Koo­lid ava­vad osa­de­le õpi­las­te­le uk­sed

274
Kehra kool.

Koo­lid on erio­lu­kor­ra tõt­tu ala­tes 16. märt­sist su­le­tud ning õpe­ta­jad ja õpi­la­sed te­ge­le­vad dis­tant­sõp­pe­ga. Kui­gi erio­lu­kord kes­tab 17. mai­ni, on ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium and­nud loa alus­ta­da 15. maist osa­list kon­tak­tõ­pet. Koo­li­ma­jas võib kor­ral­da­da õpet ku­ni 10liik­me­lis­tes rüh­ma­des, jär­gi­da tu­leb 2+2 nõuet, tagada desovahendite kasutamise võimalus.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las jät­ka­vad ena­mik õpi­la­si ka pä­rast 18. maid dis­tant­sõp­pel, koo­li kut­su­tak­se need, kel on õp­pe­võlg­ne­vu­sed või kel­le­le dis­tant­sõ­pe ei so­bi. Val­la­va­lit­sus pa­neb õpi­las­te veoks käi­ma trans­por­di – Aeg­vii­du ja Ala­ve­re lap­si sõi­du­tab koo­li val­la väi­ke­buss. Kas Keh­ra güm­naa­siu­mi las­te ve­da­mi­seks sel­lest pii­sab, sel­gub, kui on tea­da, kui pal­ju lap­si väl­jast­poolt Keh­rat peab koo­li mi­ne­ma.

Aeg­vii­du kool ka­vat­seb koo­li kut­su­da küm­me­kond last. Nen­de­ga koh­tu­tak­se nii-öel­da üks ühe­le, ehk üks õpi­la­ne ja õpe­ta­ja. Di­rek­tor Tii­na Stein­berg kin­ni­tas, ruu­mi on pii­sa­valt, et koo­li kut­su­tud õpi­la­sed üks­tei­se­ga kok­ku ei puu­tuks. Trans­por­ti va­jab üks õpi­la­ne, te­ma kut­su­tak­se koo­li vaid üheks päe­vaks, teis­tel päe­va­del jät­kab ta dis­tant­sõ­pet: „Esial­gu plaa­ni­me koo­lis õpe­ta­mist ühe nä­da­la. Kui lap­sed on tub­lid, saa­me ka nen­de­ga jät­ka­ta dis­tant­sõp­pel.“

Ala­ve­re põ­hi­kool kut­sub koo­li um­bes 15 last. Di­rek­tor Ren­na Rei­si üt­les, et nen­de jä­re­leai­ta­mi­ne toi­mub kind­la­tel nä­da­la­päe­va­del. Val­la buss hak­kab lap­si koo­li ja ko­ju sõi­du­ta­ma ka­hel päe­val nä­da­las.

Keh­ra güm­naa­sium kut­sub koo­li um­bes 40 õpi­last, täp­ne arv veel sel­gub. Di­rek­tor Kai­do Krein­taal: „Ole­me val­mis neid abis­ta­ma ja toe­ta­ma, mui­du tu­leks se­da te­ha su­ve­tööl. Vä­ga pal­ju lap­si ei saa koo­li kut­su­da, mui­du ei toi­mi häs­ti 2+2 ree­gel. Ilm­selt kut­su­me nad jao­kau­pa ning mõ­nel päe­val nä­da­las. Ku­na meie söök­la na­gu­nii töö­tab, ole­me val­mis las­te­le en­ne ko­ju­mi­ne­kut pak­ku­ma soo­ja toi­tu.“

Kuu­sa­lu vald
Ku­na Kuu­sa­lu val­las kut­su­tak­se õpe­ta­ja­te va­li­kul õpi­la­si õp­pe­töös jä­re­leai­ta­mi­seks kõi­gis­se kol­me koo­li, hak­kab val­la­va­lit­sus õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te­ga lä­bi rää­ki­ma ning pai­ka pa­ne­ma lo­gis­ti­kat, et ke­da, mil­li­sest pea­tu­sest ja mis päe­val koo­li va­ja viia. Osa lap­si on lu­ba­nud koo­li sõi­du­ta­da nen­de va­ne­mad.

Kuu­sa­lu kesk­kool avab kon­tak­tõp­peks uk­sed es­mas­päe­val, 18. mail. Koo­li­päe­vad on es­mas­päev, tei­si­päev ja kol­ma­päev. Koo­li on kut­su­tud 93 õpi­last. Li­saks hak­ka­vad matemaatika kon­sul­tat­sioo­ni­del käi­ma 24 abi­tu­rien­ti, kes tee­vad ema­kee­le ja ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mi. Lõ­puek­sa­mi­te soo­ri­ta­mi­ne on va­ba­taht­lik, kolm abi­tu­rien­ti on loo­bu­nud kit­sa­ma ma­te­maa­ti­ka ek­sa­mist.

Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats üt­les, et nel­ja lap­se va­ne­mad on kon­tak­tõp­pe vor­mis jä­re­leai­ta­mi­sest keel­du­nud: „See on va­ne­ma­te õi­gus, siis tu­leb nei­le õpi­las­te­le dis­tant­sõp­pes roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta. Kon­tak­tõ­pe võib õpi­las­tel piir­du­da koo­li­ma­jas ühe tun­ni­ga, mõnel õpilasel 3-4 tunniga. Õpetajad otsustavad, mitmel päeval on õpilasel kontaktõppel vaja osaleda.“

Kol­ga koo­lis al­gab kon­tak­tõ­pe 25. maist es­mas­päe­val ja tei­si­päe­val, koo­li tu­leb min­na 12 õpi­la­sel.

Vi­ha­soo koo­li oo­da­tak­se 11 algk­las­siõ­pi­last, kool on ava­tud es­mas­päe­val ja kol­ma­päe­val.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las või­vad lap­sed, kel­le jaoks on dis­tant­sõ­pe osu­tu­nud kee­ru­li­seks ning va­ja­vad õpe­ta­ja abi, oma­va­he­li­sel kok­ku­lep­pel koh­tu­da ka koo­lis, kui­gi sel­le­le ee­lis­ta­tak­se vi­deo­koh­tu­mist. Üle­jää­nud õpi­las­te­ga plaa­ni­tak­se ala­tes 18. maist ra­ken­da­da pro­jek­tõ­pet – õpi­las­te­le an­tak­se ise­seis­vaid töid, mil­les­se on lõi­mi­tud eri õp­peai­ned.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li di­rek­tor Avo Möls üt­les, et õpi­la­si, kes va­jak­sid õpe­ta­ja­ga in­di­vi­duaal­set koh­tu­mist on um­bes 15-20. Kui ni­me­ki­ri tea­da, sel­gub, kas ke­da­gi on va­ja ka koo­li kut­su­da või tee­vad õpe­ta­jad nen­de­ga in­di­vi­duaal­seid vi­deo­tun­de.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool ei plaa­ni üh­te­gi õpi­last koo­li kut­su­da. Di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas: „Kui paa­ri last on va­ja jä­re­le ai­da­ta, üri­ta­me hak­ka­ma saa­da in­di­vi­duaal­tun­di­de­ga vee­bis. Klas­si­de vee­bi­tun­nid lõ­pe­ta­me ära 15. mail, siis al­gab pro­jek­tiõ­pe, kus igal õpi­la­sel tu­leb te­ha in­di­vi­duaal­ne loov­töö.“

Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri sõ­nas, et osa õpi­la­si on ka­vas kut­su­da koo­li, arv al­les sel­gub, sa­mu­ti po­le veel sel­ge, kui­das kor­ral­da­tak­se nen­de trans­port: „Kui töö­ta­jad ja lap­sed käi­vad koo­lis, tu­leb neil kon­tak­te mi­ni­mee­ri­da, uk­se juu­res on de­so­va­hen­did ning väl­ju­da on lu­ba­tud eri väl­ja­pää­su­de kau­du.“

Lok­sa linn
Lok­sa güm­naa­siu­mis kut­su­tak­se di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­ki­ni sõ­nul kon­tak­tõp­peks es­mas­päe­vast, 18. maist koo­li ük­si­kuid õpi­la­si, kes ena­mas­ti ela­vad Lok­sal. Liht­sus­ta­tud õp­pe­ka­va­ga või tõ­hus­ta­tud toe va­ja­du­se­ga õpi­las­te kon­tak­tõp­peks tee­vad et­te­pa­ne­ku ai­neõ­pe­ta­jad.
Lok­sa koo­li 12. klas­sist on enamik õpilasi ot­sus­ta­nud osa­le­da ema­kee­le ja ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mi­tel, nen­de­le tu­le­vad koo­li­ma­jas kon­sul­tat­sioo­nid. Kui­gi põ­hi­koo­li õpi­las­te­le tä­na­vu lõ­puek­sa­meid ei ole, soo­vi­vad kolm 9. klas­si õpi­last soo­ri­ta­da ees­ti kee­le ek­sa­mi tei­se kee­le­na.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li õue ava­lik Wi­Fi võrk
Järgmine artikkelOma­va­lit­su­sed hak­ka­vad pii­ran­guid jär­jest lõ­pe­ta­ma