Kuu­sa­lu koo­li õue ava­lik Wi­Fi võrk

452
Kuusalu kool.

Kuu­sa­lu vald taot­les ja sai Eu­roo­pa Lii­du al­ga­tu­se Wi­FI4EU raa­mes toetuse avaliku wifi-võrgu rajamiseks. Pa­ku­tak­se kii­ret ja kva­li­teet­set ta­su­ta Wi­Fi ühen­dust ava­li­kes koh­ta­des – par­ki­des, väl­ja­ku­tel, staa­dio­ni­tel, raa­ma­tu­ko­gu­des, ter­vi­se­kes­kus­tes ja muu­seu­mi­des üle Eu­roo­pa. Oma­va­lit­su­sed said taot­le­da 15 000eu­ro­se vaut­še­ri, et pai­gal­da­da Wi­fi sead­meid koh­ta­des, kus se­ni ei ole ta­su­ta Wi­Fi ühen­dust pa­ku­tud. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das vee­bi­kü­sit­lu­se, kas Wi­FI4EU le­via­la te­ha Kiiu mõi­sa ümb­rus­se ja mõi­sa­par­ki, Kol­ga koo­li ümb­rus­se ja Kol­ga rah­va­maj­ja, Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses­se ja raa­ma­tu­ko­gus­se ning park­la-ala­le või Kuu­sa­lu koo­li ja spor­di­kes­ku­se õuea­la­le ning staa­dio­ni­le. Va­li­tuks osu­tus 15 hää­le­ga vii­ma­ne va­riant. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das suu­na­tud hin­na­pä­rin­gu Wi­Fi le­via­la ter­vik­la­hen­du­se te­gi­ja­le. Osa­le­sid 6 et­te­võ­tet, pa­ri­ma pak­ku­mi­se te­gi Da­tel AS. Wi­Fi ala tu­leb väl­ja ehi­ta­da septembris.

Eelmine artikkelAru­kü­la 2.a klass või­tis vi­deo­kon­kur­si­ga ko­gu koo­li­le au­hin­na­kont­ser­di
Järgmine artikkelRah­vus­va­he­li­ne kont­sern WÜRTH avab Kiius kaup­lus-­lao