Rah­vus­va­he­li­ne kont­sern WÜRTH avab Kiius kaup­lus-­lao

1600
WÜRT­HI kont­ser­ni Kiiu kaup­lus-lat­tu tuuak­se 4500 eri ni­me­tu­se­ga too­det. Kaup­lus-­laos tee­nin­dab teh­ni­li­ne müü­gie­sin­da­ja KAL­VI KRUUS­MAA. Foto Maris Matsi

SR VEOD te­gi kin­ni­tus­va­hen­di­te, töö­riis­ta­de ja hool­dus­ke­mi­kaa­li­de hul­gi­müü­gi­fir­ma WÜRTH jaoks au­to­re­mon­di­töö­ko­ja­le juur­dee­hi­tu­se.

Sel nä­da­lal hak­kab Kuu­sa­lu val­las Kiius Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ma­ha­sõi­du ja ring­tee lä­he­dal töö­le Würth kont­ser­ni kaup­lus-la­du. Würth ren­dib lao­pin­da OÜ-lt SR Veod. Et­te­võ­te ra­jas 2018. aas­tal Kiiu ale­vi­ku kül­je all asu­va­le Lil­le­oru pla­nee­rin­gua­la­le E20 Ser­vi­ce kon­to­ri­hoo­ne koos tee­nin­dus­kes­ku­se­ga, kus te­gut­se­vad au­to­re­mon­di­töö­ko­da ja au­to­pe­su­la. Würt­hi jaoks on nüüd val­mi­nud töö­ko­ja juur­dee­hi­tus. Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­lal te­gut­se­vad ka Ar­tu­ri söö­gi­koht ja Je­toi­li au­to­maat­tank­la.

WÜRTH ren­dib lao­hoo­net fir­malt SR Veod. Foto Maris Matsi

SR Veod juht Siim Kom­post sõ­nab, et juur­dee­hi­tus on Lil­leo­ru aren­du­se järg­mi­ne etapp: „Me en­da fir­ma E20 Ser­vi­ce tar­bib pal­ju Würt­hi kau­pa ning ole­me hu­vi­ta­tud, et meie kes­kus ja ko­gu Kiiu are­neks. Te­gi­me Würt­hi­le et­te­pa­ne­ku tul­la siia kan­ti ja leid­si­me la­hen­du­se. Alus­ta­si­me juur­dee­hi­tu­se­ga jaa­nua­ris. Juur­dee­hi­tus on te­ha­ses too­de­tud tei­sal­da­ta­va­test moo­du­li­test, kui te­kib va­ja­dus, võib need lah­ti võt­ta ja pai­gal­da­da mu­ja­le. Uus hoo­ne on me töö­ko­ja­ga ühen­da­tud, pin­da­la on 150 ruut­meet­rit. Würth si­sus­tab lao­hoo­ne ja kor­ral­dab seal müü­gi.“

Würt­hi Põh­ja ja Ida piir­kon­na müü­gi­juht And­res Tuisk rää­kis, et Kiiu kaup­lus­-lat­tu too­di eel­mi­sel nä­da­lal ja tuuak­se veel kok­ku 4500 eri kau­baar­tik­lit: „Kont­ser­ni too­de­te no­menk­la­tuur on pal­ju laiem, Ees­tis on me laos üle 30 000 ni­me­tu­se. Va­li­si­me need too­ted, mi­da ka­su­ta­vad meie klien­did, kes on Kuu­sa­lu val­las ja ka Rak­ve­re pool Lää­ne-Vi­rus. Meie koos­töö­part­ne­rid on töös­tu­s-et­te­võt­ted, ehi­tus­fir­mad, au­to­re­mon­di­fir­mad ja ka põl­lu­me­hed, näi­teks Hin­nu Sea­farm ning Ani­ja-Raa­si­ku kan­dis te­gut­sev Kop­li­mäe Ag­ro. Too­ted on suu­na­tud roh­kem pro­fes­sio­naa­li­de­le, kes on me le­pin­gu­li­sed part­ne­rid.“

And­res Tuisk li­sas, et ka era­isi­kud saa­vad tul­la klien­ti­deks, kui on nõus sõl­mi­ma le­pin­gu: „Kõik on te­re­tul­nud. Ot­sus­ta­si­me ko­li­da klien­ti­de­le lä­he­ma­le. Würt­hi kont­ser­ni Ees­ti pea­ma­ja asub Rae val­las Peet­ris, Har­ju­maal on kaup­lus-laod veel Kei­las, Sauel ja mui­du­gi Tal­lin­nas. Kok­ku on Würt­hil müü­gi-e­sin­du­si Ees­tis 25, kõi­ge väik­sem müü­gi­koht on Sil­la­mäel ja suu­re­mad asu­vad maa­kon­na­kes­kus­tes. Väik­se­ma­tes la­du­des on üks töö­ta­ja, nii hak­kab ole­ma ka Kiius.“

Ta nen­tis, et pi­di juht­kon­na­le sel­gi­ta­ma, miks oleks just Kiiu uue kaup­lus-lao jaoks hea koht: „Üm­ber­rin­gi on häid klien­te ja mää­rav on ka hea asu­koht Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ää­res.“

Möö­du­nud aas­tal avas Würth kaup­lus-lao Keh­ras, oli kok­ku­pan­da­vas hoo­nes. En­ne jõu­le ko­li­ti Keh­rast ära.

Nii And­res Tuisk kui ka Siim Kom­post mär­ki­sid, et erio­lu­kor­ra­ga on töö ja käi­be maht olu­li­selt lan­ge­nud enam­-vä­hem sa­ma võr­ra, na­gu ko­gu Ees­tis. Kesk­mi­ne käi­be­lan­gus on Ees­tis 20 prot­sen­ti. Sa­mas loo­da­vad nad, et lä­he­ma paa­ri nä­da­la­ga lä­heb elu jäl­le ak­tiiv­se­malt käi­ma, ma­jan­dus elav­neb.

AS Würth te­gut­seb Ees­tis 1995. aas­tast. Kont­ser­nil on esin­du­sed roh­kem kui 80 rii­gis. Töö­ta­jaid oli üle maail­ma mul­lu 78 646 ning ko­gu­käi­ve üle­tas 14,27 mil­jar­dit eu­rot.

 

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li õue ava­lik Wi­Fi võrk
Järgmine artikkelOma­va­lit­su­sed hak­ka­vad pii­ran­guid jär­jest lõ­pe­ta­ma