soov kor­te­riü­his­tu reo­vee vas­tu­võt­mi­ne lõ­pe­ta­da, kin­ni­ta­vad kõik osa­poo­led. Üks­ki neist koh­tu­mi­sest tu­le­mu­se­ni ei vii­nud. Esi­me­ne ku­ke­sam­mu pik­ku­ne eda­si­mi­nek, na­gu Re­vo Rem­mel se­da ni­me­tab, oli mul­lu ok­toob­ris.

Ka sel­lel kok­ku­saa­mi­sel on eel­lu­gu. Möö­du­nud aas­ta al­gu­sest kuu­lub osa en­di­se vil­di­vab­ri­ku ter­ri­too­riu­mist OÜ­le Fii­ber­la­hen­du­sed. Ku­na Pae tä­na­va kor­ter­ma­ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ve­si jook­seb nüüd Fii­ber­la­hen­dus­te ter­ri­too­riu­mil ole­vas­se set­te­kae­vu, pöör­dus fir­ma juht Ind­rek Ka­rus sü­gi­sel nii Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kui kor­te­riü­his­tu poo­le et­te­pa­ne­ku­ga lei­da või­ma­lus suu­na­ta elu­ma­ja reo­ve­si uu­de lo­kaal­ses­se ma­hu­tis­se. Ta põh­jen­das, et prae­gu­ne süs­teem kah­jus­tab et­te­võt­te kin­nis­va­ra väär­tust, li­saks ei vas­ta ka­na­li­sat­sioo­ni-
t­rass ega set­te­kaev tä­na­va­päe­va nõue­tele, või­vad reos­ta­da loo­dust.

Mul­lu 31. ok­toob­ril toi­mus val­la­ma­jas koh­tu­mi­ne, kus osa­le­sid kor­te­riü­his­tu, mõ­le­ma et­te­võt­te, nii Vii­des­ti kui Fii­ber­la­hen­dus­te, val­la­va­lit­su­se ja val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven esin­da­jad. Le­pi­ti kok­ku, et hil­je­malt tä­na­vu 31. mail lõ­pe­tab OÜ Fii­ber­la­hen­du­sed Pae­pe­re kor­te­ri­ü­his­tu reo­vee vas­tu­võt­mi­se, ühis­tu aru­tab oma ko­gu­mis­ma­hu­ti pai­gal­da­mi­se või­ma­lust ja pla­nee­ri­mist, et lo­kaal­se ma­hu­ti saaks ka­su­tu­se­le võt­ta en­ne ni­me­ta­tud kuu­päe­va.
Täh­taeg on sel nä­da­lal, kuid la­hen­dust ei ole.

Oma ma­hu­ti või ühis­ka­na­li­sat­sioon?
„Ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si ja kae­vu oma­ni­kud tu­lid vas­tu ja and­sid ühis­tu­le ae­ga nii pal­ju, kui nen­de esin­da­ja soo­vis,“ mär­gib val­la­va­nem.

Nii Erik Tamm­soo kui Pae­pe­re kor­te­riü­his­tu ju­ha­tu­se tei­ne lii­ge Kris­tii­na Par­ve rää­gi­vad, et kor­ter­ma­ja ümb­rit­se­vad naab­ru­ses asu­va­te era­mu­te vee­kait­se­vöön­did ning va­ja­li­ku suu­ru­se­ga lo­kaal­se ma­hu­ti pai­gal­da­mi­ne on või­ma­lik vaid koh­ta, kus asub ma­ja park­la. Mul­lu re­no­vee­ri­tud park­la üles­kae­va­mi­sest veel suu­re­mat mu­ret teeb nei­le oma reo­vee­ma­hu­ti pai­gal­da­mi­se ning sel­le edas­pi­di­ne tüh­jen­da­mi­se hind.

