Raa­si­ku­le ja sel­le ümb­rus­se on pla­nee­ri­tud üle 400 eluaseme

44
Lipud Raasiku vallamaja ees: sinimustvalge, Raasiku valla rohevalge ja Ukraina vabariigi sinikollane.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 8. märt­si is­tun­gil te­gi val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets üle­vaa­te me­net­lu­ses ole­va­test de­tailp­la­nee­rin­gu­test ning nen­de me­net­le­mi­se­ga seo­tud prob­lee­mi­dest.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pus oli Raa­si­ku val­las me­net­lu­ses 34 ela­mua­ren­du­se ees­mär­gil al­ga­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gut. Suu­rem osa pla­nee­rin­guid on al­ga­ta­tud Aru­kü­la ja sel­le lä­hiümb­ru­se ning Kul­li kü­la maa­de­le, mõ­ned ka mu­jal. Aas­ta jook­sul al­ga­ta­ti 9 uut pla­nee­rin­gut, ku­hu ka­van­da­tak­se kok­ku ku­ni 131 ela­muü­hi­kut ehk ühe- või ka­he­pe­ree­la­mut, ri­dae­la­mu sekt­sioo­ni või kor­te­rit. Keh­tes­ta­mi­se­ni jõu­dis eel­mi­sel aas­tal 2 de­tailp­la­nee­rin­gut, kus on kok­ku 8 ela­muü­hi­kut, keel­du­ti 4 pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest, 3 pla­nee­rin­gut tun­nis­ta­ti osa­li­selt või täie­li­kult keh­te­tuks ning 24 ae­gu­nud me­net­lust lõ­pe­ta­ti.

Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja mär­kis, et de­tail­pla­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­ne val­la­va­lit­su­ses muu­tus eel­mi­sel aas­tal kii­re­maks. 2020. aas­ta lõ­pus oli me­net­lu­ses 57 de­tailp­la­nee­rin­gut, eel­mi­se aas­ta lõ­pus oli 34. Möö­du­nud aas­ta al­gu­ses oli viis ja roh­kem aas­tat me­net­lu­ses ol­nud de­tailp­la­nee­rin­guid 22, käe­so­le­va aas­ta al­gu­seks oli sel­li­sed 2.

2021. aas­taks sea­dis val­la­va­lit­sus ees­mär­gi jõu­da sel­le­ni, et me­net­lu­ses ole­va­te pla­nee­rin­gu­te­ga jõuaks nor­maal­se töö­tem­po­ga si­su­li­selt te­ge­le­da.

Aa­re Et­si sõ­nul on va­rem ta­kis­ta­nud töö­jõu vä­he­sus, pla­nee­rin­gu­te­ga te­ge­le­vad amet­ni­kud on val­la­va­lit­su­ses sa­ge­li va­he­tu­nud. Suur abi on ol­nud 2020. aas­ta lõ­pus ap­pi võe­tud teh­ni­li­sest kon­sul­tan­dist. Ta tõ­des, et eel­mi­sel aas­tal õn­nes­tus me­net­lu­ses ole­va­te pla­nee­rin­gu­te ar­vu vä­hen­da­da li­gi 40 prot­sen­ti. Val­la­va­lit­su­se ees­märk üle 5 aas­ta va­nus­te de­tailp­la­nee­rin­gu­te lõ­pe­ta­mi­seks sai täi­de­tud, lõ­pe­ta­ti 24 vä­he­malt 5 aas­tat kest­nud me­net­lust. Keh­te­tuks tun­nis­ta­ti üks üle küm­ne aas­ta va­nu­ne de­tailp­la­nee­ring, mi­da po­le siia­ni täi­de vii­dud ega vas­ta val­la keh­ti­va­le üldp­la­nee­rin­gu­le. Vallavalitsus kaalub veel kahe planeeringu kehtetuks tunnistamist.

Aa­re Ets an­dis üle­vaa­te ka Raa­si­ku ale­vi­ku ja sel­le lä­hiümb­ru­se de­tailp­la­nee­rin­gu­test. 10. veeb­rua­ri sei­su­ga on Raa­si­kul ja sel­le lä­hiümb­ru­ses keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­te­ga ka­van­da­tud kok­ku kuni 439 ela­muü­hi­kut.

„Peab ar­ves­ta­ma, et need rea­li­see­ru­vad vaid ju­hul, kui aren­da­jad täi­da­vad kõik pla­nee­rin­gu­tes et­te näh­tud tin­gi­mu­sed. Aren­da­ja­te ak­tiiv­sust ar­ves­ta­des on reaal­ne po­tent­siaal­se­te ela­muü­hi­ku­te arv Raa­si­kul 348,“ mär­kis ta.

Raa­si­ku piir­kon­na suu­ri­mad aren­du­sed on Te­ha­se tee ja jõe va­he­li­ne Pos­ti­tõl­la kin­nis­tu, ku­hu on pla­nee­ri­tud 204 ela­mis­pin­da, Te­ha­se tee 24 kin­nis­tu, ku­hu on ka­van­da­tud ko­dud 91 pe­re­le ning Tõ­hel­gi kü­las asuv Ki­vi­sil­la kin­nis­tu, ku­hu on ka­van­da­tud 49 ela­muü­hi­kut. Neist kõi­ge kau­ge­ma­le on jõu­tud kaks aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud üle 4 hek­ta­ri suu­ru­se Te­ha­se tee 24 kin­nis­tu pla­nee­rin­gu­ga, aren­da­ja on val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­nud ehi­tus­lu­ba­de taot­lu­sed. 7,7 hek­ta­ri suu­ru­se Pos­ti­tõl­la kin­nis­tu aren­da­ja tut­vus­tas val­la­va­lit­su­se­le möö­du­nud aas­tal kor­ter-, ri­da- ja paa­ris­ma­ja­de­ga ela­muk­var­ta­li es­kii­si. Ki­vi­sil­la pla­nee­ring keh­tes­ta­ti 2009. aas­tal, nüüd on uuel aren­da­jal hu­vi ha­ka­ta se­da el­lu vii­ma.

Üle küm­ne aas­ta va­nad on ka Har­ju-Jaa­ni ki­ri­ku vas­tas ja kõr­val asu­va­te maa­de de­tailp­la­nee­rin­gud, ku­hu kok­ku on ka­van­da­tud 80 ela­muü­hi­kut, kuid nen­de pla­nee­rin­gu­te el­lu­vii­mi­se­ga aren­da­jad pä­rast keh­tes­ta­mist te­ge­le­nud ei ole.

Eelmine artikkelKARIN MAS­TE­RO­VI ja MIKK TEIN­LU­MI me­da­li­ko­had ka­ra­te Bal­ti­maa­de meist­ri­võist­lus­tel
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las saa­vad toe­tust 5 kü­la