Raa­si­kul on las­teaiaõ­pe­ta­ja­te kuns­ti­näi­tus

225
Raa­si­ku las­teaia en­di­sed õpe­ta­jad MAA­RI­KA LE­KAR­KIN ja SIG­NE STO­KAS las­teaed­ni­ke kol­man­da näi­tu­se ava­mi­sel Raa­si­ku rah­va­ma­jas.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja Er­ne­sak­sa saa­lis on 2. det­semb­ri­ni Raa­si­ku ja Haap­sa­lu har­ras­tus­kunst­ni­kest las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­de näi­tus. Li­gi 40 eks­po­nee­ri­tud maa­li hul­gas on kõi­ge roh­kem töid va­rem Raa­si­kul, vii­ma­sed ne­li aas­tat Haap­sa­lus ela­valt ja töö­ta­valt Maa­ri­ka Le­kar­ki­nilt. Li­saks saab nä­ha Raa­si­ku las­teaia en­di­se õpe­ta­ja Sig­ne Sto­ka­se ja õpe­ta­ja abi Iri­na Haa­vis­to ning Maa­ri­ka Le­kar­ki­ni prae­gus­te töö­kaas­las­te Rii­ma Velb­re ja El­se Alt­väl­ja maa­le.

Maa­ri­ka Le­kar­kin hak­kas maa­li­ma 2013. aas­tal, kui töö­tas Raa­si­ku las­teaias: „Olin na­tu­ke nii-öel­da saht­lis­se maa­li­nud, siis jäin di­rek­tor Lin­da Wro­be­li­le va­he­le. Ta nä­gi üht mu tööd ja kü­sis, kas neid on veel.“

Pä­rast las­teaias toi­mu­nud näi­tust lep­pis Lin­da Wro­bel Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga­ga kok­ku ja 2015. aas­ta ke­va­del oli rah­va­ma­jas Maa­ri­ka Le­kar­ki­ni esi­me­ne per­so­naal­näi­tus „Ema pär­lid“. Kaks aas­tat hil­jem avas ta koos kol­lee­gi­de Sig­ne Sto­ka­se, Iri­na Haa­vis­to ja Liis Lii­va­mä­gi­ga Raa­si­ku val­la 25. sün­ni­päe­vaü­ri­tus­te raa­mes rah­va­ma­jas ühis­näi­tu­se „Ko­du“ ning sa­mal sü­gi­sel ko­ha­li­kus raa­ma­tu­ko­gus luu­lest ins­pi­ree­ri­tud näi­tu­se „Vaik­ne hetk luu­les ja pil­dis“.

2018. aas­tal ko­lis Maa­ri­ka Le­kar­kin pe­re­ga Haap­sal­lu. Veel en­ne se­da oli ta lu­ba­nud, et ühis­näi­tu­si jät­ka­tak­se.

„Kuid Raa­si­ku las­teaias olid suu­red muu­tu­sed ja mi­nul võt­tis uu­de koh­ta sis­see­la­mi­ne ae­ga. See­jä­rel tu­li ko­roo­na,“ põh­jen­das Maa­ri­ka Le­kar­kin, miks ku­lus kol­man­da ühis­näi­tu­se ava­mi­se­ni mi­tu aas­tat.

Näi­tu­se tee­ma „Ma ju­tus­tan sul­le loo…“ le­pi­ti kok­ku ke­va­del: „Kin­del tee­ma an­nab maa­li­mi­seks min­gi läh­te­ko­ha. Prae­gu Raa­si­kul eks­po­nee­ri­tud tööd on kõik teh­tud sel­le näi­tu­se jaoks. See­kord näi­ta­me oma maa­li­de kau­du iseen­nast, iga pilt rää­gib meist mi­da­gi.“

Maa­ri­ka Le­kar­ki­nil on näi­tu­sel maa­lid po­jen­gi­dest ning las­test ja nen­de emot­sioo­ni­dest. Tä­na­vu Raa­si­ku las­teaiast pen­sio­ni­le jää­nud õpe­ta­ja, kuns­tia­ka­dee­mia ha­ri­du­se­ga Sig­ne Sto­kas ju­tus­tab oma lu­gu ak­va­rel­li­de­ga maa­li­tud loo­dus­pil­ti­de kau­du. Iri­na Haa­vis­to pla­kat­li­kel maa­li­del on suu­red naisp­ro­fii­lid.

Haap­sa­lus jul­gus­tas Maa­ri­ka Le­kar­kin maa­li­ma ka seal­se töö­kaas­la­se El­se Alt­väl­ja: „Tal­le vä­ga meel­di­sid mu tööd, üt­les, et hea mee­le­ga maa­liks ka ise. Üt­le­sin siis, et võ­ta pint­sel ja maa­li. Kui mi­da­gi elus ta­had, siis tee, mit­te ära tun­ne, et olek­sid või­nud te­ha.“

El­se Alt­väl­jalt on näi­tu­sel kaks maas­ti­ku­pil­ti, paar maa­li on ka Haap­sa­lu Ta­re­ke­se las­teaia di­rek­to­rilt Rii­ma Velb­relt.

„Meie ees­märk po­le näi­da­ta kõr­get ta­set või ol­la suu­red kunst­ni­kud, kui­gi ole­me maa­li­nud ilm­selt pii­sa­valt häs­ti, kui meie töid on ka en­da­le ta­he­tud. Õpe­ta­ja­töös on pea­le rõõ­mu­de ka pal­ju pin­geid, tu­leb lei­da väl­jund, et end lä­bi ei põ­le­taks. Mind on pal­ju ai­da­nud mõ­te, et õpe­ta­ja­na jak­sa­mi­seks saan ka ise mi­da­gi ära te­ha,“ sõ­nas Maa­ri­ka Le­kar­kin.

Ta li­sas, et te­da ja tei­si näi­tu­sel osa­le­vaid las­teaed­nik­ke ühen­dab või­ma­lus väl­jen­da­da end kuns­tis.

Las­teaiaõ­pe­ta­ja kuns­ti­näi­tust al­ga­ta­ja kii­tis ka maa­li­näi­tu­se ava­mi­sel 5. no­vemb­ril esi­ne­nud kand­leõ­pe­ta­ja Pi­ret Stern­ho­fi väi­ke­seid ja suu­ri kand­le­män­gi­jaid: „To­re, et nen­de hul­gas on ka täis­kas­va­nuid, kel­le jaoks see oli esi­me­ne esi­ne­mi­ne. Nii na­gu meie jaoks on maa­li­mi­ne see, mis ai­tab po­si­tiiv­sust hoi­da, on nen­de jaoks kand­le­mäng.“

Maa­ri­ka Le­kar­kin on kin­del, et las­teaiaõ­pe­ta­ja­te maa­li­näi­tu­sed jät­ku­vad ka edas­pi­di. Kok­ku on le­pi­tud, et järg­mi­se näi­tu­se tee­ma sõ­nas­tab Sig­ne Sto­kas, ilm­selt on tee­ma seo­tud tun­ne­te­ga. Tõe­näo­li­selt val­mib uus näi­tus tu­le­val ke­va­del ning se­da eks­po­nee­ri­tak­se Haap­sa­lus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la pea­tus­tes­se so­lar­val­gus­tid
Järgmine artikkelUuse­hi­ti­sed Kuu­sa­lu val­las aas­ta pa­ri­ma­te kon­kurs­si­del