Erik Tamm­soo üt­leb, et ok­toob­ris toi­mu­nud koo­so­le­kul ei ol­nud ma­ja­le ma­hu­ti pai­gal­da­mi­se vas­tu, ku­na ei tead­nud veel, kui kal­liks see lä­heb: „Al­gu­ses tões­ti mõt­le­si­me, et pa­neks paa­gi ma­ha, aga hin­na­pak­ku­mis­test, sel­gus, et see po­le üld­se reaal­ne – koos hal­jas­tu­se­ga lä­heks maks­ma ku­ni 22 000 eu­rot. Sel­list ra­ha po­le meie ma­jal ku­sa­gilt võt­ta.“

Kris­tii­na Par­ve li­sab, et ar­vu­tus­te ko­ha­selt hak­kaks en­da reo­vee­ma­hu­ti tüh­jen­da­mi­ne edas­pi­di maks­ma ühe ini­me­se koh­ta vä­he­malt 20 eu­rot kuus, mis nel­ja­liik­me­li­se pe­re koh­ta teeb mi­ni­maal­selt 100 eu­rot. Se­ni on reo­vee­kae­vu oma­ni­kud ühis­tu­le ar­veid esi­ta­nud vaid siis, kui on tul­nud to­ru­sid-kae­vu pu­has­ta­da või re­mon­ti­da.

Erik Tamm­soo ni­me­tab olu­kor­da, kus 21. sa­jan­dil peab 9 kor­te­ri­ga ma­ja en­da­le ka­na­li­sat­sioo­ni ta­ga­mi­seks pa­ne­ma ma­ha lo­kaal­se paa­gi, non­sen­siks. Ta tun­nis­tab, et ühis­tu on kon­sul­tee­ri­nud ju­ris­ti­de­ga ja saa­nud kin­ni­tust – ku­na Pae tä­nav kuu­lub Raa­si­ku piir­kon­na reo­vee­ko­gu­mi­sa­las­se, on oma­va­lit­su­se ko­hus ta­ga­da nei­le ühis­ka­na­li­sat­sioon. Ta toob näi­teks koh­tu­la­hen­di, kus Ko­hi­la vald jät­tis ÜVK aren­gu­ka­vast väl­ja ühe kin­nis­tu ning ko­hus­tas sel­le oma­nik­ku võt­ma ka­su­tu­se­le oma ko­gu­mis­ma­hu­ti. Rii­gi­ko­hus lei­dis, et pel­galt ra­ha­nap­pu­se­le vii­da­tes oma­va­lit­sus ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni väl­ja ehi­ta­ma­ta jät­ta ei või. Vaid­lu­sa­lu­ne kin­nis­tu asub roh­kem kui 2000 ela­ni­ku­ga ti­hea­sus­tu­se­ga piir­kon­nas, kus oma­va­lit­sus peab ta­ga­ma ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni.

Raa­si­ku ale­vi­kus on ela­nik­ke al­la 2000. Asu­la kes­kel on ÜVK osa­li­selt ole­mas.
„Sel ajal, kui se­da ha­ka­ti Raa­si­ku­le ehi­ta­ma, oli Erik Tamm­soo val­la­vo­li­ko­gu lii­ge. Miks ta siis ei öel­nud, et Pae tä­na­va kor­ter­ma­ja oleks mõist­lik ka­na­li­sat­sioo­ni­ga ühen­da­da?“ ei mõis­ta And­re Sepp.

Eel­mi­sel aas­tal taot­les val­la vee-et­te­võ­te Ra­ven KI­Kist toe­tust Raa­si­ku se­ni ÜVK­ta piir­kon­da tsent­raal­se vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks. Ku­na toe­tust ei saa­dud, ja­ga­ti tä­na­vu­ses taot­lu­ses tööd kah­te etap­pi ning va­ra­ke­va­del taot­le­ti ra­ha esi­me­se eta­pi töö­deks. Pae tä­nav jäi tei­se etap­pi, mil­le­le te­hak­se ra­ha­taot­lus siis, kui esi­me­se eta­pi koh­ta on saa­dud po­si­tiiv­ne vas­tus.

