Lok­sa ko­man­do pea­li­ku e-ki­ri Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le

45
MAIT KRÖÖNSTRÖM.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja val­la krii­si­ko­mis­jo­ni en­di­ne lii­ge, Kol­ga-Aab­la kü­la­va­nem, Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik Mait Kröönst­röm pos­ti­tas möö­du­nud nä­da­lal val­la kü­la­va­ne­ma­te ja ko­gu­kon­da­de esin­da­ja­te e-pos­ti rüh­ma­le kir­ja. Sel­le­le li­sas en­da esi­ta­tud aru­pä­ri­mi­se val­la­va­ne­ma­le krii­si­ko­mis­jo­ni töö ja krii­si­de­le rea­gee­ri­mi­se val­mi­so­le­ku koh­ta Kuu­sa­lu val­las ning val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti vas­tu­se aru­pä­ri­mi­se­le.

Mait Kröönst­röm sel­gi­tas kir­jas, et esi­tas aru­pä­ri­mi­se, sest pääs­tea­me­ti­le saa­de­tud kok­ku­võt­ted val­la krii­si­ko­mis­jo­ni eel­mi­se aas­ta te­ge­vus­te koh­ta ei kat­tu suu­res­ti te­ge­lik­ku­se­ga. Kok­ku­võ­te­te ko­ha­selt on val­la krii­si­ko­mis­jon te­ge­le­nud Kuu­sa­lu val­la krii­si­po­lii­ti­ka väl­ja­töö­ta­mi­se ja sel­le­tee­ma­lis­te koo­li­tus­te­ga. Sa­mas ei toi­mu­nud eel­mi­sel aas­tal krii­si­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kuid. Ta tõ­des, et po­le saa­nud in­fot, kas Kuu­sa­lu val­la krii­sip­laa­ni on asu­tud koos­ta­ma, ning mär­gib, et kü­la­va­ne­mad ja ko­gu­kon­nad pea­vad ole­ma sel­les­se prot­ses­si kaa­sa­tud. Kui käis 2023. aas­ta au­gus­tis Uk­rai­nas, sai seal kin­ni­tust, kui­võrd olu­li­ne on krii­si­tee­ma­de­ga te­ge­le­mi­ne en­ne krii­si ja mil­li­sed on ta­ga­jär­jed, kui krii­si­val­mi­dus on puu­du­lik, nen­de tee­ma­de­ga po­le te­ge­le­tud.

Ta lä­bis 2023. aas­tal ela­nik­kon­na­kait­se koo­li­ta­ja koo­li­tu­se ja on val­mis mi­ne­ma kü­la­des­se rää­ki­ma, kui seal on hu­vi krii­si­val­mi­du­se tee­ma­ga te­ge­le­ma ha­ka­ta, ning võib ka soo­vi­ta­da pääs­tea­me­tist ini­mest sel tee­mal rää­ki­ma: „Ehk õn­nes­tub meil koos il­ma Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jo­ni­ta pa­ran­da­da val­mi­dust krii­si­de­ga toi­me­tu­le­kuks koo­li­tus­te ja in­fo ja­ga­mi­se abil.“

Ta li­sas toi­me­tu­se­le hil­jem, et see on poo­lik la­hen­dus, sest krii­si kor­ral peaks ko­gu in­fo abi­va­ja­du­sest ko­gu­kon­nas lii­ku­ma rii­gi ta­san­di­ni oma­va­lit­su­se kau­du, prae­gu Kuu­sa­lu val­las see va­he­lü­li puu­dub.

Kir­ja­le vas­tas sa­mas e-pos­ti rüh­mas krii­si­koo­li­ta­ja Er­ki Vaik­re MTÜst Est­lan­der. Te­ma hin­nan­gul on Kuu­sa­lu vald krii­si­val­mi­du­sel üks hal­ve­mas sei­sus val­da­sid Ees­tis. Ta soo­vi­tas võt­ta Mait Kröönst­rö­mi kir­ja tõ­si­selt ja ha­ka­ta krii­si­deks val­mis­tu­ma, pak­kus ka en­nast ap­pi ning mär­kis, et krii­si­või­me ise­seis­vaks eden­da­mi­seks ko­gu­kon­nas saab ka­su­ta­da Est­lan­de­ri vee­bi­le­helt krii­siõp­pe ma­ter­ja­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus läh­tub keh­ti­vast sea­du­sand­lu­sest, mis nõuab, et roh­kem kui 10 000 ela­ni­ku­ga oma­va­lit­sus kor­ral­dab elu­täht­sa­te tee­nus­te toi­me­pi­da­vust. Prae­gu puu­dub rii­gis sea­du­sand­lus, mis nõuaks val­lalt krii­sip­laa­ni: „Koos­ta­mi­sel on uus hä­dao­lu­kor­ra sea­du­se ja teis­te sea­dus­te muut­mi­se sea­dus, mis pa­neb pai­ka oma­va­lit­sus­te ko­hus­tu­sed ris­kia­na­lüü­si ja krii­sip­laa­ni vaa­tes. Krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­ne va­jab lä­bi­mõt­le­mist, oo­ta­me sel­gust, mil­lis­te­le kü­si­mus­te­le pea­vad need vas­ta­ma, et mit­te te­ha to­pelt­tööd. Krii­si­tee­ma­de­ga kur­sis ole­mi­seks ja kor­ral­da­mi­seks kin­ni­ta­si­me krii­si­re­gu­lee­ri­mis­a­la­seid te­ge­vu­si koor­di­nee­ri­ma val­la­ma­jas töö­ta­va Rih­ti Väin­sa­ri, kes on va­rem ame­tia­la­selt krii­si­re­gu­lee­ri­mi­se tee­ma­de­ga kok­ku puu­tu­nud. Te­ma ja val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list osa­le­sid Har­ju oma­va­lit­sus­te krii­si­ko­mis­jo­ni­de liik­me­te­le kor­ral­da­tud koo­li­tu­sel.

Val­la­va­nem sõ­nas mul­lus­te te­ge­vus­te koh­ta, et juu­nis ko­gu­ne­sid krii­si­ko­mis­jo­ni liik­med laien­da­tud koos­sei­sus val­la­ma­jas, koh­tu­mi­sel osa­le­sid pääs­te­a­me­tist elanik­kon­nakaitse nõunik Marius Kup­per ja omavalitsuste kriisi­val­miduse nõunik Terje Lillo. Koos aru­ta­ti oma­va­lit­su­se krii­siks val­mi­s­ole­kut ja ris­ki­de hin­da­mist, koh­tu­mi­sel osa­les ka Mait Kröönst­röm.
Mait Kröönst­röm üt­les es­mas­päe­val, et nä­da­la­va­he­tu­sel koh­tus Kiiu-Aab­la kü­la­va­ne­ma­ga ja aru­ta­sid, et Kol­ga-Aa­ba ja Kiiu-Aab­la võik­sid te­ha ühi­se krii­sip­laa­ni. Teis­test kü­la­dest po­le se­ni ta kir­ja­le vas­ta­tud.

Eelmine artikkelAlgas Pe­nin­gi-Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelLin­nak­se päi­ke­se­par­gi koosolek