Ra­ve­ni te­gev­ju­hi Ser­gei Ki­vi prog­noo­si ko­ha­selt võib ÜVK kes­ka­su­last tei­se­le poo­le Aru­val­la-Jä­ga­la maan­teed asu­va­le Pae tä­na­va­le jõu­da aas­ta­tel 2022-2023. Ta leiab, et seal­se kor­ter­ma­ja ela­ni­kud peak­sid se­niks oma ma­ja ka­na­li­sat­sioo­ni la­hen­da­ma lo­kaal­se ma­hu­ti­ga. Sel­le ost­mi­ne ja pai­gal­da­mi­ne on Ra­ve­ni ju­hi hin­nan­gul tun­du­valt oda­vam, kui kor­te­riü­his­tu ju­hi ni­me­ta­tud sum­mad, um­bes 2000-2500 eu­rot. Nii­su­gu­ses hin­nas on kin­del ka val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne, kes li­sab, et kui­gi hind sõl­tub ma­hu­ti suu­ru­sest, on suu­re­mat va­ja har­vem tüh­jen­da­da. Ta sel­gi­tab, et naa­ber­kin­nis­tu­te puur­kae­vu­de sa­ni­taar­kait­se­vöön­deid on või­ma­lik tea­tud tin­gi­mus­tel vä­hen­da­da.

„Ela­me tu­ru­ma­jan­du­ses ja ole­me erao­ma­ni­kud. Nii na­gu kor­ter­ma­jal ei va­he­ta­ta ak­naid või ka­tust kel­le­gi tei­se ku­lul, tu­leb ka reo­vee pu­has­ta­mi­seks te­ha in­ves­tee­ring neil en­dil. Mui­du­gi me töö­ta­me sel­le ni­mel ja esi­ta­me taot­lu­si, et saa­da Raa­si­ku­le ÜVK, aga sel­le saa­mi­se koh­ta po­le ga­ran­tiid,“ tõ­deb Kat­rin Ve­ne.

Loe­tud päe­vad täh­ta­ja­ni
Eel­mi­sel nä­da­lal pöör­dus kor­te­riü­his­tu kir­ja­de­ga naabermajade elanike ning Fii­ber­la­hen­dus­te ja Vii­des­ti poo­le et­te­pa­ne­ku­ga koos nõu­da val­la­va­lit­su­selt ka­na­li­sat­sioo­ni väl­jae­hi­ta­mist nen­de piir­kon­na­ni. Ettevõtetelt pa­lu­ti ka või­ma­lust jät­ka­ta ma­ja ka­na­li­see­ri­mist ku­ni ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni val­mi­mi­se­ni või mõ­ne muu mõist­li­ku la­hen­du­se ava­ne­mi­se­ni.

Et­te­võt­jad kõ­ne­le­vad, et toe­ta­vad kor­te­riü­his­tu prob­lee­mi­le la­hen­du­se leid­mist ning kui või­ma­lus ava­neb, lii­tu­vad ka ÜVK­ga, aga sel­le ni­mel võit­le­ma ei hak­ka. Nen­de pea­mi­ne soov on viia oma kin­nis­tu­te heit­vee käit­le­mi­ne tä­na­päe­va nõue­te­ga koos­kõl­la ning sel­leks on va­ja es­malt pea­ta­da elu­ma­ja­de reo­vee vas­tu­võt­mi­ne va­nas­se imb­kae­vu.

„1. juu­nil me ilm­selt ma­jast tu­le­vat to­ruot­sa veel kin­ni ei be­to­nee­ri, aga ühis­tu peab tead­ma, et me kind­las­ti sul­ge­me sel­le,“ sõ­nab Fii­ber­la­hen­dus­te juht Ind­rek Ka­rus.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 20. mail
Järgmine artikkelRAUL VAL­GIS­TE sai val­mis dok­fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis. 50 aas­tat hil­jem“